پتانسیل‌یابی طلای اپی ترمال در برگه 1:100000 اردستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS

شهرزاد ابوتراب؛ احمد خاکزاد؛ فریبرز قریب؛ سیمین مهدیزاده تهرانی

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 111-124

https://doi.org/10.22071/gsj.2017.42167

چکیده
  برگه 1:100000 اردستان در بخش جنوبی چهار گوش 1:250000 کاشان در °52  تا ׳30 °52  طول خاوری و ° 33   تا ׳30 ° 33 عرض شمالی در شمال باختری استان اصفهان قرار گرفته است. بیشتر این ناحیه در پهنه ساختاری ارومیه- دختر واقع شده و محدوده‌ای در جنوب باختری این برگه، پهنه سنندج – سیرجان را  شامل می‌شود. بیشتر رخنمون‌های ناحیه شامل سنگ‌های ...  بیشتر