بررسی سنگ نگاری و سنگ شناسی توده نفلین‌سینیتی کلیبر استان آذربایجان شرقی

رسول فردوسی؛ محسن مؤید؛ امین‌اله کمالی

دوره 24، 95- سنگ و کانی ، خرداد 1394، ، صفحه 29-40

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42379

چکیده
  توده نفلین سینیتی کلیبر در استان آذربایجان‌شرقی در شمال باختر ایران واقع شده است. این توده شوشونیتی به صورت نیمه‌ژرف در سنگ‌های آتشفشانی و رسوبی کرتاسه و ائوسن تزریق شده است. بر اساس طبقه‌بندی شیمیایی، ترکیب سنگ‌های توده مورد مطالعه به ترتیب فراوانی شامل سینیت نفلین‌دار (نفلین سینیت)، گابرو نفلین‌دار ( گابروی شوشونیتی)، سینیت ...  بیشتر