معرفی دوکفه‌ای پکتینید(Münster) Neithea notabilis از نهشته‌های آپتین ناحیه باغین، باختر کرمان، ایران

احمدلطف آباد عرب؛ محمدرضا وزیری

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی ، خرداد 1394، ، صفحه 23-30

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42252

چکیده
  توالی نسبتا ستبری از نهشته‌های کرتاسه میانی (آپتین) در ناحیه باغین، باختر کرمان رخنمون دارد. این نهشته‌ها سرشار از گروه‌های مختلف فسیلی از جمله دوکفه‌ای‌ها، خارداران، شکم‌پایان، مرجان‌ها و بازوپایان است. از میان دوکفه‌ای‌ایایها، گونه پکتینید Neithea notabilis در نهشته‌های مورد مطالعه حضوری نسبتا چشمگیر دارد. مطالعات انجام شده نشان‌دهنده ...  بیشتر

بوم‌شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین در منطقه بافق (خاور یزد)

هما کریمیان‌زاده؛ محمدرضا وزیری؛ احمد لطف‌آباد عرب

دوره 24، 94- چینه شناسی و رسوب شناسی ، اسفند 1393، ، صفحه 39-44

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42565

چکیده
  به‎منظور مطالعه بوم‎شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین، برش بافق با ستبرای 380 متر در خاور یزد مورد بررسی جزیی قرار گرفت. در این منطقه، مجموعه گوناگونی از گروه‌های مختلف فسیلی، از جمله ماکروفسیل‌ها (گاستروپودها، آمونیت‌ها و خارداران) و میکروفسیل‌ها (روزن‌بران و استراکدها) دیده می‌شود. این مجموعه سن آپتین را برای برش نشان می‌دهد. ...  بیشتر

مزاربیتولیناهای (Mesorbitolinas) سازند داریان در برش چینه‌شناسی دشتک، شمال شیراز

فاطمه صفری؛ محسن یزدی مقدم؛ فرشته سجادی

دوره 20، شماره 77 ، آذر 1389، ، صفحه 31-40

https://doi.org/10.22071/gsj.2010.55303

چکیده
  به منظور شناسایی گونه‌های مختلف اربیتولینای موجود در سازند داریان و تعیین سن آنها، از آهک‌های بخش بالاییسازند داریان در برش دشتک نمونه‌برداری شد. بر اساس اندازه، شکل و پیچیدگی حجره جنینی اربیتولینا، پنج گونه متعلق به زیر جنس Mesorbitolina شامل Orbitolina (Mesorbitolina) lotzei, Orbitolina (M.) parva,Orbitolina (M.) texana, Orbitolina (M.) subconcava, Orbitolina (M.)sp. cf .M. perviaشناسایی و توصیف ...  بیشتر