نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

گرانیتوئید دوروجین در شمال‌خاوری اصفهان، در بخش میانی پهنه ارومیه-دختر و در میان مجموعه آتشفشانی-رسوبی قرار گرفته است. کانسار آهن دوروجین، یکی از چند کانساری است که توده درونی دوروجین در سنگ‌های دربرگیرنده‌اش بطور پراکنده، پدید آورده است. طبق شواهد میکروسکوپی، مجموعه کانی‌های ولاستونیت، گارنت، پیروکسن (دیوپسید)، آمفیبول، اپیدوت، فلدسپار، کلسیت و کوارتز، کانسار دوروجین به رده اسکارن‌های کلسیم‌دار منسوب می‌شود که در دو مرحله پیشرونده و پسرونده شکل گرفتهاند. برپایه داده‌های تجزیه ریزکاوالکترونی، برخی گارنت‌ها در مرکز، آندرادیت (An92-97Gr1-5) و در حاشیه، گراندیت (An53-66Gr30-41Sp2-4) هستند. در ابتدا میان‌بارهای سیال آندرادیت با دمای 369 تا 444 درجه سانتیگراد و شوری 22/11 تا 96/12 درصد وزنی نمک طعام از سیالات ماگمایی منتج شده‌اند در حالیکه با تغییر شرایط اسیدیته محیط و بازشدن سامانه اسکارنی، میان‌بارهای سیال گراندیت، اپیدوت و کلسیت با دمای 221 تا 305 درجه سانتیگراد و شوری 4/0 تا 11/10 درصد وزنی نمک طعام، با آمیختگی و رقیقشدگی آبهای اولیه ماگمایی با آبهای جوی همراه شده‌اند. نسبت ایزوتوپی استرانسیوم گارنت که بین 70760/0 تا 70805/0 تغییر میکند نقش محلولهای ماگمایی را در تشکیل گارنت آندرادیتی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آقانباتی، س. ع.، 1385- زمین­شناسی ایران، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، 586 ص.
چاویده، م.، طباطبایی منش، س. م. و مکی­زاده، م . ع.، 1397-  سنگ­شناسی اسکارن‌های شمالی و جنوب باختری قزآن (جنوب قمصر) با تأکید بر مینرال شیمی گارنت و پیروکسن، مجله پترولوژی، سال نهم، 33، صص. 111 تا 132.
حقیقی، س. ن. ا.، زارعی سهامیه، ر.، زمانیان، ح. و احمدی خلجی، ا.، 1397- مطالعات کانی‌سازی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ پایدار (S و O) کانسار اسکارن آهن تخت، شمال خاور همدان، سال بیست و هفتم، 107، صص. 99 تا 112.
قزلجه، م.، 1397- زمین­شناسی، زمین­شیمی، خاستگاه و تکامل کانی­سازی آهن- مس و عناصر همراه با تأکید بر نشانه معدنی C4، دانشگاه اصفهان، پایان­نامه کارشناسی ارشد زمین­شناسی اقتصادی، 103 ص.
کنعانیان، ع.، قهرمانی، ف.، سرجوقیان، ف.، احمدیان، ج. و کاظمی، ک.، 1396- ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال­ خاور شهر اصفهان)، مجله زمین­شناسی اقتصادی، جلد 9، شماره 2، صص. 313-334.
لطیفی، ر.، 1379- بررسی زمین­شناسی و پترولوژی و ژئوشیمی توده­های نفوذی جنوب و شمال غرب ظفرقند، دانشگاه اصفهان، پایان­نامه کارشناسی ارشد پترولوژی.
نصراصفهانی، ع. و وهابی مقدم، ب.، 1389- موقعیت تکتونیکی و ماگمایی رخنمون­های فلسیک الیگوسن در جنوب اردستان (شمال شرق اصفهان)، مجله پترولوژی دانشگاه اصفهان، سال اول، 2، صص. 95 تا 108.
 
References
Beygi, S., Nadimi, A. R. and Safaei, H., 2016- Tectonic history of seismogenic fault structures in Central Iran. Journal of geosciences 61: 127-144.
Bodnar, R. J. and Vityk, M. O., 1994- Interpretation of microthermometric data for H2O-NaCl fluid inclusions. In: De Vivo, B., Frezzotti, M. L. (Eds.), Fluid Inclusions in Minerals, Methods and Applications. Virginia Tech, Blacksburg: 117–130.
Bowman, J. R., 1998- Stable-isotope systematics of skarns, Mineralogical Association of Canada Short Course 26: 99–145.
Burt, D. M., 1977- Mineralogy and petrology of skarn deposits. Rendiconti Societa Italiana di Mineralogia e Petrologia 33(2): 859-873.
Casillas, R., Demény, A., Nagy, G., Ahijado, A. and Fernández, C., 2011- Metacarbonatites in the Basal Complex of Fuerteventura (Canary Islands). The role of fluid/rock interactions during contact metamorphism and anataxis. Lithos 125: 503–520.
Chiu, H. Y., Chung, S. L., Zarrinkoub, M. H., Mohammadi, S. S., Khatib, M. M. and Iizuka, Y., 2013- Zircon U-Pb age constraints from Iran on the magmatic evolution related to Neotethyan subduction and Zagros orogeny. Lithos 162–163: 70–87.
Christensen, J. N., Rosenfeld, J. L. and De Paolo, D. J., 1989- Rates of tectonometamorphic processes from rubidium and strontium isotopes in garnet. Science 244: 1465-1469.
Ciobanu, C. L. and Cook, N. J., 2004- Skarn textures and a case study: the Ocna de Fier-Dognecea orefield, Banat, Romania. Ore Geology Reviews 24: 315-370.
Crawford, M. L., 1981- Phase equilibria in aqueous fluid inclusions. Short course in fluid inclusions: applications to petrology 6: 75–100. (in Persian).
Demir, Y., Uysal, I., Kandemir, R. and Jauss, A., 2017- Geochemistry, fluid inclusion and stable isotope constrants (C and O) of the Sivrikaya Fe-skarn mineralization (Rize, NE Turkey). Ore geology reviews 91: 153-172.
Einaudi, M. T. and Burt, D. M., 1982- Introduction-terminology, classification and composition of skarn deposits. Economic Geology 77: 745-754.
Einaudi, M. T., 1982- Descriptions of skarns associated with porphyry copper plutons, In: S.R. Titley (Editor), Advances in geology of porphyry copper deposits, southwestern North America. University of Arizona Press, Tucson: 1592-1606.
Einaudi, M. T., Meinert, L. D. and Newberry, R. J., 1981- Skarn deposits, Economic Geology 75: 317-391.
Gaspar, M., Knaack, C., Meinert, L. D. and Moretti, R., 2008- REE in skarn systems: A LA-ICP-MS study of garnets from the Crown Jewel gold deposit, Geochimica et Cosmochimica Acta 72 (1): 185–205.
Golmohammadi, A., Karimpour, M. H. and Malekzadeh, A., 2015- Alteration, mineralization, and radiometric ages of the source pluton at the Sangan iron skarn deposit, northeastern Iran. Ore Geology Reviews 65: 545–563.
Hodell, D. A., Kamenov, G. D., Hathorne, E. C. and Zachos, J. C., 2007- Variations in the strontium isotope composition of seawater during the Paleocene and early Eocene from ODP Leg 208 (Walvis Ridge). Geochemistry, Geophysics Geosystems: 1-15. DOI:10.1029/2007GC001607.
Idrus, A., Kolb, J., Meyer, F. M., Arif, J., Setyandhaka, D. and Kepli, S., 2009- A preliminary study on skarn-related calc-silicate rocks associated with the Batu Hijau porphyry copper-gold deposit, Sumbawa Island, Indonesia. Resource Geology 59: 295-306.
Kesler, S. E., 2005- Ore-forming fluids, Elements 1(1): 13-18.
Kodera, P., Rankin, A. H. and Lexa, J., 1998- Evolution of fluids responsible for iron skarn mineralisation: an example from the Vyhne-Klokoc deposit, Western Carpathians, Slovakia. Mineralogy and Petrology 64: 119-147.
Kohn, M. J., 2013- Geochemical zoning in metamorphic minerals. In: Treatise on geochemistry. 3. The crust (ed. Rudnick, R.), pp. 229–261. Elsevier, Amsterdam.
Lentz, D. R. and Suzuki, K., 2000- A low F pegmatite-related skarn from the southwestern Grenville Province, Ontario, Canada: phase equilibria and petrogenetic implications. Economic Geology 95: 1319–1337.
Lentz, D. R., Walker, J. and Stirling, J., 1995- Millstream Cu-Fe skarn deposit: an example of a Cu mineralized magnetite-rich skarn system in northern New Brunswick. Exploration and mining geology 4: 15-31.
McArthur, J. M., Howarth. R. J. and Bailey, T. R., 2001- Strontium Isotope Stratigraphy: LOWESS Version 3: Best Fit to the Marine Sr-Isotope Curve for 0–509 Ma and Accompanying Look-up Table for Deriving Numerical Age. Journal of geology 109: 155-170.
Meinert, L. D., Hedenquist, J. W., Satoh, H. and Matsuhisa, Y., 2003- Formation of anhydrous and hydrous skarn in Cu-Au ore deposits by magmatic fluids. Economic Geology 98: 147-156.
Morimoto, N., Fabrise, J., Ferguson, A., Ginzburg, I. V., Ross, M., Seifert, F. A., Zussman, J., Aoki, K. and Gottardi, G., 1988- Nomenclature of pyroxene, Mineralogical Magazine 52: 535-555.
Muller, D. and Groves, D. I., 2016- Potassic Igneous Rocks and Associated Gold-Copper Mineralization. fourth ed. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York: 311 p.
Nabatian, G., Rastad, E., Neubauer, F., Honarmand, M. and Ghaderi, M., 2015- Iron and Fe-Mn mineralisation in Iran: implications for Tethyan metallogeny. Australian Journal of Earth Sciences 62: 211-241.
Palmer, M. R. and Edmond, J. M., 1989- The strontium isotope budget of modern ocean, Earth planet. Sci. Lett., 92: 11-26.
Park, C., Choi, W., Kim, H., Park, M. H., Kang, I. M., Lee, H. S. and Song, Y., 2017- Oscillatory zoning in skarn garnet: Implications for tungsten ore exploration, Ore geology reviews 89: 1006-1018.
Perkins, E. H., Brown, T. H. and Berman, R.G., 1986- PTX-SYSTEM: three programs for calculation of pressure– temperature– composition phase diagrams. Computers and Geoscience 12(6): 749–755.
Pons, J. M., Franchini, M., Meinert, L., Recio, C. and Etcheverry, R., 2009- Iron skarns of the vegas Peladas District, Mendoza, Argentina. Economic Geology 104: 157-184.
Radfar, J. and Amini Chehragh, M. R., 1999- Ardestan Geological map quadrangle, scale 1:100000, Geological Survey of Iran, Tehran.
Sarjoughian, F. and Kananian, A., 2017-  Zircon U-Pb geochronology and emplacement history of intrusive rocks in the Ardestan section, central Iran. Geologica Acta 15 (1): 25-36.
Sarjoughian, F., Lentz, D., Kananian, A., Ao, S. and Xiao, W., 2017- Geochemical and isotopic constraints on the role of juvenile crust and magma mixing in the UDMA magmatism, Iran: Evidence from mafic microgranular enclaves and cogenetic granitoids in the Zafarghand igneous complex. International Journal of Earth Sciences. https://doi. org/10.1007/s00531‐017‐1548‐8.
Spear, F. S., 1995- Metamorphic Phase Equilibria and PressureTemperature-Time Paths. Mineralogical Society of America, Washington, D.C.
Vlasova, D. V., Podlesskiy, K. V., Kudrya, P. F., Boronikhin, V. A. and Muravitskaya, G. N., 1985- Zoning in garnets from skarn deposits. International Geology Review 27: 465-482. DOI: 10.1080/ 00206818509466434.
Whitney, D. L. and Evans, B. W., 2010- Abbreviations for names of rock-forming minerals. American mineralogist 95(1): 185-187.
Whitney, J. A., Hemley, J. J. and Simon, F. O., 1985- The concentration of iron in chloride solution equilibrated with synthetic granitic compositions: The sulfur-free composition. Economic Geology 80: 444-460.
Wilkinson, J. J., 2001- Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits, Lithos 55(1): 229-272.
Williams- Jones, A. E., Samson, I. M., Ault, K. M., Gagnon, J. E. and Fryer, B. J., 2010- The genesis of distal zinc skarns: evidence from the Mochito deposit, Honduras. Economic Geology 105: 1411-1440.
Zhai, D. G., Liu, J. J., Zhang, H. Y., Wang, J. P., Su, L., Yang, X. A. and Wu, S. H., 2014- Origin of oscillatory zoned garnets from the Xieertala Fe–Zn skarn deposit, northern China: in situ LA–ICP-MS evidence. Lithos 190: 279-291.