برآورد انرژی قابل استحصال از جزرومد در خلیج چابهار

سعیده شیرین‌منش؛ وحید چگینی

دوره 24، شماره 93 ، آذر 1393، ، صفحه 47-52

https://doi.org/10.22071/gsj.2014.43516

چکیده
  گسترش انرژی‌های نو از مهم‌ترین مسایلی است که در تمام کشورها به آن پرداخته شده و دائماٌ در پی ایجاد طرحی نو در این زمینه هستند. یکی از عظیم‌‌ترین منابع انرژی در جهان، اقیانوس‌ها هستند  و جزرومد نیز از مؤلفه‌های اصلی جریان‌های اقیانوسی است. حرکت توده آب اقیانوس‌ها بر اثر جزرومد، بالقوه دارای انرژی بسیار زیادی است. در این پژ‍وهش ...  بیشتر

مقایسه نرخ‌های گشتاور لرزه‌ای، زمین‌شناسی و ژئودتیک در البرز مرکزی

مریم اسدی سرشار؛ عباس بحرودی؛ منوچهر قرشی؛ محمد رضا قاسمی

دوره 19، شماره 75 ، خرداد 1389، ، صفحه 19-24

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55424

چکیده
  برآورد نرخ گشتاور روشی به نسبت نوین در بررسی میزان فعالیت‌های زمین‌ساختی مناطق مختلف به شمار می‌رود و زمینه‌ای را برای تلفیق روش‌های مختلف فراهم می‌کند. نرخ گشتاور در واقع بیانگر میزان انرژی است که در سامانه‌های دگرریختی وجود دارد. برای تعیین نرخ گشتاور سه روش متفاوت وجود دارد که هریک از دیدگاهی خاص، تحرک و پویایی زمین‌ساختی ...  بیشتر