نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، ایران

2 استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده

حوضه‌ی ماهنشان یکی از زیرحوضه‌های هم‌زمان با تکتونیک نئوژن ایران مرکزی است. رسوبات این حوضه شامل حدود ۴ کیلومتر نهشته‌های سازند سرخ بالایی به سن میوسن است که تلفیقی از الگوهای رشدی و جنبش نمک را در خود ثبت کرده‌اند. به منظور دستیابی به تکامل خاستگاهی رسوبات شمال این حوضه، برش حصار، از ترکیب داده‌های دورسنجی، برداشت‌های میدانی و نیز پتروگرافی و آنالیز مودال ماسه‌سنگ‌ها استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که ماسه‌سنگ‌ها، سدآرنایت‌های (Q46F10Rf44) ریز تا متوسط دانه‌ای هستند که به طور غالب از سنگ‌های سیلیسی آواری ریز دانه، دگرگونی، کربناته، چرتی و آتشفشانی آندزیتی رخنمون یافته در یک جایگاه تکتونیکی برخوردی (Qm34F10Lt56 و Qt49F10L41) منشا گرفته‌اند. ترکیب داده‌های خاستگاهی و نیز جهت جریان دیرینه‌ی به سمت شمال شرق، نشان می دهد که رسوبات بیشتر از سنگ های پی‌سنگی کمپلکس تکاب و سازند قم واقع در جنوب غرب حوضه‌ی ماهنشان تامین شده‌اند. عدم تغییر خاستگاه رسوبات در طول برش مورد مطالعه نشان می‌دهد که کوتاه شدگی ناحیه‌ای و بالا آمدن سنگ‌های مادر پیش از نهشت سازند سرخ بالایی (میوسن) آغاز شده و طی نهشت این سازند نیز ادامه داشته است. این نتیجه‌گیری با سن پیشنهادی رخنمون کمپلکس تکاب طی زمان الیگوسن منطبق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

References
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L. and Mouthereau, F., 2005- Convergence history across Zagros (Iran): Constraints from collisional an earlier deformation, International Journal Earth Sciences, 94, 401-419. doi:10.1007/s00531-005-0481-4.
Alavi, M., 1994- Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: New data and interpretations. Tectonophysics, 229, 211-238. doi:10.1016/0040-1951(94)90030-2.
Amini, A., 2002- Sandstone Petrofacies Expressions of Source and Tectonic Controls on Sedimentation in a Back-arc Basin, Central Zone, Iran. Iranian International Journal of Science, 3, 43-67.
Ballato, P., Nowaczyk, N. R., Landgraf, A., Strecker, M. R., Friedrich, A. and Tabatabaei, S.H., 2008- Tectonic control on sedimentary facies pattern and sediment accumulation rates in the Miocene foreland basin of the southern Alborz mountains, northern Iran. Tectonics, 27(6), 1-20. doi:10.1029/2008TC002278.
Ballato, P., Mulch, A., Landgraf, A., Strecker, M. R., Dalconi, M. C., Friedrich, A. and Tabatabaei, S. H. 2010- Middle to late Miocene Middle Eastern climate from stable oxygen and carbon isotope data, southern Alborz mountains, N Iran. Earth and Planetary Science Letters, 300, 125-138. doi:10.1016/j.epsl.2010.09.043.
Ballato, P., Uba, C. E., Landgraf, A., Strecker, M. R., Sudo, M., Stockli, D. F., Friedrich, A. and Tabatabaei, S. H., 2011- Arabia-Eurasia continental collision: Insights from late Tertiary foreland-basin evolution in the Alborz Mountains, northern Iran. Geological Society of America Bulletin, 123, 106-131. doi:10.1130/B30091.1.
Ballato, P., Cifelli, F., Heidarzadeh, G., Ghassemi, M. R., Wickert, A. D., Hassanzadeh, J., Dupont‐Nivet, G., Balling, P., Sudo, M., Zeilinger, G. and Schmitt, A. K., 2017- Tectono-sedimentary evolution of the northern Iranian Plateau: insights from middle--late Miocene foreland-basin deposits. Basin Research, 29, 417-446. doi:10.1111/bre.12180.
Basu, A., Young, S. W., Suttner, L. J., James, W. C. and Mack, G. H., 1975- Re-evaluation of the use of undulatory extinction and polycrystallinity in detrital quartz for provenance interpretation. Journal of Sedimentary Research, 45, 873-882. doi:10.1306/212F6E6F-2B24-11D7-8648000102C1865D.
Berberian, M. and King, G. C. P., 1981- Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian journal of earth sciences, 18(2), 210-265. doi:10.1139/e81-019.
Boggs, S., 2009- Petrology of Sedimentary Rocks. Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511626487.
Daneshian, J. and Ghanbari, M., 2017- Stratigraphic distribution of planktonic foraminifera from the Qom Formation: A case study from the Zanjan area (NW Central Iran). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen, 283, 239-254. doi:10.1127/njgpa/2017/0636.
Dickinson, W. R., 1985- Interpreting provenance relations from detrital modes of sandstones. In Provenance of Arenites. Springer, Dordrecht.333-361. doi:10.1007/978-94-017-2809-6_15.
Ghasemi, A. and Talbot, C. J., 2006- A new tectonic scenario for the Sanandaj–Sirjan Zone (Iran). Journal of Asian Earth Sciences, 26(6), 683-693. doi:10.1016/j.jseaes.2005.01.003.
Folk, R. L., 1974- Petrology of Sedimentary Rocks. Hemphill Publishing Company.
Guest, B., Axen, G. J., Lam, P. S. and Hassanzadeh, J., 2006- Late Cenozoic shortening in the west-central Alborz Mountains, northern Iran, by combined conjugate strike-slip and thin-skinned deformation. Geosphere, 2, 35-52. doi:10.1130/GES00019.1.
Guest, B., Horton, B. K., Axen, G. J., Hassanzadeh, J. and McIntosh, W. C., 2007- Middle to late Cenozoic basin evolution in the western Alborz Mountains: Implications for the onset of collisional deformation in northern Iran. Tectonics, 26, 1-26. doi:10.1029/2006TC002091.
Horton, B. K., Hassanzadeh, J., Stockli, D. F., Axen, G. J., Gillis, R. J., Guest, B., Amini, A., Fakhari, M. D., Zamanzadeh, S. M. and Grove, M., 2008- Detrital zircon provenance of Neoproterozoic to Cenozoic deposits in Iran: Implications for chronostratigraphy and collisional tectonics. Tectonophysics, 451, 97-122. doi:10.1016/j.tecto.2007.11.063.
Ingersoll, R. V. and Suczek, C.A., 1979- Petrology and provenance of Neogene sand from Nicobar and Bengal fans, DSDP sites 211 and 218. Journal of Sedimentary Research, 49, 1217-1228. doi:10.1306/212F78F1-2B24-11D7-8648000102C1865D.
Ingersoll, R. V., Bullard, T. F., Ford, R. L., Grimm, J. P., Pickle, J. D. and Sares, S. W., 1984- The effect of grain size on detrital modes: a test of the Gazzi-Dickinson point-counting method. Journal of Sedimentary Research, 54, 103-116. doi:10.1306/212F83B9-2B24-11D7-8648000102C1865D.
Madanipour, S., Ehlers, T. A., Yassaghi, A. and Enkelmann, E., 2017- Accelerated middle Miocene exhumation of the Talesh Mountains constrained by U-Th/He thermochronometry: evidence for the Arabia-Eurasia collision in the NW Iranian Plateau. Tectonics, 36, 1538-1561. doi:10.1002/2016TC004291.
Moghadam, H. S., Li,  X. -H., Stern, R. J., Ghorbani, G. and Bakhshizad, F., 2016- Zircon U -Pb ages and Hf -O isotopic composition of migmatites from the Zanjan-Takab complex, NW Iran: Constraints on partial melting of metasediments. Lithos, 240, 34-48. doi:10.1016/j.lithos.2015.11.004.
Mohajjel, M., Fergusson, C. L. and Sahandi, M. R., 2003- Cretaceous-Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj-Sirjan zone, western Iran, Journal of Asian Earth Sciences, 21, 397-412. doi:10.1016/S1367-9120(02)00035-4.
 
Morley, C. K., Kongwung, B., Julapour, A. A., Abdolghafourian, M., Hajian, M., Waples, D., Warren, J., Otterdoom, H., Srisuriyon, K. and Kazemi, H., 2009- Structural development of a major late Cenozoic basin and transpressional belt in central Iran: The Central Basin in the Qom-Saveh area. Geosphere, 5, 325-362. doi:10.1130/GES00223.1.
 
Tortosa, A., Palomares, M. and Arribas, J., 1991- Quartz grain types in Holocene deposits from the Spanish Central System: some problems in provenance analysis. Geological Society, London, Special Publications, 57, 47-54. doi:10.1144/GSL.SP.1991.057.01.05.
 Zachos, J., Pagani, M., Sloan, L., Thomas, E. and Billups, K., 2001- Trends, rhythms, and aberrations in global climate 65 Ma to present. Science, 292, 686-693. doi:10.1126/science.1059412.