تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس کرباسی، فارس داخلی- زاگرس

زهرا ملکی؛ مهران آرین؛ علی سلگی؛ محمدعلی گنجویان

دوره 24، 95- زمین ساخت ، خرداد 1394، ، صفحه 293-302

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42074

چکیده
  تاقدیس کرباسی حدفاصل باختر- شمال باختر شهرستان جهرم، در فاصلة40 کیلومتری شمال باختری تاقدیس گازی آغار و در ناحیه فارس داخلی قرار دارد. این تاقدیس دارای ساختمانی نامتقارن است و گسله‌هایی با تغییر مکان طولی زیاد در سطح این ساختمان دیده می‌شود. به سبب اهمیت مقایسه چین‌ها و شناسایی الگوهای چین‌خوردگی در سیستم‌های مختلف، تحلیل و توصیف ...  بیشتر