زمین ساخت
تاریخچه تکامل دگرریختی در پیشانی بلندای قدیمی فارس، جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس

علی تقوی؛ مهدی نجفی؛ نجمه اعتمادسعید؛ محمد صدیق

دوره 28، شماره 109 ، آذر 1397، ، صفحه 273-284

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.89264.1158

چکیده
  این مطالعه با تلفیق تفسیر خطوط لرزه‌ای دوبعدی، اطلاعات چاه‌های اکتشافی و اطلاعات میدانی به بررسی چگونگی تکامل ساختارها و زمانبندی رویدادهای دگرریختی در پیشانی پهنه بلندای قدیمی فارس، در جنوب خاور کمربند چین‌خورده و رانده زاگرس پرداخته است. در این مقاله با بازگردانی گام به گام برش‌های زمین‌شناسی منطقه‌ای بر اساس الگوی چینه‌های ...  بیشتر