معرفی گونه Palorbitolina lenticularis (Blumenbach, 1805)، تاکسون شاخص حوضه تتیس به همراه ویژگی‌های زیستی آن از حوضه رسوبی کپه‌داغ، شمال خاور ایران

مرتضی طاهرپور خلیل آباد؛ سید حمید وزیری؛ علیرضا عاشوری

دوره 24، 95- چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی ، خرداد 1394، ، صفحه 121-134

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42302

چکیده
  در میان خانواده اربیتولینیده، تاکسون (Blumenbach, 1805) Palorbitolina lenticularis از مهم‌ترین زیای رخساره‌‌‌‌ای در نهشته کم ژرفای حوضه تتیس در زمان بارمین پسین- آپتین پیشین است. این تاکسون، جزء گونه‌های یوری‌توپیک (توانایی سازگاری در شرایط مختلف محیطی و دارای گستردگی جهانی) است. در این مطالعه سعی بر آن شد تا با اندازه‌گیری قطر حجره جنینی و میزان ...  بیشتر