نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

سنگ‌های کربناته به‌خصوص دولومیت‌ها از رخساره‌های چیره توالی رسوبی مزوزوئیک زاگرس هستند و در بسیاری از میدان‌های نفت و گاز منطقه نقش مخزن را ایفا می‌کنند. به‌منظور آگاهی از نحوه عملکرد فرایندهای رسوبی و دیاژنتیکی در تشکیل دولومیت‌های تریاس تا ‌نئوکومین بخش خاوری زاگرس بلند، در این تحقیق رخنمون‌های کربناته کوه خانه‌کت بررسی شده‌اند. داده‌های زمین‌شناسی، پتروگرافی و زمین‌شیمی به‌شناخت چهار مدل دولومیتی‌شدن در این کربنات‌ها منجر شد. دولومیت‌های تریاس زیرین‌-‌میانی و ژوراسیک بالایی از لایه‌های ضخیم تا متوسط و بلورهای متوسط تا ریز نسبتاً منظم تشکیل شده‌اند. ترکیب ایده‌آل و نسبت ایزوتوپی اکسیژن سنگین (25/1- تا PDB ‰20/3+) در کنار حضور چشمگیر تبخیری‌ها نشانه ارتباط این دولومیت‌ها با تغلیظ و فرونشست شورابه‌های تبخیری (مدل برگشتی) است. بخش دولومیتی تریاس بالایی زاگرس، شامل دولومیت‌های توده‌ای با بلورهای درشت و متوسط دارای ترکیب ایزوتوپی اکسیژن سبک (35/2- تا PDB ‰10/8-) است. کانی‌شناسی و زمین‌شیمی این دولومیت‌ها حاکی از دمای نسبتاً زیاد محیط تشکیل و دخالت عوامل دیاژنتیک زیرسطحی از جمله تجدید تبلور در اعماق زمین (مدل دفنی) است. دولومیت‌های ژوراسیک زیرین غالباً ریزبلور هستند و نسبت ایزوتوپی اکسیژن سنگین (20/2- تا PDB ‰61/2) دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آدابی، م. ح.، 1383- ژئوشیمی رسوبی. انتشارات آرین زمین، 448 صفحه.
ارزانی، ن.، 1391- ژئوشیمی رسوبی. انتشارات دانشگاه پیام نور، 304 صفحه.
جلیلیان، ع. ح.، 1393- رخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند سورمه (ژوراسیک) در منطقه فارس. مجله رسوب‌شناسی کاربردی، شماره 3، صفحات 102-90. https://psj.basu.ac.ir/article_950.html
جلیلیان، ع. ح.، 1395- نهشته‌های پیراکشندی و توفانی در بُرش الگوی سازند خانه‌کت، تریاس زاگرس بلند، خاور شیراز. مجله رسوب‌شناسی کاربردی، دوره 4، شماره 7، صفحات 31-18. DOI: 10.22084/psj.2016.1619
جلیلیان، ع. ح.، 1396- سنگ‌نگاری، زمین‌شیمی و تاریخچه دیاژنتیکی بخش دولومیتی سفیدار (تریاس بالایی) در منطقه فارس، جنوب ایران. مجله رسوب‌شناسی کاربردی، دوره 5، شماره 10، صفحات 96-81. DOI: 10.22084/psj.2017.2497
جلیلیان، ع. ح.، لاسمی، ی. و آقانباتی، ع.، 1390- پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند سورمه در منطقه فارس داخلی، جنوب باختری ایران. مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، شماره 2، جلد 1، صفحات 76-67. http://aag.scu.ac.ir/article_11555.html.
رحیم‌پور بناب، ح.، 1384- سنگ‌شناسی کربناته ارتباط دیاژنز و تکامل تخلخل. انتشارات دانشگاه تهران، 487 صفحه.
مطیعی، ه.، 1372- چینه‌شناسی زاگرس. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 536 صفحه.
 
 
References
Adabi, M. H., Salehi, M. A. and Ghabeishavi, A., 2010- Depositional environment, sequence stratigraphy and geochemistry of Lower Cretaceous carbonates (Fahliyan Formation), south-west Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 39: 148–160. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2010.03.011.
Adam, J. and Al-Aasm, I. S., 2017- Petrologic and geochemical attributes of calcite cementation, dolomitization and dolomite recrystallization: an example from the Mississippian Pekisko Formation, west-central Alberta. Bulletin of Canadian Petroleum Geology, 65(2): 235–261. DOI: 10.2113/gscpgbull.65.2.235.
Alavi, M., 2004- Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution. American Journal of Science, 304: 1–20. DOI: 10.2475/ajs.304.1.1.
Alavi, M., 2007- Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of Science, 307: 1064-1095. DOI: 10.2475/09.2007.02.
Allan, J. R. and Wiggins, W. D., 1993- Dolomite Reservoirs: Geochemical Techniques for Evaluating Origin and Distribution. American Association of Petroleum Geologists, Continuing Education Course Notes No. 36, 129 p.
Allen, M. B. and Talebian, M., 2011- Structural variation along the Zagros and the nature of the Dezful Embayment. Geological Magazine, 148: 911–924. DOI: 10.1017/s0016756811000318.
Alsharhan, A. S. and Nairn, A. E. M., 2003- Sedimentary Basins and Petroleum Geology of the Middle East. Elsevier,
878 p.
Alsharhan. A. S. and Whittle, G. L., 1995- Carbonate-Evporite Sequences of the Late Jurassic, Southern and Sothwestern Persian Gulf. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 79: 1608-1630. https://doi.org/10.1306/7834DE2C-1721-11D7-8645000102C1865D.
Berberian, M., 1995- Master "blind" thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics, 241: 193-224. https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)00185-C.
Berberian, M. and King, C. G. P., 1981- Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, 18: 210-265. https://doi.org/10.1139/e81-019.
Blendinger, W., Lohmeier, S., Bertini, A., Meibner, E. and Sattler, C. D., 2015- A new model for the formation of dolomite in the Triassic dolomites, northern Italy. Journal of Petroleum Geology, 38(1): 5-36. https://doi.org/10.1111/jpg.12596.
Boggs, S., 2009- Petrology of Sedimentary Rocks. Cambridge University Press, 600 p.
Braithwite, C. J. R., Rizzi, G. and Darke, G., 2004- The Geometry and Petrogenesis of Dolomite Hydrocarbon Reservoirs. Geological Society of London, Special Publication No. 235, 413 p.
Chen, D., Qing, H. and Chao, Y., 2004- Multistage hydrothermal dolomites in the Middle Devonian (Givetian) carbonates from the Guilin area, South China. Sedimentology, 51: 1029–1051. DOI: 10.1111/j.1365-3091.2004.00659.x.
Dickson, J. A. D., 1965- Carbonate identification and genesis as revealed by staining. Journal of Sedimentary Petrology, 36: 491-505. https://doi.org/10.1306/74D714F6-2B21-11D7-8648000102C1865D.
Fakhari, M. D., Axen, G. J., Horton, B. K., Hassanzadeh, J. and Amini, A., 2008- Revised age of proximal deposits in the Zagros foreland basin and implications for Cenozoic evolution of the High Zagros. Tectonophysics, 451(1-4): 170-185. DOI: 10.1016/j.tecto.2007.11.064.
Flugel, E., 2010- Microfacies of carbonate rocks. Springer, 984 p.
Folk, R. L., 1980- Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill Publishing Company, 182 p.
Frakes, L. A. and Francis, J. E., 2005- Climate Modes of the Phanerozoic. Cambridge University Press, 274 p.
Ghazban, F., 2007- Petroleum geology of the Persian Gulf. Tehran University Press, 707 p.
Golonka, J., 2004- Plate tectonic evolution of the Southern Margin of Eurasia in the Mesozoic and Cenozoic. Tectonophysics, 381(1-4): 235-273. DOI: 10.1016/j.tecto.2002.06.004.
Golonka, J. and Kiessling, W., 2002- Phanerozoic Time Scale and definition of time slices. Society for Sedimentary Geology, Special Publication No. 72, p. 11-20. DOI: 10.2110/pec.02.72.0011.
Green, D. G., 2005- Fault and conduit controlled burial dolomitization of the Devonian west-central Alberta Deep Basin. Bulletin of Canadian Petroleum Geologists, 53: 101–129. DOI: 10.2113/53.2.101.
Haas, J., Lobitzer, H. and Monostori, M., 2007- Characteristics of the Lofer cyclicity in the type locality of the Dachstein Limestone (Dachstein Plateau, Austria). Facies, 53: 113–126. DOI: 10.1007/s10347-006-0087-8
Haas, J., Lukoczki, G., Budai, T. and Demeny, A., 2015- Genesis of Upper Triassic peritidal dolomites in the Transdanubian Range, Hungary. Facies, 61(8): 1-28. DOI: 10.1007/s10347-015-0435-7.
Haq, B. U. and Al-Qahtani, A. M., 2005- Phanerozoic cycles of sea-level change on the Arabian Platform. GeoArabia, 10(2): 127-160. https://pdfs.semanticscholar.org/ab96/f7804c7f1f367041687759c805ea43f88e74.pdf.
Heydari, E., 2008- Tectonics versus eustatic control on supersequences of the Zagros Mountains of Iran. Tectonophysics, 451: 56–70. DOI: 10.1016/j.tecto.2007.11.046.
Iannace, A., Capuano, M. and Galluccio, L., 2011- Dolomites and dolomites in Mesozoic platform carbonates of the Southern Apennines: Geometric distribution, petrography and geochemistry. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 310: 324–339. DOI: 10.1016/j.palaeo.2011.07.025.
Iannace, A. and Frisia, S., 1994- Changing dolomitization styles from Norian to Rhaetian in southern Tethys realm. In: Purser, B., Tucker, M. and and Zenger, D., (Eds) Dolomites: A Volume in Honour of Dolomieu. Blackwell Scientific Publications No. 21, p. 75–89. https://doi.org/10.1002/9781444304077.ch6.
James, G. A. and Wynd, J. G., 1965- Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 49(12): 2182-2245. DOI: 10.1306/a663388a-16c0-11d7-8645000102c1865d.
Kaczmarek, S. E. and Sibley, D. F., 2014- Direct physical evidence of dolomite recrystallization. Sedimentology, 61: 1862–1882. DOI: 10.1111/sed.12119.
Kashfi, M. S., 2000- The greater Persian Gulf Permian-Triassic stratigraphic nomenclature requires study. Oil and Gas Journal, Tulsa, 6: 36-44. DOI: 10.1306/bf9ab714-0eb6-11d7-8643000102c1865d.
Koop, W. J. and Stoneley, R., 1982- Subsidence history of the Middle East Zagros Basin, Permian to Recent, Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A, 305: 149–168. DOI:10.1098/rsta.1982.0031.
Korte, Ch., Kozur, H. W. and Veizer, J., 2005- δ13C and δ18O values of Triassic brachiopods and carbonate rocks as proxies for coeval seawater and palaeotemperature. Palaeogeogry Palaeoclimatoly Palaeoecology, 226: 287–306. DOI: 10.1016/j.palaeo.2005.05.018.
Lasemi, Y. and Jalilian, A. H., 2010- The Middle Jurassic basinal deposits of the Surmeh Formation in the Central Zagros Mountains, southwest Iran: Facies, Stacking pattern and Controls. Carbonates and Evaporites, 25: 283-295. DOI: 10.1007/s13146-010-0032-3.
Lasemi, Y., Jahani, D., Amin-Rasouli, H. and Lasemi, Z., 2012- Ancient Carbonate Tidalites. In: Davis, J. R. A. and Dalrymple, R. W., (Eds). Principles of Tidal Sedimentology. Spriger, pp. 567-607. DOI: 10.1007/978-94-007-0123-6_21.
Leturmy, P. and Robin, C., (Eds) 2010- Tectonic and Stratigraphic Evolution of Zagros and Makran during the Mesozoic–Cenozoic. Geological Society of London, Special Publications No. 330, 360 p. DOI: 10.1017/S0016756811000264.
Machel, H. G., 2004- Concepts and models of dolomitization: a critical reappraisal. In: Braithwite, C. J. R., Rizzi, G. and Darke, G., (Eds) The Geometry and Petrogenesis of Dolomite Hydrocarbon Reservoirs. Geological Society of London, Special Publication No. 235, p. 7-64. DOI: 10.1144/GSL.SP.2004.235.01.02.
Meister, P., McKenzie, J. A., Bernasconi, S. M. and Brack, P., 2013- Dolomite formation in the shallow seas of the Alpine Triassic. Sedimentology, 60: 270–291. DOI: 10.1111/sed.12001.
Morettini, E., Baumgartner, P.O., Hunziker, J.C., Monaco, P. and Ripepem, M., 2000- Stable Isotopic signal of carbon and oxygen in Jurassic Marlstone–Limestones rhythms (Italy, Central Apennines). GeoResearch Forum 6: 487–498. https://www.researchgate.net/publication/233588869_Stable_Isotopic_Signal_of_Carbon_and_Oxygen.
Mouthereau, F., Lacombe, O. and Verges, J., 2012- Building the Zagros collisional orogen: timing, strain distribution, and the dynamics of Arabia/Eurasia plate convergence. Tectonophysics, 532-535: 27-60. DOI: 10.1016/i.tecto.2012.01.022.
Murris, R. J., 1980- Middle East: Stratigraphic evolution and oil habitat. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 64(5): 597-618. DOI: 10.1306/2f918a8b-16ce-11d7-8645000102c1865d.
Najafi, M., Yassaghi, A., Bahroudi, A., Vergés, J. and Sherkati, Sh., 2014- Impact of the Late Triassic Dashtak intermediate detachment horizon on anticline geometry in the Central Frontal Fars, SE Zagros fold belt, Iran. Marine and Petroleum Geology, 54: 23-36. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2014.02.010.
Pirouz, M., Simpson, G., Bahroudi, A. and Azhdari, A., 2011- Neogene sediments and modern depositional environments of the Zagros foreland basin system: Geological Magazine, Cambridge University Press, 148(5-6): 838-853. DOI: 10.1017/s0016756811000392.
Piryaei, A., Reijmer, J. J. G., Borgomano, J. and van Buchem, F. S. P., 2010- Late Cretaceous tectonic and sedimentary evolution of the Bandar Abbas area, Fars region, Southern Iran. Journal of Petroleum Geology, 34(2): 157-180. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2011.00499.x.
Pokrovsky, O. S., 2017- Dolomite: Formation, Characteristics and Environmental Impact. Nova Science Publication Inc, 190 p.
Purser, B., Tucker, M. and Zenger, D., 1994- Dolomites: A Volume in Honour of Dolomieu. Blackwell Scientific Publications No. 21, 451 p.
Rahimpour-Bonab, H., Esrafili-Dizaji, B. and Tavakoli, V., 2010- Dolomitization and Anhydrite Precipitation in Permo‐Triassic Carbonates at the South Pars Gasfield, Offshore Iran: Controls on Reservoir Quality. Journal of Petroleum Geology, 33(2): 1-24. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2010.00463.x.
Ren, M. and Jones, B., 2017- Spatial variations in the stoichiometry and geochemistry of Miocene dolomite from Grand Cayman: Implications for the origin of island dolostone. Sedimentary Geology, 348: 69–93. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2016.12.001.
Ronchi, P., Jadoul, F., Ceriani, A., Di Giulio, A., Scotti, P., Ortenzi, A. and Massara, P.E., 2010- Multistage dolomitization and distribution of dolomitized bodies in Early Jurassic carbonate platforms (Southern Alps, Italy). Sedimentology, 58(2): 532-565. https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.2010.01174.x.
Sahraeyan, M., Bahrami, M., Hooshmand, M., Ghazi, Sh. and Al-Juboury, A. I., 2013- Sedimentary facies and diagenetic features of the Early Cretaceous Fahliyan Formation in the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Journal of African Earth Sciences, 87: 59–70. DOI: 10.1016/j.jafrearsci.2013.07.004.
Scholle, P. A. and Ulmer-Scholle, D. S., 2003- A Color Guide to the Petrography of Carbonate Rocks: Grains, textures, porosity, diagenesis. American Association of Petroleum Geologists Memoir 77, 459 p.
Searl, A., 1989- Saddle dolomite: a new view of its nature and origin. Mineralogical Magazine, 53: 547-555. DOI: 10.1180/minmag.1989.053.373.05.
Sepehr, M. and Cosgrove, J. W., 2004- Structural framework of the Zagros Fold-Thrust Belt, Iran. Marine and Petroleum Geology, 21: 829–843. DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2003.07.006.
Setudehnia, A., 1978- The Mesozoic sequence in southwest Iran and adjacent area. Journal of Petroleum Geology, 1(1): 3-42. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.1978.tb00599.x.
Seyed-Emami, K., 2003- Triassic in Iran. Fcies, 48: 91-106. DOI: 10.1007/BF02667532.
Sharland, P. R., Archer, R., Casey, D. M., Davies, R. B., Hall, S. H., Heward, H. P., Horbory, A. D. and Simons, M. D., 2001- Arabian plate sequence stratigraphy. GeoArabia, Gulf Petrolink, Bahrain, 370 p.
Sherkati, S., Letouzey, J. and Frizon de Lamotte, D., 2006- Central Zagros fold-thrust belt (Iran): New insights from seismic data, field observation, and sandbox modeling. Tectonics, 25, 1-27. https://doi.org/10.1029/2004TC001766.
Sibley, D. F. and Gregg, J. M., 1987- Classificatin of dolomite rock texture. Journal of Sedimentary Petrology, 57: 967-975. DOI: 10.1016/0148-9062(88)92447-3.
Spötl, C. and Pitman, J. K., 2009- Saddle (Baroque) Dolomite in Carbonates and Sandstones: A Reappraisal of a Burial-Diagenetic Concept. In: Morad, S., (Ed) Carbonate Cementation in Sandstones: Distribution Patterns and Geochemical Evolution. International Association of Sedimentologists, Special Publication No. 26, p. 437-460. DOI: 10.1002/9781444304893.CH19.
Swart, P. K., Cantrell, D. L., Westphal, H., Handford, C. R. and Kendall, C. G., 2005- Origin of dolomite in the Arab-D reservoir from the Ghawar Field, Saudi Arabia: evidence from petrographic and geochemical constraints. Journal of Sedimentary Research, 75:476–491. DOI: 10.2110/jsr.2005.037.
Szabo, F. and  Kheradpir, A., 1978- Permian and Triassic stratigraphy, Zagros basin, south-west Iran. Journal of Petroleum Geology, 1(2): 57-82. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.1978.tb00611.x.
Van Buchem, F. S. P., Gerdes, K. D. and Esteban, M., 2010- Mesozoic and Cenozoic Carbonate Systems of the Mediterranean and the Middle East: Stratigraphic and Diagenetic Reference Models. Geological Society, London, Special Publications No. 329, 422 p. https://epdf.pub/queue/mesozoic-and-cenozoic-carbonate-systems-of-the-mediterranean-and-the-middle-east.html.
Warren, J. K., 2000- Dolomite: occurrence, evolution and economically important associations. Earth-Science Reviews, 52: 1–81. DOI: 10.1016/s0012-8252(00)00022-2.
Warren, J. K., 2006- Evaporites: Sediments, Resources and Hydrocarbons. Springer, 1035 p. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-32344-9.
Wierzbicki, R., Dravis, J. J., Al-Aasm, I. and Harland, N., 2006- Burial dolomitization and dissolution of Upper Jurassic Abenaki platform carbonates, Deep Panuke reservoir, Nova Scotia, Canada. American Association of Petroleum Geologists, 90(11): 1843–1861. DOI: 10.1306/03200605074.
Winkelstern, I. Z. and Lohmann, K. C., 2017- Shallow burial alteration of dolomite and limestone clumped isotope Geochemistry. Geology, 44(6): 467–470. DOI: 10.1130/g37809.1.
Wright, D. T. and Wacey, D., 2004- Sedimentary dolomite: a reality check. In: Braithwite, C. J. R., Rizzi, G. and Darke, G., (Eds) The Geometry and Petrogenesis of Dolomite Hydrocarbon Reservoirs. Geological Society of London, Special Publication No. 235, p. 65-74. DOI: 10.1144/GSL.SP.2004.235.01.03.
Ziegler, M. A., 2001- Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian Plate and its hydrocarbon occurrences. GeoArabia, 6: 445–504. http://www.searchanddiscovery.com/documents/ziegler/images/ziegler.pdf.