نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، اداره کل زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی لرستان، خرم‎آباد، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، اداره کل زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی لرستان، خرم‎آباد، ایران

4 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

5 کارشناسی ارشد، سازمان زمین‎شناسی و اکتشافات معدنی گیلان، رشت، ایران

چکیده

گسل دورود به عنوان یکی از مهم‌ترین قطعات لرزه‌زای گسل اصلی جوان زاگرس از نزدیکی منطقه ارجنگ در یک روند شمال‌باختری–جنوب‌خاوری تا بروجرد امتداد یافته است. برداشت‌های ژئوفیزیکی به سه روش مقاومت‌ویژه، مغناطیس‌سنجی(سزیم) و رادارنفوذی GPR در 5 نیمرخ 20-، 10-، 0، 10 و 20 انجام شد. پس از اتمام عملیات صحرایی و برداشت داده‌ها و پردازش نهایی داده‌های GPR در نرم افزار radexproler و داده‌های مغناطیس‌سنجی در نرم‌افزار Geosoft و با تلفیق آنها در نرم‌افزاری Profile Analysis، تفسیر واضح‌تری از ساختارهای زیرسطحی به خصوص گسلش و ناپیوستگی مشاهده شد، نتایج نشان از وجود دو گسل داشت، که F1 بعنوان گسل اصلی و F2 شاخه گسلی منشعب شده از آن می‌باشد. براین اساس گسل دورود در این محدوده بشکل زون گسلی بوده که شاخه‌های گسلی منشعب شده از آن بسمت شمال خاور گسترش می‌یابند این زون گسلی در سطح دشت سیلاخور با ایجاد افرازی با طول چند ده کیلومتر و ارتفاع متغییر بین 50 سانتی متر تا 7 متر و با شیب تقریبی 60تا 75 درجه بسمت شمال‌خاور است، همگی این شاخه‌های گسلی دارای سازوکار مشابه بوده و با توجه به مولفه شیب‌لغزی نرمالشان باعث ایجاد زون کششی در سطح دشت شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
حیدری، ر. و میرزائی، ن.، 1388- الگوی لرزه زمین ساخت گسل اصلی عهد حاضر زاگرس بین 33 تا 35 درجه عرض شمالی، مجله فیزیک زمین و فضا، دوره 35، شماره 3، صص. 83 تا 96.
زند سلیمی، آ.، 1388- بررسی علل احتمالی عدم رخنمون گسل‌های تراستی و زمین لرزه های پنهان مربوط به آنها در منطقه زاگرس، دانشگاه شیراز، 162 ص.
کمالی، ز.، هیهات. م. م.، نظری، ح. و خطیب، م. م.، 1397- تحلیل ناهمسانی جنبشی گسل دورود(جنوب‌باختر ایران)، با استفاده از فرکتال، کرنل و شواهد ریخت‌زمین‌ساختی، فصلنامه علوم زمین، شماره 109، صص. 9 تا 19.
مشهدی، س. ر.، 1395- نگاهی بر مغناطیس سنجی و کاربردهای آن، فصلنامه علمی، تخصصی مهندسی معدن، شماره 37، صص. 27 تا 40.
 
References
Agard, P., Omradi, J., Jolivet, L., Whitechurch, H., Vrielynck, B., Spakman, W., Monie, P., Meyer. B. and Wortel, R., 2011- Zagros orogeny: a subduction-dominated process, Geology Magazine 1-34.
Ako, B. D. and Olorunfemi, M. O., 1989- Geoelectric survey for Groundwater in the Newer Basalts of Vom Plateau Stat. Nig. J. Min. Geol. 25. 247- 450.
Anomohanran, O., 2015- Science Direct Hydrogeophysical and hydrogeological investigations of groundwater resources in Delta Central. Nigeria. Journal of African Earth Sciences, 102. 247-253.
Batte, A. G., Muwanga, A., Sigrist, P. W. and Owor, M., 2008- Vertical electrical sounding as an exploration technique to improve on the certainty of groundwater yield in the fractured crystalline basement aquifers of eastern Uganda, Hydrogeol Journal.16. 1683–1693.
Bello, A. and Makinde, V. 2007- Delineation of the Aquifer in the South-Western Part of the Nupe Basin, Kwara State. Nigeria. Journal of American Science. 3(2): 36-44.
Berberian, M., 1995- Master "blind'' thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics, Tectonophysics241:193- 224.
Berberian, M., 2014- Eaethquakes and coseismic active faulting on the Iranian, Developments in earth surface processes. 17: 616.
Ekine, A. S. and Osobonye, G. T., 1996- Surface Geoelectric sounding for the determination of Aquifer characteristics in parts of Bonny local government area of River State. Nigeria Journal Physical, 8. 93-97.
Falcon, N., 1974- Southern Iran: Zagros Mountains. In Mesozoic-Cenozoic Orogenic Belts: Data for orogenic studies (Ed. A. M. Spencer). Geological Society of London, Special Publication 4:199-211.
Fossen, H., 2010- Structural Geology. Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York, pp. 610.
Hessami, K., 2001- Active Faults Map in Iran, International Seismology and Earthquake Engineering Institute, Tehran.
Ismail Mohamaden, M. I., 2005- Electric resistivity investigation at Nuweiba Harbour Gulf Aqaba, South Sinal. Egypt. Egyptian Journal Aquatic Research. 31: 57-68.
Karous, M. and Pernu, T. K., 1985- Combined sounding profiling resistivity measurements with the three electrode arrays. Geophysical Prospecting, 33. 447- 459.
Leturmy, P., Molinaro, M. and Frizon de lamotte, D., 2010- Structure, timing and morphological signature of hidden reverse basement faults in the Fars Arc of the Zagros (Iran). In Tectonic and Stratigraphic Evolution of Zagros and Makran during the Mesozoic–Cenozoic (Eds P. Leturmy and C. Robin). Geological Society of London, Special Publication 330:121-38.
Mirzaei, N., 2003- The most recent period of seismic activity in Dinavar segment of Main Recent Fault, Zagros mountains of western Iran, IUGG 2003, Suppro, Japan, Abstracts, P. B466.
Meshinchi Asl, M., Jalal Pour, H. and Mehramuz, M., 2013- Detection of faults position and possible crushed zones by using electrical resistivity and microgravity methods. Application to the Lar Dam area. Iran. Arabian Journal of Geosciences. DOI: 10.1007/ s12517- 013-1214-1219.
Mouthereau, F., Lacombe, O. and Meyer, B., 2006- The Zagros folded belt (Fars, Iran): constraints from topography and critical wedge modeling, Geophysical Journal International165: 336-56.
Omosuyi, G. O. and Adeyemo, A., 2007- Adegoke. Investigation of groundwater prospect using electromagnetic and geoelectric sounding at Afunbiowo. near Akure. Southwestern Nigeria. Pacific Journal of Science and Technology, 8: 172-182.
Ramiez-Heerea, M. T., 1998- Geomorphic assessment of active tectonics in the Acambay graban, Mexican Volcanin belt. Earth surface process and land froms. 23.
Reid, A. B., Allsop, J. M., Granser, H., Millett, A. J. and Somerton, I. W., 1990- Magnetic interpretation in three dimensions using Euler deconvolution, Geophysics, 55: 80-91.
Sepahvand, M. R., Yaminifard, F., Tatar, M. and Abbassi, M. R., 2012- Aftershocks study of the 2006 Silakhur earthquake (Zagros, Iran): seismological evidences for a pull-apart basin along the Main Recent Fault, Doroud segments, Journal Seismology 16: 233–251.
Sepehr, M. and Cosgrove, J. W., 2004- Structural framework of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran, Marine and Petroleum Geology 21: 829-843.
Talebian, M. and Jackson, J.,  2004- A reappraisal of earthquake focal mechanisms and active shortening in the Zagros mountains of Iran, Geophysical Journal International 156: 506-526.
Tchalenko, J. S. and Braud, J., 1974- Seismicity and structure of the Zagros (Iran): The Main Recent Fault between 33° and 35°N. Philosophical Transactions of the Royal Society of London., 227, 1-25.
Zohdy, A. A. R, Eaton, G. P. and Mabey, D. R., 1974- Application of surface geophysics to investigations. USGS Techniques of Water Resource Investigations. Book 2. Chap. D. 116.