نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکترا، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، شهرکرد، ایران

4 استاد، گروه علوم زمین و محیط زیست، دانشگاه یاماگاتا، یاماگاتا، ژاپن

چکیده

توده پلوتونیکی الوند یکی از بزرگترین توده‌های نفوذی در بخش شمالی زون سنندج - سیرجان است که در جنوب شهر همدان واقع شده است. این توده متشکل از گرانیتوئیدهای پورفیری، لوکوکرات، سنگ‌های نفوذی بازیک و آنکلاوهای به اندازه‌های متفاوت و به اشکال مختلف دیده می‌ شوند. بیوتیت‌های موجود در مونزوگرانیت‌ پورفیروئید، دیوریت، آنکلاو میکروگرانولار فلسیک، آنکلاو میکروگرانولار مافیک و آنکلاو سورمیکاسه در قلمرو بیوتیت‌های منیزیم‌دار و بیوتیت‌های موجود در نوریت‌ها در قلمرو فلوگوپیت، واقع شده‌اند. ارتوپیروکسن‌های نوریت در محدوده کلینوانستاتیت و ارتوپیروکسن آنکلاو میکروگرانولار مافیک در محدوده کلینوفروسیلیت می‌باشند. بر پایه دماسنجی بر مبنای میزان Ti موجود در بیوتیت‌ها، مونزوگرانیت 662 تا 734، نوریت 688 تا 776، دیوریت 598 تا 724، آنکلاو سورمیکاسه 662 تا 687، آنکلاو میکروگرانولار فلسیک 694 تا 712 و آنکلاو میکروگرانولار مافیک 635 تا 737 درجه سانتی‌گراد را نشان می‌دهند. بر اساس ترکیب شیمیایی بیوتیت و ارتوپیروکسن ماگمای سازنده آنکلاوهای توده پلوتونیک الوند و سنگ میزبان آنها در گستره آهکی - قلیایی قرار گرفته‌اند. ارتوپیروکسن‌های نوریت و آنکلاو میکروگرانولار مافیک نشان می‌دهد مجموعه نفوذی الوند در رده سنگ‌هایی با فوگاسیته اکسیژن بالا جای می‌گیرند، که از صفات آهکی-قلیایی بودن توده می‌باشد، که با ویژگی‌های تکتونوماگمایی محیط‌های وابسته به فرورانش همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
اقلیمی،ب.، 1379- نقشه زمین‌شناسی، مقیاس 100000/1 همدان و گزارش حاشیه آن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
ایرانی. م.، 1372- بررسی پترولوژی توده گرانیتوییدی الوند و هاله دگرگونی آن، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.
ترکیان. ا.، 1374- مطالعه پتروگرافی و پترولوژیکی پگماتیت­های الوند همدان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، گرایش پترولوژی، دانشگاه تهران ، 172 صفحه.
زرعیان. س.، فرقانی. ع.، فیاض. ه.، 1350- توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن، قسمت اول، نشریه دانشکده علوم دانشگاه تهران، جلد 3، شماره 4 ، ص37-47.
زرعیان. س.، فرقانی. ع.، فیاض. ه.، 1351-  توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن، قسمت دوم، نشریه دانشکده علوم دانشگاه تهران، جلد 4، شماره 1 ، ص23-28.
سپاهی گرو، ع. ا.، 1378- پترولوژی مجموعه پلوتونیک الوند با نگرشی ویژه بر گرانیتوئیدها. پایان نامه دکتری، دانشکده علوم، گروه زمین­شناسی، دانشگاه تربیت معلم.
شهبازی، ح.، 1389- پترولوژی مجموعه سنگ­های آذرین و میگماتیت­های کمپلکس الوند و توده نفوذی آلموقلاغ همدان و ارتباط ژنتیکی بین آنها، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
نبوی، م.ح.، 1355- مقدمه­ای بر زمین­شناسی ایران. سازمان زمین شناسی ایران، 109ص.
ولی­زاده. م. و.، 1353-  بررسی سنگ­شناسی و شیمی کانی­شناسی کمپلکس الوند (همدان)، نشریه علوم دانشگاه تهران، جلد ششم، شماره اول، ص. 14-30.
 
References
Abdel-Rahman, A.M., 1994 - Nature of biotites from alkaline, calc-alkaline and peraluminous Magmas-  Journal of Petrology 35 (2) 525-541.https://doi.org/10.1093/petrology/35.2.525.
Aliani, F., Sabouri, Z. and Maanijou, M., 2011- Petrography and Geochmistry of Porphyroid Granitoid Rocks in the Alvand Intrusive Complex- Hamadan (Iran), Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 5, No. 12, pp. 2192-2199.
Botcharnikov, R. E., Koepke, J., Holtz, F., McCammon, C. and Wilke, M., 2005 -The effect of water activity on the oxidation and structural state of Fe in a ferro-basaltic melt- Geochimica et Cosmochimica Acta 69-5071-5085. DOI: 10.1016/j.gca.2005.04.023.
Cameron, M. and Papike, J., 1981- Structural and chemical variations in Pyroxenes- American Mineralogist 66: 1-50.
Deer, W.A., Howie, R. A. and Zussman, J., 1991 - An introduction to the Rock Forming Minerals- 17th edition, Longman, London. DOI: 10.3749/canmin.51.4.663.
Dymek, R.F., 1983- Titanium and interlayer cation substitutions in biotite from high gread Gneisses, west Greenland-  American mineralogist 68 (9-10) 880-889.https://pubs.geoscienceworld.org › msa › ammin › article › titanium-aluminu.
Eshraghi, S. A. and Mohammadi Gharai, M., 2003 - Geological Map of Tuyserkan 1/100000, Geological Survey and Mineral exploration of Iran, Tehran.
France, L., Koepke, J., IIdefonse, B., Cichy, S. B. and Deschamps, F., 2010- Hydrous partial melting in the sheeted dike complex at fast spreading ridges: Experimental and natural observations.(DOI:10.1007/s00410-010-0502-6).
Henry, D. J. and Guidotti, C. V. and Thomson, J. A., 2005- The Ti-saturation surface for low-to-medium pressure metapelitic biotites: implications for geothermometry and Ti-substi-tution mechanisms- American Mineralogist, 90 316-328.DOI:10.2138/am.2005.1498.
Karimpour, M. H., Farmer L., Ashouri C. and Saadat S., 2006 - Major, Trace and REE geochemistry of Paleo-Tethys Collision-Related Granitoids from Mashhad, Iran. Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 17(2): 127-145.
Kilinc, A., Carmichael, I. S. E., Rivers, M. L. and Sark, R. O., 1983 -The ferric-ferrous ration of natural silicate liquiids equilibrated in air- Contributions to Mineralogy and Petrology 83: 136-140.DOI. https://doi.org/10.1007/BF00373086.
Kress, V. C. and Carmichael, I. S. E., 1991 - The compressibility of silicate Liquids containing Fe2O3 and the effect of composition, temperature, oxygen fugacity and pressure on their redox states.Contributions to Mineralogy and Petrology, Volume 108, Issue 1-2, pp. 82-92  DOI:10.1007/BF00307328.
Le Bas, N. J., 1962 -The role of aluminium in igneous clinopyroxenes with relation to their parentage. American Journal of Science 260: 267-288.
Moretti, R., 2009- Polymerization, basicity, oxidation state and their role in ionic modeling of silicate melts- Geophysics 48: 583-608. DOI: 10.4401/ag-3221.
Morimoto, N., Fabrices, J., Ferguson, A. K., Ginzburg, I. V., Ross, M., Seifer, F. A., Zussman, J., Akoi, K., Gottard, G., 1988- Nomenclature of pyroxenes- Mineralogical Magazine. 52:535-550. DOI:10.1180/minmag.1988.052.367.15.
Nachit, H., 1986- Contribution d l'etudeanalytique et experimentale des biotites des granitoides. These de doctorat, Universite de Bretagne Oceidentale, Brest (France).
Nachit, H., Ibhi, A., Abia, E.H. and Ohoud, M.B., 2005- Discrimination between Primary magmatic biotites, reequilibrated biotites and neoformed biotites, ComptesRendus Geoscience 337: 1415-1420. DOI: 10.1016/j.crte.2005.09.002.
Nachit, H., Rezfimahefa, N., Stussi, J.M., Carron, J.P., 1985 - Composition chemique des biotites et typologie magmatique des granitoides- Comptes Rendus Hebdomadaires de 1 Academic des Sciensces 301(11) 813-818.
Ottonello, G. Moretti, R. Marini, L. and Zuccolini, M. V., 2001 - Oxidation state of iron in silicate glasses and melts: a thermochemical model- Chemical Geology 174: 157-179.DOI:10.1016/S0009-2541(00)00314-4.
Schweitzer, E.L., Papike, J.J. and Bence, A.E., 1978 - Clinopyroxenes from deep sea basalts: A statistical analysis. Geophysical Research Letters, Volume 5, Issue 7, p. 573-57 . DOI:10.1029/GL005i007p00573.
Sepahi, A.A., 2008 - Typology and Petrogenesis of Granitic Rocks in the Sanandaj-Sirjan Metamorphic Belt, Iran, with Emphasis on the Alvandplutonic Complex- N, Jb, Geol. Palaont, Abh, Stuttgart, Vol. 247, No.3,pp: 295-312. DOI: 10.1127/0077-7749/2008/0247-0295.
Shahbazi, H., Siebel, W., Pourmoafee, M., Ghorbani, M, Sepahi, A.A., Vousoughi-Abedini, M., Shang, C.K., 2010-Geochemisttry and U-Pb Zircon Geochronology of the Alvand Plutonic Complex in Sanandaj-Sirjan Zone (Iran)-  New Evidence For Jurassic Magmatism, Journal of Asian Erth Sciences, Vol. 39, No. 6, pp: 668-683. DOI: 10.1016/j.jseaes.2010.04.014.
Shabani, A.A.T., Masoudi, F. and Tecce, F., 2010 - An investigation on biotite composition from Mashhad granitoid rocks, NW Iran , Journal of Science of Islamic Republic of Iran, 21(4)  321-331.
Stӧcklin, J., 1968 - Structural history and tectonics of Iran: a review- American Association of Petroleum Geologists Bulletin 52: 1229-1258. https://doi.org/10.1306/5D25C4A5-16C1-11D7-8645000102C1865D.
Valizadeh, M.V., Cantagrel, J.M., 1975- Premieres donmees radiometriques (K-Ar et Rb-Sr) sur les Micas du complexe magmatique du mont Alvand, presd Hamadan (Iran occidental)-Comptes Rendus de 1, Academie des Sciences de paris, Serie D 281 p: 1083-1086.