ژئوشیمی رسوب‌های رودخانه سرباز در جنوب خاور ایران به منظور تعیین منشأ رسوب‌ها و تأثیر آن بر آلودگی‌های زیست محیطی

مهدیه شهرکی؛ محمدحسین محمودی قرایی؛ رضا موسوی حرمی؛ علی احمدی

دوره 25، شماره 97 ، آذر 1394، ، صفحه 237-250

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41508

چکیده
  در پژوهش حاضر حوضه آبریز رودخانه سرباز به‌منظور تعیین منشأ رسوب‌ها و بررسی آلودگی‌های احتمالی ناشی از آن مورد بررسی قرارگرفته است. بر این اساس 30 نمونه رسوب از بستر رودخانه برداشت و پس از دانه‌بندی و آماده‌سازی در آزمایشگاه به روش XRF و جذب اتمی تجزیه شد. تجزیه و تحلیل ژئوشیمیایی عناصر اصلی و کمیاب و رسم داده‌ها روی نمودار، ترکیب ...  بیشتر