سازوکار جایگیری توده گرانیتوییدی پنج‌کوه با استفاده از روش فابریک مغناطیسی

مریم شیبی؛ مهدخت پورعلیزاده مقدم

دوره 24، شماره 96 ، شهریور 1394، ، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.41698

چکیده
  در جنوب خاور دامغان،‌ توده گرانیتوییدی پنج‌کوه با وسعت 15 کیلومتر مربع به درون توالی آتشفشانی- رسوبی ائوسن نفوذ کرده است. ترکیب چیره این توده سیینیت است که تحت تأثیر فرایندهای حاصل از دگرسانی سدیک- کلسیک به مونزونیت تبدیل شده‌اند. حضور رگه‌های آلبیت- اسکاپولیت با ستبرای متفاوت (از میلی‎متر تا چند صد متر) مهم‌ترین نشانه حضور این ...  بیشتر

سازوکار جایگیری توده گرانیتوییدی چالو با استفاده از روش فابریک مغناطیسی

مریم شیبی؛ پروین مجیدی

دوره 24، 95- سنگ و کانی ، خرداد 1394، ، صفحه 87-98

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42386

چکیده
  توده گرانیتوییدی چالو در جنوب دامغان از دو واحد مونزودیوریت و کوارتزدیوریت تشکیل شده و به درون سنگ‌های آتشفشانی ائوسن تزریق شده است. سازوکار جایگیری این توده با استفاده از روش ناهمگنی قابلیت پذیرفتاری مغناطیسی (AMS) مورد مطالعه قرار گرفته است. میانگین پذیرفتاری مغناطیسی اندازه گیری شده (Km، برحسب µSI) در کوارتزدیوریت‌ها و مونزودیوریت‌‌های ...  بیشتر