فرگشت ساختاری و زمین ساخت جوان گستره میانراهان، شمال خاور کرمانشاه

حمید جوانبخت جبارآبادی؛ سید احمد علوی

دوره 28، شماره 111 ، خرداد 1398، ، صفحه 175-184

https://doi.org/10.22071/gsj.2019.88498

چکیده
  گستره مورد مطالعه در شمال خاوری استان کرمانشاه و در محل زمین­درز اصلی زاگرس قرار گرفته است. برای انجام تحلیل­های ساختاری در این بخش، شش برش ساختاری عمود بر روند ساختارها ترسیم شده است. ساختارها و گسل­های مختلف با سازوکارهای متفاوت در این برش­ها نشان می­دهد که گستره مورد مطالعه از دوره کرتاسه تاکنون، دو گامه (فاز) زمین­ساختی ...  بیشتر