نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده زمین شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

رسوبات ژوراسیک در شمال روستای کریم آباد، شمال بهاباد گسترش خوبی دارند. این رسوبات دربردارنده 41 گونه پالینومورف در قالب 15 گونه اسپور (12 جنس)، 15 گونه پولن (10 جنس) و 10 گونه سیست داینوفلاژله ( 3 جنس) می باشند. بر اساس انتشار چینه شناسی و بر پایه اولین و آخرین حضور مشاهده شده گونه های شاخص میوسپورها و سیست داینوفلاژله ها، دو زیست زون: Klukisporites variegatus-Chasmatosporites apertus Interval zone وNannoceratopsis triceras-Nannoceratopsis gracilis Assemblage zone مورد شناسایی قرار گرفتند. فراوانی نسبی سیست داینوفلاژله ها با 21/86%، اسپور با 2/7% و پولن با 6/6% . در این برش تعیین شد. بر اساس بررسی آماری گیاهان والد میوسپورها، سرخس ها، سیکادها و کونیفرها (مخروطیان) با 37%، 5/31% و 82/11% به ترتیب دارای بیشترین فراوانی بوده اند وگروه های بوم شناختی مرتبط نشان دهنده وجود محیط های بالادست، پایین دست خشک/مرطوب، رودخانه ای و ساحلی با یک آب و هوای مرطوب معتدل نیمه گرمسیری می باشد. بعلاوه، با توجه به فقدان زغالسنگ در سازند هجدک این منطقه و فراوانی نسبی بالای سیست داینوفلاژله ها می توان چنین نتیجه گرفت که شرایط دریایی کم عمق در منطقه غلبه داشته و اسپور و پولن گیاهان خشکی مجاور ساحل به آن منتقل و نهشته شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 
کتابنگاری
آقانباتی، س. ع.، 1377- چینه شناسی ژوراسیک ایران، جلد اول، انتشارات سازمان زمین شناسی ایران، تهران، 355 ص.
آقانباتی، س. ع.، 1393-  فرهنگ چینه شناسی ایران، جلد چهارم، ژوراسیک، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ایران، تهران، 544 ص.
جعفرآبادی، ش.، علامه، م.، پورسلطانی، م. ر. و سجادی، ف.، 1392- پالئواکولوژی و پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای بر اساس میوسپورها در برش روستای بار، بخش خاوری حوضه بینالود، نشریه دیرینه شناسی، شماره 1-1، صص. 67-80. https://doi.org/10.22067/paleos.v1i1.22384
سیدامامی، ک.، فورزیش، ف. و ویلمسن، م.، 1384- یافته های تازه پیرامون سیستم ژوراسیک در شمال بلوک طبس (خاور ایران مرکزی)، فصلنامه علوم زمین، انتشارات سازمان زمین شناسی، شماره 57، صص. 97-78.
فریدی، م.، سیفوری پور، س.، نوازی، م. و سعیدی، ا.، 1381- نقشه زمین شناسی 1:100000 شمال بهاباد. انتشارات سازمان زمین شناسی کشور.
نویدی ایزد، ن.، سجادی، ف.، ده بزرگی، ا. و هاشمی یزدی، ف.، 1393- پالینوستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه شناسی دیکتاش، شمال شرق سمنان، مجله پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، اصفهان، شماره 4-57، صص. 46-21.
واعظ جوادی، ف. و قویدل سیوکی، م.، 1383- مطالعه سیستماتیک گرده و هاگ (Spore & Pollen) سازند شمشک در منطقه جاجرم، فصلنامه علوم زمین، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور، شماره 56، صص. 123-94.
واعظ جوادی، ف.، 1397- زیست چینه نگاری داینوفلاژله های ژوراسیک میانی سازند هجدک در کوچکعلی جنوبی، طبس و تطابق آن با دیگر زیست زون های پالینومورفی هم ارز، فصلنامه علوم زمین، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور، شماره 107، صص. 276-265. DOI: 10.22071/GSJ.2018.63837
واعظ جوادی، ف.، قویدل سیوکی، م. و قاسمی نژاد، ا.، 1382- بیوستراتیگرافی سازند شمشک کوه ازون، جاجرم بر مبنای داینوفلاژله ها، مجله علوم دانشگاه تهران، شماره 1-29، صص. 141-160.
هاشمی یزدی، ف.، سجادی، ف. و هاشمی، س. ح.، 1393- پالینوستراتیگرافی سازند هجدک در برش اشکلی، شمال کرمان بر مبنای میوسپورها، مجله دیرینه شناسی، شماره 1-2، صص. 127-111، DOI: https://doi.org/10.22067.
هاشمی یزدی، ف.، سجادی، ف.، و هاشمی، س. ح.، 1397- پالینوستراتیگرافی رسوبات ژوراسیک میانی (دوگر) البرز مرکزی و شرقی، مجله پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی، اصفهان، شماره 3-72، صص. 36-21،DOI: 10.22108/JSSR.2018.109218.1039 .
 
References
Abbink, O. A., Van Konijnenburg-van Cittert, J. H. A. and Visscher, H., 2004- A sporomorph ecogroup model of the Northwest European Jurassic – Lower Cretaceous: concepts and framework: Netherlands Journal of Geosciences, V. 83, pp.17–38. DOI: https://doi.org/10.1017/S0016774600020436.
Achilles, H., Kaiser, H. and Schweitzer, H. J., 1984- Die rato–jurassischen Floren des Iran und Afghanistans. 7. Die Microflora der obertriadischjurassischen Ablagerungen des Alborz–Gebirges (Nord–Iran): Palaeontographica B, V. 194 (1–4), pp. 14–95.
Arjang, B., 1975- Die rato-jurassischen Floren des Iran und Afghanistans. 1. Die Microflora der rato-jurassischen Ablagerungen des Kermaner Beckens (Zentral Iran): Palaeontographica B, V. 152 (4–6), pp. 85–148. ISSN: 2194-900X, e-ISSN 2509-839X.
Ashraf, A. R., 1977- Die räto-jurassischen Floren des Iran und Afghanistans. 3. Die Mikrofloren der ratischen bis unterkretazischen Ablagerungen Nordafghanistans: Palaeontographica B, V. 161 (1–4), pp. 1–97. ISSN: 2194-900X, e-ISSN 2509-839X.
Assereto, R., 1966- The Jurassic Shemshak Formation in Central Elburz (Iran): Rivista di Italiana Paleontologia e Stratigrafia, V. 72 (4): pp. 1133-1182. https://riviste.unimi.it/index.php/RIPS/index.
Balme, B. E., 1995- Fossil in situ spores and pollen grains: An annotated catalogue: Review of Palaeobotany and Palynology, V. 87, pp. 1-323. DOI: 10.1016/0034-6667(95)93235-x.
Barrier, E., Vrielynck, B., Bergerat, F., Brunet, M. F., Mosar, J., Poisson, A. and Sosson, M., 2008- Palaeotectonic maps of the Middle East: Tectono-sedimentary-palinspastic maps from Late Norian to Pliocene.
Beckett, P. H., 1956- Coal deposits near Kerman, South Persia: Economic Geology, V. 51, pp. 197-198.
Berberian, M., 1983- The southern Caspian: a compressional depression floored by a trapped, modified oceanic crust: Canadian Journal of Earth Sciences, V. 20(2), pp. 163-183. DOI: 10.1139/e83-015
Bharadwaj, D. C. and Kumar, P., 1986- Palynology of Jurassic sediments from Iran: 1, Kerman area: Biological Memoire, V. 12 (2), pp. 146-172.
Boulter, M. and Windle, T., 1993- A reconstruction of some Middle Jurassic vegetation in northern Europe: Special Papers in Palaeontology, V. 49, pp. 125–154.
Brunet, M. F., Korotaev, M. V., Ershov, A. V. and Nikishin, A. M., 2003- The South Caspian Basin: a review of its evolution from subsidence modelling: Sedimentary Geology, V. 156(1-4), pp. 119-148.
Brunet, M. F., Wilmsen, M. and Granath, J. W. (Eds.) 2009- South Caspian to Central Iran Basins: Geological Society of London.
Dehbozorgi, A., Sajjadi, F. and Hashemi, H., 2013- Middle Jurassic palynomorphs of the Dalichai Formation, central Alborz Ranges, northeastern Iran, Paleoecological inferences: Science China Earth Sciences, V. 56 (12), pp. 2107-2115. https://doi.org/10.1007/s11430-013-4697-z.
Fürsich, F.T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K. and Majidifard, M.R., 2009- Lithostratigraphy of the Upper Triassic–Middle Jurassic Shemshak Group of Northern Iran. In: Brunet M.-F., Wilmsen, M. and Granath J.W. (eds.) South Caspian to Central Iran Basins: Geological Society, London, Special Publications, V. 312, pp. 129–160.
Fürsich, F.T., Wilmsen, M., Seyed-Emami, K., Cecca, F. and Majidifard, M.R., 2005- The upper Shemshak Formation (Toarcian–Aalenian) of the Eastern Alborz (Iran): Biota and palaeoenvironments during a transgressive–regressive cycle: Facies, V. 51, pp. 365–384. DOI: 10.1007/s10347-005-0051-z
Götz, A.E., Ruckwied, K. and Barbacka, M., 2011- Palaeoenvironment of the Late Triassic (Rhaetian) and Early Jurassic (Hettangian) Mecsek Coal Formation (south Hungary): implications from macro-and microfloral assemblages: Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, V. 91(2), pp. 75-88. https://doi.org/10.1007/s12549-010-0048-7
Kimyai, A., 1968- Jurassic plant microfossils from the Kerman region: Bulletin of Iranian Petroleum Institute, V. 33, pp. 91-111.
Kimyai, A., 1974- Jurassic plant microfossils from Iran: Birbal Sahni Institute of Palaeobotany, Special Publication, V. 3, 1-8.
Mattei, M., Cifelli, F., Muttoni, G. and Rashid, H., 2015- Post-Cimmerian (Jurassic–Cenozoic) paleogeography and vertical axis tectonic rotations of Central Iran and the Alborz Mountains: Journal of Asian Earth Sciences, V. 102, pp. 92-101. DOI:  10.1016/j.jseaes.2014.09.038
Mattei, M., Muttoni, G. and Cifelli, F., 2014- A record of the Jurassic massive plate shift from the Garedu Formation of central Iran: Geology, V. 42(6), pp. 555-558. DOI:  10.1130/G35467.1
Phipps, D. and Playford, G., 1984- Laboratory techniques for extraction of palynomorphs from sediments: Department of Geology, University of Queensland, V. 11, pp. 1–29.
Salehi, M.A., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A. and Rahimi, B., 2014- Palaeoenvironment and basin architecture of the Lower Jurassic Ab-Haji Formation, east-central Iran: Boletín del Instituto de Fisiografía y Geología, V. 84, pp. 29-44. Rosario, 18-11-2014. ISSN 1666-115X.
Sarkarinejad, K. and Ghanbarian, M.A. 2014- The Zagros hinterland fold-and-thrust belt in-sequence thrusting, Iran: Journal of Asian Earth Sciences, V. 85, pp. 66-79. DOI: 10.1016/j.jseaes.2014.01.017
Sengör, A. M. C., 1979- Mid-Mesozoic closure of Permo-Triassic Tethys and its implications: Nature, V. 279, pp. 590-593. https://doi.org/10.1038/279590a0
Seyed-Emami, K., 2003- Triassic in Iran: Facies, V. 48, pp. 95–106.
Seyed-Emami, K., Fürsich, F.T. and Wilmsen, M., 2004- Documentation and significance of tectonic events in the northern Tabas Block (East-Central Iran) during the Middle and Late Jurassic: Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, V. 110 (1), pp. 163-171. DOI: https://doi.org/10.13130/2039-4942/6282
Soffel, H.C. and Förster, H.G., 1980- Apparent polar wander path of Central Iran and its geotectonic interpretation: Journal of geomagnetism and geoelectricity, V. 32 (Supplement3), 117-135. DOI: 10.5636/jgg.32.Supplement3_SIII117
Soffel, H.C., Schmidt, S., Davoudzadeh, M. and Rolf, C., 1996- New palaeomagnetic data from Central Iran and a Triassic palaeoreconstruction: Geologische Rundschau, V. 85(2), pp. 293-302. DOI: 10.1007/BF02422235
Stöcklin, J., 1974- Possible ancient continental margins in Iran. In: Burk, C.A. and Drake, C.L. (eds.) The geology of continental margins (pp. 873-887). Springer, Berlin, Heidelberg. DOI: 0.1007_978-3-662-01141-6_64.
Taherian, F., Vaez-Javadi, F., Ashouri, A. and Ghaderi, A., 2020- The biostratigraphy of the Upper Devonian and lowermost Carboniferous of the Khoshyeilagh area, northeastern Alborz, Iran. Palynology, V. 145. DOI: 10.1080/01916122.2020.1821255.
Takin, M., 1972- Iranian geology and continental drift in the Middle East: Nature, V. 235, pp. 147-150.
Tipper, G.H., 1921- The geology and mineral resources of eastern Persia: Record of Geological Survey of India, V. 53 (1), pp. 51-80.
Tralau, H., 1968- Some Middle Jurassic miospores of southern Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar, 89: 469-472.
Vaez-Javadi, F. and Abbasi, N., 2018- Middle Jurassic biostratigraphy of plant macro and microfossils in the South Zanjan, Soltanieh Mountains, NW Iran: Geosciences, V. 106, pp. 91-102. DOI: 10.22071/gsj.2018.58367
Vaez-Javadi, F. and Mirzaie-Ataabadi, M., 2019- Middle Jurassic plant macro and microfossils from Shahreza, South West Isfahan, Central Iran: Palaeoclimate influences: Geopersia, V. 9 (1), pp. 169-193. DOI: 10.22059/geope.2018.261588.648402
Vaez-Javadi, F., 2017a- Palynostratigraphy of the Middle Jurassic sediments in Hojedk Formation, Tabas Block, East-Central Iran: The Palaeobotanist, V. 66, pp. 47- 60. http://14.139.63.228:8080/pbrep/handle/123456789/2141
Vaez-Javadi, F., 2017b- Palynomorphs and Plant macrofossils biostratigraphy of the Calshaneh area, NW Tabas: Palaeoclimate and paleogeography analysis. 1st International Congress on Jurassic and Neighboring Countries, Mashhad.
Vaez-Javadi, F., 2017c- Proposed Palaeocoastal boundary between Iran Plate and Tethys during Aalenian-Bajocian. 36th National and the 3rd International Geosciences Congress GSI, Tehran.
Vaez-Javadi, F., 2018- Dinoflagellate palynostratigraphy of middle Jurassic of the Hojedk Formation, Tabas, Central-East Iran and its correlation to other Palynomorph zones in Iran and elsewhere: Geosciences, V. 107, pp. 265-276. DOI: 10.22071/gsj.2018.63837
Vaez-Javadi, F., 2019- Middle Jurassic palynology of the southwest Tabas Block, Central-East Iran: Palynology (In Press) https://doi.org/10.1080/01916122.2019.1637954
Van Konijnenburg-van Cittert, J. H. A., 1971-  In situ gymnosperm pollen from the Middle Jurassic of Yorkshire: Acta Botanica Neerlandica, V. 20, pp. 1-97. https://doi.org/10.1111/j.1438-8677.1971.tb00688.x
Van Konijnenburg-van Cittert, J. H. A., 1987- New data on Pagiophyllum masculosum Kemdall and its male cone from the Jurassic of North Yorkshire. Review of Palaeobotany and Palynology, 51: 95-105.
Van Konijnenburg-van Cittert, J. H. A., 1989- Dicksoniaceous spores in situ from the Jurassic of Yorkshire, England: Review of Palaeobotany and Palynology, V. 61, pp. 273-301. DOI: 10.1016/0034-6667(89)90035-3
Van Konijnenburg-van Cittert, J. H. A., 1993- A review of the Matoniaceae based on in situ spores: Review of Palaeobotany and Palynology, V. 78, pp. 235-267. https://doi.org/10.1016/0034-6667(93)90066-4
Wilmsen, M., Fürsich, F. T., Seyed-Emami, K. and Majidifard, M.R., 2009- An overview of the stratigraphy and facies development of the Jurassic System on the Tabas Block, east-central Iran: Geological Society, London, Special Publications, V. 312(1), pp. 323-343. DOI: 10.1144/SP312.15
Wilmsen, M., Fürsich, F. T., Seyed-Emami, K., Majidifard, M. R. and Zamani-Pedram, M., 2010- Facies analysis of a large-scale Jurassic shelf-lagoon: The Kamar-e-Mehdi Formation of east-central Iran: Facies, V. 56(1), p. 59. DOI: 10.1007/s10347-009-0190-8
Zanchi, A., Zanchetta, S., Berra, F., Mattei, M., Garzanti, E., Molyneux, S. and Sabouri, J., 2009- The Eo-Cimmerian (Late? Triassic) orogeny in North Iran: Geological Society, London, Special Publications, V. 312(1), pp. 31-55. DOI: 10.1144/SP312.3