چینه شناسی و فسیل شناسی
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های آسماری در میدان نفتی هفتکل (چاه 28) واقع در فرو افتادگی دزفول و مقایسه آن با میدان نفتی مسجدسلیمان (چاه 186)، استان خوزستان

محمد لرستانی؛ عبدالحسین کنگازیان؛ امراله صفری؛ محمدرضا نورا

دوره 28، شماره 110 ، اسفند 1397، ، صفحه 79-88

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.80342.1068

چکیده
  این مطالعه سعی دارد تا با مطالعه مغزه ها و مقاطع نازک سازند آسماری در چاه 28 میدان هفتکل محیط رسوبی و چینه نگاری این نهشته ها بازسازی شده و با توالی آسماری چاه 186 میدان نفتی مسجد سلیمان تطابق به عمل آید. در این مطالعه تعداد 18 ریز رخساره کربناته، 1 ریز رخساره کربناته/ انیدریت و2 رخساره میکروسکوپی مخلوط کربناته–آواری، تشخیص داده شد که ...  بیشتر