ارایه معیاری برای انتخاب سنگدانه‌های طبیعی در بتن

جواد شریفی؛ محمدرضا نیکودل

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 3-16

https://doi.org/10.22071/gsj.2016.42136

چکیده
  با توجه به رشد روزافزون سازه‌ها و نیاز به مصالح سنگدانه‌ای، ضروری است که منابع قرضه بیشتری در اختیار گرفته شود و روش‌های مناسب برای شناسایی و اکتشاف سریع این منابع ارایه شود. به دلیل اهمیت متغیر‌های زمین‌شناسی مهندسی در اکتشاف و تعیین کیفیت منابع قرضه، در این پژوهش با توجه به مطالعات میدانی و آزمایشگاهی انجام شده، متغیر‌ها و ضوابطی ...  بیشتر