ارزیابی زمین‌ریختی الگوی رشد جانبی چین‌های‌ فعال در کمان فارس، کمربند چین-راندگی زاگرس، ایران (مطالعه موردی: تاقدیس‌های هرنگ و کوه‌نمکی)

علی فقیه؛ آرش جمشیدی؛ احمد نوحه گر

دوره 24، 95- زمین ساخت ، خرداد 1394، ، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42000

چکیده
  وجود رشد جانبی در چین‌های بالای یک گسل معکوس پنهان، یک فرضیه بسیار مهم بوده و به‌طورکلی پذیرفته شده است. در این پژوهش، الگوی رشد چین‌های فعال (تاقدیس‌های هرنگ و کوه ‌نمکی) کمان فارس واقع در زاگرس چین- راندگی از دیدگاه زمین‌ریخت‌شناسی زمین‌ساختی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش کاربرد شاخص‌های زمین‌ریخت‌سنجی نظیر ...  بیشتر