نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مجموعه دگرگونی انارک، درخاور شهر نایین واقع شده و شامل واحدهای مختلف دگرگون شده است که بر اساس داده‌های زمین‌شناسی، سن‌سنجی و دیرینه‌مغناطیس، دارای منشاء‌های متفاوتی می‌باشند. این مجموعه شامل بخش‌های افیولیتی است که به صورت ورقه‌هایی با همبری گسلی در داخل آن رخنمون دارند. این مطالعه به بررسی ساختاری سنگ‌های دگرگونی پیرامون انارک به ویژه در یک ساختار چین خوردگی Z شکل درکوه‌های چاه گربه می‌پردازد. بر اساس برداشت‌های میدانی و بررسی‌های میکروسکوپی، حداقل 3 مرحله دگرریختی در واحدهای مرغاب و چاه گربه دیده می‌شود که در شرایط شکل‌پذیر رخ داده و مربوط به دگرگونی واریسکن (کربونیفر پسین) می‌باشند. در سنگ‌های اولترامافیک موجود در واحد چاه گربه، اولین رخداد دگرریختی با دگرگونی فشار بالا- حرارت پایین در رخساره آمفیبولیت همراه بوده است. این رخداد در سنگ‌های پلیتی دگرگون شده واحد مرغاب و چاه گربه با دگرگونی به نسبت ضعیف در حد رخساره شیست سبز و با تشکیل برگوارگی درجه پایین همراه بوده که در ادامه بر شدت دگرریختی افزوده شده و برگوارگی میلونیتی و چین‌های نیامی در طی رخداد دگرریختی دوم در واحدهای سنگی، توسعه یافته‌اند. سومین رخداد دگرریختی، به گونه‌ای پیوسته، سنگ‌های متاثر از مرحله‌های پیشین را در شرایط دگرگونی و دگرریختی خفیف‌تر، زیر اثر قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Bagheri, S. and Stampfli, G. M., 2008-The Anarak, Jandaq and Posht-e-Badam metamorphic complexes in Central Iran: new geological data, relationships and tectonic implications. Tectonophysics 451, 123–155. https://doi.org/doi/10.1016/j.tecto.2007.11.047.
Balini, M., Nicora, A., Berra, F., Garzanti, F., Levera, M., Mattei, M., Muttoni, M., Zanchi, A., Bollati, I., Larghi, C., Zanchetta, S., Salamati, R. and Mossavvari, F., 2009- The Triassic stratigraphic succession of Nakhlak (Central Iran), a record from an active margin. In: Brunet, M.F., Wilmsen, M., Granath, J.W. (Eds.), South Caspian to Central Iran Basins. Geological Society of London Special Publications 312, pp. 287–321.  https://doi.org/10.1144/SP312.14.
Berra, F., Zanchi, A. and Nawab, A., 2007- Late Cretaceous transgression on a Cimmerian high (Neka Valley, Eastern Alborz, Iran): a geodynamic event recorded by glauconitic sands. Sed. Geol. 199, 189–204. https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2007.02.001.
Berra,F.,Zanchi,A.,Angiolini,L.,Vachard,D., Vezzoli, G., Zanchetta, S., Bergomi, M., Javadi, H.R., Kouhpeyma,M.2017.The upper Palaeozoic Godar-e-Siah Complex of Jandaq: evidence and significance of a North Palaeotethyan succession in Central. Iran. Journal of Asian Earth Sciences 138, 272–90. http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2017.02.006.
Buchs, D., Baghari, S., Martin, L., Hermann, J. and Arculus, R., 2013- Paleozoic to Triassic ocean opening and closure preserved in Central Iran: Constraints from the geochemistry of meta-igneous rocks of the Anarak area. Lithos. 173, 267- 287. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2013.02.009.
Fursich, F. T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K. and Majidifard, M. R., 2009- Lithostratigraphy of the Upper Triassic–Middle Jurassic Shemshak Group of northern Iran. In: Brunet, M.F., Wilmsen, M., Granath, J.W. (Eds.), South Caspian to Central Iran Basins. Geological Society of London Special Publications 312, pp. 129–160. https://doi.org/10.1144/SP312.6.
Horton, B. K., Hassanzadeh, J., Stockli, D. F., Axen, G. J., Gillis, R. J., Guest, B., Amini, A., Fakhari, M. D., Zamanzadeh, S. M. and
Grove, M., 2008- Detrital zircon provenance of Neoproterozoic to Cenozoic deposits in Iran: implications for chronostratigraphy and collisional tectonics. Tectonophysics 451, 97–122. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2007.11.063.
Javadi, H. R., 2013- Iran Fault Map on Sedimentary- Structural Units. Tectonic Group. Geological Survey of Iran.
Kargaranbafghi, F., Neubauer, F., Genser, J., Faghih, A. and Kusky, T., 2012- Mesozoic to Eocene ductile deformation of western Central Iran: from Cimmerian collisional orogeny to Eocene exhumation. Tectonophysics 564–565, 83–100. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.06.017.
Masoodi, M., Yassaghi, A., Sadat, M. A. A. N., Neubauer, F., Bernroider, M., Friedl, G., Genser, J. and Houshmandzadeh, A., 2013- Cimmerian evolution of the Central Iranian basement: evidence from metamorphic units of the Kashmar-Kerman Tectonic Zone. Tectonophysics 588, 189–208. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2012.12.012.
Ruttner, A. W., 1993- Southern borderland of Triassic Laurasia in north-east Iran. Geol. Rundsch. 82, 110–120.
Schmidegg, O., 1933 - Neue Ergenbnisse in den südlichen Ötztaler-  Alpen. In Verhandlugen Geol. B.-A., 83-85.
Sharkovski, M., Susov, M. and Krivyakin, B., 1984- Geology of the Anarak area (Central Iran). Explanatory Text of the Anarak Quadrangle Map 1:250000. Geological Survey of Iran, V/O ‘‘Tecnoexport’’ USSR Ministry of Geology Reports, 19.
Sheikholeslami, M. R. and Kouhpeyma, M., 2012- Structural analysis and tectonic evolution of the eastern Binalud Mountains, NE Iran. J. Geodyn. 61, 23–46. https://doi.org/10.1016/j.jog.2012.06.010.
Susov, M., Dvoriankin, A. and Selivanov, E., 1984- 1:100000 series, sheet 6756, Anarak. Geological Survey of Iran, V/O ‘‘Tecnoexport’’ USSR Ministry of Geology.
Wilmsen, M., Fursich, F. T. and Taheri, J., 2009- The Shemshak Group (Lower–Middle Jurassic) of the Binalud Mountains, NE Iran: stratigraphy, depositional environments and geodynamic implications. In: Brunet, M.F., Wilmsen, M., Granath, J.W. (Eds.), South Caspian to Central Iran Basins. Geological Society of London Special Publications 312, pp. 175–188. https://doi.org/10.1144/SP312.8.
Zanchetta, S., Malaspina, N., Zanchi, A. and Benciolini, Martins, S., Javadi, H., Kouhpeyma, M.,  2017- Contrasting subduction–exhumation paths in the blueschists of the Anarak Metamorphic Complex (Central Iran). Geol. Mag.: page 1 of 19 c Cambridge University Press. https;//doi. org/10.1017/S0016756817000218.
Zanchi, A., Nadia, M., Zanchetta, S., Berra, F., Benciolini, L., Bergomi, M., Cavallo, A. and Javadi, H. R., 2015- The Cimmerian accretionary wedge of Anarak, Central Iran. Journal of Asian Earth Sciences 102  pp. 45–72. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2014.08.030.