مقاله پژوهشی سنگ شناسی
جایگاه زمین‏ ساختی توده نفوذی گرانیتوییدی جنوب باختر نیاسر، بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه-دختر؛ رویکردهای سنگ نگاری، سن سنجی U-Pb زیرکن، ژیوشیمی و تفسیر داده های ژیوفیزیک هوابرد

شیما شمالی؛ منصور قربانی؛ محمدرضا قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1403

https://doi.org/10.22071/gsj.2023.410160.2107

چکیده
  گرانیتویید مارفیون در بخش میانی کمان ماگمایی ارومیه-دختر در میان نفوذی‌ های وابسته به فرورانش لیتوسفر اقیانوسی تتیسنو قرار دارد. ترکیب این توده گرانودیوریتی تا تونالیتی و هاله دگرگونی همبری ایجاد نموده است. سن سنجی U-Pb زیرکن یک نمونه از رخنمون جنوبی، سن تبلور تقریبی19Ma در میوسن زیرین (بوردیگالین) را مشخص کرد. سنگها به سری ماگمایی کالک-آلکالن ...  بیشتر