بررسی فروشویی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از روش‌های زیست‌سازگار

محمدامین شعبانی؛ مهدی ایران ن‍‍ژاد؛ امیررضا آزادمهر

دوره 24، 95- مهندسی و محیط زیست ، خرداد 1394، ، صفحه 253-260

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42216

چکیده
  روش معمول برای فروشویی کانسنگ اکسیدی مس، فروشویی با استفاده از اسید سولفوریک است. با توجه به اثرات نامطلوب اسید سولفوریک بر محیط‌ زیست، استفاده از روش‌های جایگزین و سازگار با محیط ‌زیست ضروری است. دو روش فروشویی زیستی و فروشویی با اسید سیتریک به عنوان روش‌های سازگار با محیط ‌زیست در این پژوهش مطالعه شده است. کانسنگ مورد استفاده، ...  بیشتر