آشکارسازی زون‌های دگرسانی کانسار آهن حاجی‌آباد، با استفاده از داده‌های (SWIR+VNIR) سنجنده ASTER

فرهاد آلیانی؛ ثریا دادفر؛ محمد معانی‌جو

دوره 24، 94- زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ، اسفند 1393، ، صفحه 73-80

https://doi.org/10.22071/gsj.2015.43119

چکیده
  پی‌جویی کانسارها با بررسی زون‌های دگرسانی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. با توجه به اینکه شناسایی زون‌های دگرسانی نواحی دارای پتانسیل آهن با استفاده از داده‌های سنجش از دور کمتر مورد بررسی و توجه قرار گرفته است، بنابراین برای نیل به شناسایی دگرسانی‌های پیرامون اندیس آهن حاجی‌آباد واقع در شمال خاوری سنقر، تکنیک‌های پردازش ...  بیشتر