دوکفه‌ای‌های کوچک سازند قم (میوسن پیشین) در برش باختر آشتیان، ایران مرکزی

ایرج مغفوری مقدم؛ صفورا یاسبلاغی

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی ، خرداد 1394، ، صفحه 275-280

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42367

چکیده
  سازند قم در اطراف آشتیان به خوبی رخنمون دارد. به منظور مطالعه دیرینه‌شناسی دوکفه‌ای‌های سازند قم در ایران مرکزی و روشن شدن شرایط بوم‌شناسی دیرینه آنها، یک برش چینه‌نگاری در خاور آشتیان انتخاب شد. ستبرای واقعی سازند قم در این برش 71 متر است که از سنگ‌آهک، مارن، ماسه‌سنگ و کنگلومرا تشکیل شده است. در این برش سازند قم به طور تدریجی  روی ...  بیشتر