نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، ‌سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

در ناحیه کپه‌داغ، توالی رسوبی ژوراسیک میانی- بالایی، ردیف های مارنی- آهکی دریایی و فسیل‌دار می‌باشند. پژوهش حاضر به مطالعه افق‌های آمونیت‌دار از بخش بالایی سازند چمن بید به ستبرای ۲۵۵ متر پرداخته که معادل با عضو 4 سازند چمن‌بید است. این بخش شامل تناوب سنگ آهک و مارن بوده و به سه زیرعضو تقسیم شده است که از وکستون، مادستون تا گرینستون تشکیل شده‌ است. براساس حضور 7 افق آمونیت‌دار، محدوده زمانی اکسفوردین- تیتونین پسین را نشان می‌دهد. آمونیت‌های سازند چمن‌بید به خانواده‌های Perispinctidae, Ataxioceratidae, Haploceratidae, Oppeliidae, وAspidoceratidae تعلق دارند. براساس پراکنش آمونیت‌ها، تراز‌های آمونیت‌دار به ترتیب از قدیم به جدید با بیوزون‌های استاندارد جهانی Hybonatum, Semiforme, Fallauxi, Pointi و Microcanthum از نظر زمانی مطابقت دارند. از نظر دیرینه زیست‌جغرافیایی، آمونیت‌های متعلق به خانواده Ataxioceratidae که به فراوانی در برش چمن‌بید حضور دارند نشان‌دهنده قرابت آمونیت‌های تیتونین ایران با انواع ایالت ساب‌مدیترانه می‌باشد؛ البته تعداد کمی از آمونیت‌های متعلق به ایالت اتیوپین نیز در این میان موجود هستند. همچنین شایان ذکر است که آمونیت‌های تیتونین پسین نظیر Zappalia cf. zapalensis, Paraulacosphinctes transitorios, P.seneoides برای اولین مرتبه از ایران گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
 افشار حرب، ع.، 1373- زمین شناسی کپه‌داغ، طرح تدوین کتاب سازمان زمین شناسی کشور، 275 صفحه.
افشار، ا.، سهیلی، م.، و واله، ن.، 1361- نقشه زمین شناسی 1:250000 کوه کورخورد. سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور، شماره 4010.
 سربندی فراهانی، ط.، یزدی، م.  و مجیدی فرد، م.ر.، 1396- عناصر اسکلتی خارداران ژوراسیک (سازند چمن بید) و اهمیت پالئواکولوژیکی آنها. نخستین کنگره ژوراسیک ایران و کشورهای همجوار .  سازمان زمین شناسی منطقه شمال شرق ایران، مشهد، 10 صفحه.
معتمدالشریعتی، م.، سیدامامی، ک. و  آریایی، ع. ا.، 1385- چینه‌شناسی و فون آمونیتی سازند چمن‌بید در شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ؛ مجله علوم دانشگاه تهران، دوره 32، شماره 2، صفحات 27 تا 35.
 
 
Reference
 Afshar Harb, A., 1979- The stratigraphy, tectonic and petroleum geologu of Kopet-Dagh region, northeastern Iran. Unpublished Ph.D. thesis petroleum geology section Royal Schoolof Mones, Imperial college, London. 316.
Arkadiev, V.V. and Rogov, M.A., 2006- New Data on Upper Kimmeridgian-Tithonian Biostratigraphy and Ammonites of the Eastern Crimea. Stratigraphy and Geological Correlation,14(2): 90⎯104. https://link.springer.com/article/10.1134/S0869593806020067.
Arkadiev, V.V., 2011- New Data on Ammonoids of the Genus Paraulacosphinctes from the Upper Tithonian of the Mountainous Crimea, Stratigraphy and Geological Correlation, 19 (2): 238–242. https://link.springer.com/article/10.1134/S086959381102002X.
Atrops, F., 1994- Presence d'ammonites du Tithonien inf6rieur dans les Calcaires lithographiques de Canjuers (Var, France); consequences stratigraphiques et paleogeographiques. Geobios, 16: 137-146. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(94)80028-6.
Avram, E., 1976- Les fossiles du flysch e´ocre´tace´ et des calcaires tithoniques des hautes valle´es de la Doftana et du Tirlung (Carpates orientales). Mesium Institute Geology Geophysics, 24: 5–73. https://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=PASCALGEODEBRGM7620273422.
Badaluta, A., 1975- Biostratigraphie des formations du Tithonique–Valanginien et la limite Jurassique–Cretace. Museum of  Bergia,. 86: 23–28.
Baumeister, J.G. and Leinfelder, R. R. 1998- Regulare Seeigel aus dem Oberjura als Palao- Umwelt- Anzeiger. Terra Nostra, 1998 (3): 20-21.
Benzaggagh, M. and Atrops, F., 1997- Stratigraphie et association de faune d’ammonites des zones du Kimme´ridgien, Tithonien et Berriasien basal dans le Pre´rif interne (Rif, Maroc). Newsleter Stratigraphy. 35 (3): 127–163. http://doi:10.1127/nos/35/1997/127.    
Benzaggagh, M., Cecca, F. and Rouget, I., 2010- Biostratigraphic distribution of  mmonites and calpionellids in the Tithonian of the internal Prerif (Msila area, Morocco). Palaontolica, 84:301–315. https://link.springer.com/article/10.1007/s12542-009-0045-1.
Boughdiri, M., Olóriz, F., Lopez, M.B., Layeb, M., De Matos, J. and Sallouhi, H., 2005- Upper Kimmeridgian and Tithonian ammonites from the Tunisian, Dorsale (NE Tunisia): updated biostratigraphy from the Jebel Oust. Rivista Italiana di paleontologia Stratigrafia, 111 (2): 305-316. https://doi.org/10.13130/2039-4942/6320
Caracuel, E. and Olóriz, F., 1999- Recent data on the Kimmeridgian- Tithonian boundary in the Sieera Norte of Mallorca (Spain), with notes on the genus Hybonoticeras Breistroffer. Geobios, 32 (4): 575-591.  https://doi.org/10.1016/S0016-6995(99)80007-2.  
Carney, C. and Boardman, M.R., 1993- Trends of sedimentary microfabric  of ooid tidal channels and deltas: In, Rezak, R. and Lavore, D., (eds.) Carbonate Microfabric, Frontiers in sedimentary geology, Springer- Verlag, New York, pp. 29-39. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4684-9421-1_3.
Cecca, F. and Santantonio, M., 1989- Kimmeridgian and Lower Tithonian ammonite assemblages in the Umbria–Marches– Sabine Apennines (Central Italy). In: Rocha, R.B., Soares, A.F. (Eds.), 2nd Int. Symp. on Jurassic Stratigraphy, 1988, I, 525–542.
Cecca, F., 1986- Le genre Richterella Avram (Ammonitina, Pe´risphinctide´s) dans le Tithonique infe´rieur de la bordure  arde´choise (Sud-Est de la France): dimorphisme et variabilite. Geobios, 19 (1): 33–44. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(86)80034-1.
Cecca, F., 1999- Palaeobiogeography of Tethyan ammonites during the Tithonian (latest Jurassic). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 147: 1–37. https://doi.org/10.1016/S0031-0182(98)00149-7.
Collignon, M., 1960- Atlas de fossiles caractéristiques de Madagascar. Fasc. VI. (Tithonique) : pls. 134-175 (with explanations), Tananarive (Ministerio des Mines et de l‘Energie Rep. Malgache), 450pp.
Donze, P. and Enay, R., 1961- Les cephalopodes du Tithonique inferieur de la Croix-de-Saint-Concors pres Chambery (Savoie). Travaux du Laboratoire de Geologique de la Faculte des Sciences de Lyon, 7: 1–236. http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=GEODEBRGMFR2073618.
Enay, R., 1964- L’e´tage Tithonique. Coll. Jurassique, Luxembourg, 1962. C. R. and Mesium Institute Science, Physics and Nature, pp. 355–379. http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=GEODEBRGMFR1119989.
Enay, R., 1976- Faunes anatoliennes (Ammonitina, Jurassique) et domaines bioge´ographiques nord et sud te´thysiens. Bullten, Socity of Geolgica, France, 18 (2): 533–541. https://doi.org/10.2113/gssgfbull.S7-XVIII.2.533.
Enay, R., Martin, C., Monod, O. and Thieuloy, J.P., 1971- Jurassiquie superieur a ammonites (Kimmeridien- Tithonique) dans l autochtone du Taurus de Beysehir (Turquie meridional). Annales Instituti Geologici Publici Hungarici, 54: 397-422. http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=GEODEBRGM6911025566.
Flügel, E., 1982- Microfacies analysis of limestones. Springer, Verlag, Berlin, pp. 1-633. www.books.google.com.   
Flügel, E., 2004- Microfacies of carbonate rocks. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 1-996. www.books.google.com.
Fözy, I. and Scherzinger, A., 2013- Systematic de scrip tions of Tithonian ammonites of the Gerecse Moun tains. In: Fözy, I. (ed.), Late Jurassic–Early Cretaceous fauna, biostratigraphy, facies and de formation history of the car bon ate formations in the Gerecse and Pilis Moun tains (Transdanubian Range, Hun gary). Geolitera, Szeged, pp.207– 292.
Fözy, I., 1990- Felso Jura Ammonitesz- osfoldrajz az Alp- Karpati regioban. Általános Földtani Szemle, 25: 287-304. http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=6465972.
Fözy, I., Kazmer, M. and Szente, I., 1994- A unique Lower Tithonian fauna in the Gerecse Mts, Hungary. Palaeopelagos Special Publican, 1, 1994. Roma. Proceedings of the 3rd Pergola International Symposium, 155 - 165.
Geyssant, J., 1997- Tithonien, Bulliten, Centre Research. Elf- Explor. Production, 17: 97–102 .
Gordon, C.M. and Donovan, S.K., 1992- Disarticulated echinoid ossicles in paleoecology and taphonomy, the last interglacial Falmouth Formation of Jamaica. Palaios, 7: 157-166. https://www.jstor.org/stable/3514926?seq=1.
Greenstein, B.J., 1993- Is the fossil record of regular echinoids really so poor? A comparison of living and subfossil  assemblages. Palaios, 8:587-601. https://www.jstor.org/stable/3515034?seq=1.
Grigore, D., 2011- Kimmeridgian- Lower Tithonian ammonite assemblages from Ghilcos- Haghimas massif (Eastern Carpathians, Romania). Acta Paleontologica Romaniae, 7: 177-189.
Hallam, A., 1975- Jurassic Environments. (Cambridge Earth Science Series.) Cambridge Universit, Press, pp. 1-269.
Hallam, A., 1988- A re-evaluation of Jurassic eustasy in the light of new data and the revised Exxon curve. Wilgus, C.K. et al. (eds.). Sea level Changes, an integrated approach. Society of Economic Paleontologists and Mineralogist, Special Publications. 42: 261-273. http://archives.datapages.com/data/sepm_sp/SP42/A_Reevaluation_of_Jurassic_Eustasy.htm
Housa, V., 1975- Geology and Palaeontology of the Stramberk limestone (upper Tithonian) and the assciated lower Cretaceous beds. Acta Paleontogica, 86: 342–349.
Howarth, M.K., 1992- Tithonian and Berriasian ammonites from the Chia Gara Formation in northern Iraq. Palaeontology, 35: 597–655.
Khimchiachvili, N.G., 1967- La faune jurassique tardive des Mollusques de la re´gion crime´o caucasienne. Akad. Nauk. Ge´orgie Metsnierba, pp. 1–172.
Khimchiachvili, N.G., 1989- The Berriasellidae of Abkhazia, The Tithonian of Mount Lakorosi-Tau (Basin of Bzibi River). Metsnierba, pp. 1–87.
Krishna, J., Kumar, S. and Singh, I.B., 1982- Ammonoid stratigraphy of the Spiti Shale (Upper Jurassic), Tethys Himalaya, India.  Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie, Monathefte, 1982: 580-592.
Mahboubi, A., Moussavi- Harami, R., Lasemi, Y. and Brenner, R.L., 2002- Sequence stratigraphy and sea level history of the upper Paleosen strata in the Kopet- Dagh Basins, north eastern Iran. Ammerican associartion of peruleum geology Bulletin, 85: 839-859. https://doi.org/10.1306/8626CA19-173B-11D7-8645000102C1865D.
Majidifard M.R. 2003- Biostratigraphy, Lithostratigraphy, ammonite taxonomy and microfacies analysis of the Middle and Upper Jurrasicof northeastern, Iran. Würzburg, pp.1-182.
Majidifard, M.R., Fuersich, F.T., Keupp, H., Seyed-Emami, K., 2017- Lower Tithonian ammonites from the Chaman Bid Formation in northeastern Iran, Koppeh-Dagh Basin. Geopersia, 7(1): 11-26.
Muratov, M. V., Snegireva, O. V. and Uspenskaya, E. A. 1972-  Mediterranean Geosynclinal Belt. Crimea–Caucasus Region. Crimea, in Stratigraphy of the USSR. The Jurassic System. pp. 143–154.
Nebelsick, J.H., 1992a- Echinoid distribution by fragment identification in the Northern Bay of Safaga, Red Sea, Egypt. Palaio soil, 7: 316-328. https://www.jstor.org/stable/3514976.
Nebelsick, J.H., 1992b- The Northern Bay of Safaga (Red Sea, Egypt): an actuopalaeontological approach. III. Distribution of echinoids. Beitrage zur Palaontologie von Osterreich, 17: 5-79.
Olóriz, F. and Tavera, J.M. 1981- El Jurasico superior en el sector central de la zona Sub-Bética, Introduccion al conocimiento de las Facies, Indices y Correlaciones. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Curso Conferencias sobre el PaIaontlogia, 2: 207-239. http://pascal-francis.inist.fr/vibad/index.php?action=getRecordDetail&idt=PASCALGEODEBRGM8320286962.
Olóriz, F. and Tavera, J.M., 1989- The significance of Mediterranean ammonites with regard to the traditional Jurassic–Cretaceous boundary. Cretaceous Research, 10: 221–237. https://doi.org/10.1016/0195-6671(89)90019-0.
Olóriz, F., 1978- Kimmeridgiense–Tithonico inferior en el Sector central de las Cordilleras Be´ticas (Zona Subbe´tica). Paleontologia. Bioestratigrafia. Tesis Doctoral, Univesity of  Granada, pp.184, 758.
Parent, H.,  Scherzinger, A.,  Schweigert, G., Capello, O.D., 2007- Ammonites of the middle Tithonian internispinosum zone from Barda Negra, Southern Neuquen-Mendoza Basin, Argentina. Boletín del Instituto de Fisiografía y Geología 77(1-2): 11-24. http://hdl.handle.net/2133/972.
Parent, H., 2001- The Middle Tithonian (Upper Jurassic) ammonoid fauna of Canadon de los Alazanes, southern Neuquen Mendoza basin, Argentina. Boletın del Instituto de Fisiografıa y Geologıa, 71: 1938. http://hdl.handle.net/2133/673.
Parent, H., Scherzinger, A. and Schweigert, G., 2011- The Tithonian-Berriasian ammonite fauna and stratigraphy of Arroyo Cieneguita, Neuquen-Mendoza Basin, Argentina. Boletín del Instituto de Fisiografía y Geología, 79-81: 21-94. http://hdl.handle.net/2133/2036.
Rogov, M.A., 2004- Middle and Late Callovian Aptychi (Ammonoidea) of the Russian Plate.  Paleontological Journal, 38(1): 27-34.  http://researchgate.net.  
Rogov, M.A., 2012- Latitudinal Gradient of Taxonomic Richness of Ammonites in the Kimmeridgian–Volgian in the Northern Hemisphere. Paleontological Journal, 46 (2): 148–156. https://doi.org/10.1134/S0031030112020104.
Salazara., C., and Stinnesbeck, W., 2016- Tithonian Berriasian ammonites from the Banos del Flaco Formation, central Chile. Journal of Systematic Palaeontology, 14 (2): 149-182. https://doi.org/10.1080/14772019.2015.1027310.
Sapunov, I.G., 1979- Les fossiles de Bulgarie. III. 3. Jurassique supe´rieur, Ammonoidea. Publication Of the Academia. Belgium, Socitea of  Sofia, 263 pp. www.books.google.com.  
Sarbandi Farahan, T., Riolid, M., Yazdi, M. and Majidifarad, M. R. 2018- Benthic foraminiferal assemblages of the Middle and Upper Jurassic sediments from the northeastern Alborz and western Koppeh Dagh, Iran: Systematic palaeontology and palaeoecology. Annales de Paléontologie, 104: 249-265. https://doi.org/10.1016/j.annpal.2018.09.002
Sarti, C., 1986- Fauna e biostratigrafia del Rosso Ammonitico del Trentino centrale (Kimmeridgiano- Titoniano). Bolletino della Socitea Paleontologica Italiana, 23 (3): 473-514. http://researchgate.net
Sarti, C., 1989- Biostratigraphic subdivision for the Upper Jurassic of the Venetian Alps (Northern Italy). In: Rocha, R.B., Soares, A.F. (Eds.), 2nd Int. Symp. on Jurassic Stratigraphy (1988), 1: 459–476. http://researchgate.net.
Sato, T. 1962- Etudes biostratigraphiques des ammonites du Jurassique du Japon. – Mémoir Societé Geológique de la France, N.S. 41, Fasc.1, Mémoire, 94: 1-122. http://researchgate.net.
Schairer  G., Seyed–Emami K., Majidifard M.R. and  Mohammadi Monfared, M.,1999- Erster Nachweis von Untertithon in der Chaman -Bid Foration an der Typus-Loklitat bei Bash Kalateh  (Zentral-koppeh Dagh, NE-Iran Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie, 39: 21- 32.
Schairer, V.G., Barthel, K.W., 1981- Die Cephalopoden des Korallenkalks aus dem Oberen Jura von Laisacker bei Neuburg a.d. Donau. Mit. Bayer. Staatslg, Palaontology, history, Geology, 21: 3-21.
Schweigert, G. and Scherzinger, A., 2004- New efforts for a revision and correlation of the ammonite fauna of the Neuburg Formation (Tithonian, SW Germany). Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 110:  311–320. DOI: https://doi.org/10.13130/2039-4942/6303.
Seilacher, A., 2007- Trais fossil analysis. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 238pp. www.books.google.com
Seyed-Emami, K., Schairer, G., and Behroozi, A., 1996- Ammoniten aus der Bajoc (Mittlerer Jura) des SE-Koppeh Dagh und SE Alborz (NE-Iran). Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie, 36, 87-106. http://eurekamag.com
Spath, L.F., 1950- A new Tithonian ammonoid fauna from Kurdistan, northern Iraq. Bulletin of the British Museum (Natural History) Geology, 1: 96–137. www.biodiversitylibrary.org.
Tavera, J.M., 1985- Les ammonites del Tithonico superior-Berriasense de la Zona Subbe´tica (Cordilleras Be´ticas). Tesis Doct. University of Granada. 381 pp. http://cretaceous.ru/cretaceous.ru
Vasicek, Z. and  Skupien, P., 2016- Tithonian eearly Berriasian perisphinctoid ammonites from the Stramberk Limestone at Kotouc Quarry near Stramberk, Outer Western Carpathians (Czech Republic). Cretaceous Research, 64: 12-29. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2016.03.005.
Vasicek, Z. and Skupien, P., 2014- Recent discoveries of Tithonian ammonites in the Stramberk limestone (Kotouc Quarry, outer Western Carpathians). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 84: 131–141. www.researchgate.net.
Villaseñor, A.B., González-León, C.M., Lawton, T.F. and Aberhan, M., 2005- Upper Jurassic ammonites and bivalves from the Cucurpe Formation, Sonora (Mexico). Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, 22:(1), 65-87. www.academia.edu
Villaseñor, A.B., Olóriz, F. and González-Arreola, C., 2000- Recent advances in Upper Jurassic (Kimmeridgian-Tithonian) ammonite biostratigraphy of north-central Mexico based on recently collected ammonite assemblages, Geo Research Forum, 6: 249–262. www.researchgate.net.
Wanless, H.R. and Tedesco, L.P., 1993- Comparison of oolites sand bodies generated by tidal vs. wind- wave agitation in Keith, B.D. and G.W. Zuppon (eds.), Mississipian oolites and Petroleum Reservois in the United State A.A.P.G. studies in geology, 35: 199-225. Doi: https://doi.org/10.1306/St35571C15.
Wilson, J.L., 1975. Carbonate facies in geology history. Springer Verlag, New York, 471pp.
Zeiss, A. 1985- Preliminary determinations of Jurassic ammonite genera of Antarctic Peninsula. British Antarctic Survey, 274pp.
Zeiss, A. and Bachmayer, F., 1989- Zum Alter der Ernstbrunner Kalke (Tithon; Niederösterreich). Annales Naturhist Musium, Wien, 90 (A): 103-109. www.semanticscholar.org
Zeiss, A. and Leanza, H., 2010- Upper Jurassic (Tithonian) ammonites from the lithographic limestones of the Zapala region, Neuquén Basin, Argentina. Beringeria, 41: YY-YY, Erlangen. www.researchgate.net
Zeiss, A., 2001- Die Ammonitenfauna der Tithonklippen von Ernstbrunn, Niederösterreich. Neue Denkschriften Naturhistorisches Museum Wien, 6: 1-116. https://books.google.com.
Zeiss, A., Benetti, A. and Pezzoni, N., 1994- A new ammonite fauna from the Tithonian (Semiformiceras=Verruciferum Zone) of the Lessinian Alps, Verona Province, Northern Italy. Palaeopelagos, 1: 367–386. https://www.tib.eu/www.tib.eu