ژئوشیمی زیست‌محیطی عناصر ضروری و سمی در نمونه‌های خاک‌در محدوده برگه 1:50000 کرمان

حبیبه عطاپور

دوره 24، 95- سنگ و کانی ، خرداد 1394، ، صفحه 219-232

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.42434

چکیده
  برای بررسی اثرات زیست محیطی عناصر ضروری و سمی در محدوده ورقه 1:50000 کرمان، 220 نمونه خاک برجا و نابرجا با روش تصادفی منظم برداشت شد. بر اساس داده‌های شیمیایی افزایش مقدارکلسیم (6/23 درصد وزنی)، سدیم (86/3 درصد وزنی)، پتاسیم (36/2 درصد وزنی)، لیتیم (18/49 گرم در تن) و بور (8/65 گرم در تن) و کمبود سلنیم (12/0 گرم در تن) در خاک برجا در مقایسه با  متوسط خاک‌های ...  بیشتر