چینه شناسی و فسیل شناسی
چینه‌نگاری زیستی با تأکید بر نانوفسیل‌های آهکی درگذر سازند پابده به آسماری در برش خاویز، خوزستان

سعیده سنماری؛ نرگس منجزی

دوره 32، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 153-162

https://doi.org/10.22071/gsj.2022.302632.1935

چکیده
  نهشته‌­های گذر سازند پابده به سازند آسماری در برش چینه‌­شناسی خاویز واقع در شمال خاور  بهبهان در این پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، نهشته‌های بخش بالایی سازند پابده متشکل از شیل و میان لایه‌هایی از سنگ‌آهک خاکستری آرژیلی به ستبرای حدود 66 متر و به‌دنبال آن نهشته­‌های بخش زیرین سازند آسماری به ستبرای حدود ...  بیشتر

تعیین رودشکن‌های رودخانه‌های استان خوزستان بر پایه مدل رقومی- ارتفاعی ناحیه

رضوان خاوری

دوره 24، 94- زمین ساخت ، اسفند 1393، ، صفحه 53-62

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.43330

چکیده
  شاخص طول- شیب آبراهه‌ای رودخانه‌های سنگ‌بستری استان خوزستان با استفاده از GIS و مدل رقومی- ارتفاعی 50 متری محاسبه شد، تا توزیع و پراکندگی رودشکن‌ها در ناحیه بررسی شود. بر پایه طول‌های اندازه‌گیری شاخص شیب برای 474 رودخانه با طول بیش از 10 کیلومتر در ناحیه، شیب‌ها به دو نوع اصلی محلی و ناحیه‌ای تقسیم شدند. سپس نرخ تغییر شیب محلی به ناحیه‌ای، ...  بیشتر