نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‎شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده زمین‎شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله تکامل ساختاری پهنه گسله بمو در بخش چین خورده زاگرس به عنوان نمونه ای از پهنه های گسلی با روند شمال خاوری و با استفاده از تحلیل جنبشی و دینامیکی ساختارهای موجود در آن ارائه شده است. با توجه به این داده ها، دو مرحله کوتاه شدگی با روند های NE و NNE در منطقه تبیین شده است. بر این اساس راستای تنش فشارشی در ابتدا بصورت NE تحلیل گردیده که باعث تشکیل گسل عرضی بمو با سازوکار امتدادلغز چپ بر شده است. این مرحله از دگرشکلی با توجه به متاثر شدن نهشته های الیگوسن–اوایل میوسن احتمالا در این زمان روی داده است. در ادامه دگرشکلی و متاثر از تغییر جهت کوتاه‌شدگی در پهنه همگرایی برخوردی ورق عربی با ایران مرکزی در میوسن پسین-پلیوسن، راستای تنش فشارشی عامل دگرشکلی در پهنه گسله بمو به NNE تغییر نموده است. چنین تغییری منجر به توسعه ساختارهای جوان تر به صورت چین خوردگی و گسلش معکوس در پهنه گسله بمو گردیده است و نشان می دهد که پهنه گسله بمو و دیگر پهنه های گسلی با روند شمال خاوری-جنوب باختری همچون گسل های با روند شمال باختری- جنوب خاوری متاثر از تغییر جهت همگرایی برخوردی در زاگرس بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
داودی، ز. و یساقی،ع.،1390تأثیر فعالیت پهنه گسلی عرضی ایذه بر دگرریختی‌های پوشش رسوبی در زاگرس چین‌خورده-رانده.فصلنامه علوم زمین دوره 20، 71-88.doi: 10.22071/GSJ.2011.55222
نجفی، م. و یساقی،ع.، 1388-شواهد ساختاری از عملکرد گسل عرضی نظام آباد بر پیشانی کمربند چین خورده-رانده زاگرس.فصل نامه زمین شناسی ایران سال3،37-45.
 
References
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., Whitechurch, H., Vrielynck, B., Spakman, W. and Wortel, R. 2011- Zagros orogeny: a subduction-dominated process. Geological Magazine, 148(5-6), 692-725. doi:10.1017/S001675681100046X.
Anderson, E., 1951- The dynamics of faulting. Oliver and Boyd, Ltd., London.
Angelier, J., 1989- From orientation to magnitudes in paleostress determinations using fault slip data. Journal of structural geology, 11(1-2), 37-50.doi: 10.1016/0191-8141(89)90034-5.
Angelier, J., 1994- Fault slip analysis and paleostress reconstruction. Continental deformation, 53-100. doi: 10.1017/S0016756800011602.
Bishop, A. W., 1966- The strength of soils as engineering materials. Geotechnique. doi: 10.1680/geot.1966.16.2.91.
Hessami, K., Koyi, H. A., Talbot, C. J., Tabasi, H., and Shabanian, E., 2001- Progressive unconformities within an evolving foreland fold–thrust belt, Zagros Mountains. Journal of the Geological Society, 158(6), 969-981. doi: 10.1144/0016-764901-007.
Lacombe, O., Mouthereau, F., Kargar, S., Meyer, B., 2006- Late Cenozoic and modern stress fields in the western Fars (Iran): Implications for the tectonic and kinematic evolution of central Zagros TECTONICS, VOL. 25. doi.org/10.1029/2005TC001831.
McQuarrie, N., and Van Hinsbergen, D. J., 2013- Retrodeforming the Arabia-Eurasia collision zone: Age of collision versus magnitude of continental subduction. Geology, 41(3), 315-318.doi:10.1130/G33591.1.
McQuarrie, N., Stock, J. M., Verdel, C., and Wernicke, B. P., 2003- Cenozoic evolution of Neotethys and implications for the causes of plate motions. Geophysical research letters, 30(20). doi:10.1029/2003GL017992, 2003.
Mohajjel, M., and Fergusson, C. L., 2000- Dextral transpression in Late Cretaceous continental collision, Sanandaj–Sirjan zone, western Iran. Journal of Structural geology, 22(8), 1125-1139. doi:10.1016/S0191-8141(00)00023-7.
Mohajjel, M., Fergusson, C. L., and Sahandi, M. R., 2003- Cretaceous–Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj–Sirjan zone, western Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 21(4), 397-412. doi:10.1016/S1367-9120(02)00035-4.
Mouthereau, F., Lacombe, O., and Vergés, J., 2012- Building the Zagros collisional orogeny timing, strain distribution and the dynamics of Arabia/Eurasia plate convergence. Tectonophysics, 532, 27-60. doi: 10.1016/j.tecto.2012.01.022.
Navabpour, P., Angelier, J., and Barrier, E., 2007- Cenozoic post-collisional brittle tectonic history and stress reorientation in the High Zagros Belt (Iran, Fars Province). Tectonophysics, 432(1), 101-131. doi:10.1016/j.tecto.2006.12.007.
Sadeghi, S., and Yassaghi, A., 2016- Spatial evolution of Zagros collision zone in Kurdistan, NW Iran: Constraints on Arabia-Eurasia oblique convergence. Solid Earth, 7(2), 659-672. doi:10.5194/se-7-659-2016
Storti, F., Rossetti, F., Lufer, A. L., and Salvini, F., 2006- Consistent kinematic architecture in the damage zones of intraplate strike-slip fault systems in North Victoria Land, Antarctica and implications for fault zone evolution: Journal of Structural Geology, v. 28, no. 1, p. 50-63. doi:10.1016/j.jsg.2005.09.004.
Yassaghi, A., 2006- Integration of Landsat imagery interpretation and geomagentic data on verification of deep-seated transverse fault lineaments in SE Zagros, Iran. International Journal of Remote Sensing. 27(20): 4529-4544, doi:10.1080/01431160600661283.