سنگ‌شناسی و ژئوشیمی توده‌های گرانیتوییدی شمال باختر تاکستان

محمد فودازی؛ حسین شیخی کاریزکی؛ مریم قلی‌پور

دوره 24، 95- سنگ و کانی ، خرداد 1394، ، صفحه 21-28

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42377

چکیده
  توده‌های نفوذی‌ رخنمون یافته در شمال باختر تاکستان در مطالعات سنگ‌نگاریو ژئوشیمیایی دارای ترکیب  گرانیت، گرانودیوریت، تونالیت، مونزودیوریت، کوارتزسینیت، کوارتزمونزودیوریت، مونزونیت، کوارتز مونزونیت و دیوریت هستند. سنگ‌های این توده از نظر درجه اشباع شدگی از آلومین اغلب متا آلومین هستند، و ماگمای تشکیل دهنده آنها بیشتر ماهیت ...  بیشتر