زیست‌زون‌بندی و دیرین‌بوم‌شناسی سازند سورگاه در برش سد ایلام، جنوب ایلام

طیبه اکبری؛ لیدا بخشنده

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی ، خرداد 1394، ، صفحه 67-76

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42255

چکیده
  با توجه به اهمیت نانوپلانکتون‌های آهکی در تعیین سن طبقات رسوبی، سازند سورگاه در برش سد ایلام در منطقه کبیرکوه ایلام مورد مطالعه قرار گرفت. این سازند بیشتر از شیل‎های خاکستری تیره رنگ تشکیل شده است. در برش نمونه، ستبرای سازند سورگاه 7/153 متر اندازه‎گیری شده است. از این طبقات رسوبی 109 نمونه از رسوبات شیلی برداشت و پس از مراحل آماده ...  بیشتر