نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استاد، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

در منطقه­ پاریز (استان کرمان)، نهشته­هایی وجود دارد که در نقشه­های زمین­شناسی، به­عنوان واحدهای تخریبی کنگلومرای سخت نشده­ نئوژن معرفی شده­اند. بررسی این نهشته­ها، نشان داد که آنها، مواد آذرآواری حاصل از فوران­های انفجاری نئوژن هستند که بر روی سنگ­های آذرین ائوسن قرارگرفته و قطعات موجود در آنها از نوع داسیت و ریولیت می­باشند. این نهشته­ها از نوع مواد آذرآواری موجی، جریانی، برش­های انفجاری و لاهار بوده و نوع مواد آذرآواری،  عدم وجود جریان­های گدازه­ داسیتی یا ریولیتی و پراکندگی بالای این نهشته­ها، نشان می­دهد که فوران­های سازنده­ آنها از نوع انفجاری بوده و آب، در فوران­ها دخالت داشته است. تغییرات اندک مقادیر اکسید هایی همچون SiO2 و MgO ( به ترتیب 5/64-2/68 و 43/0-1/1 درصد وزنی) در این سنگ ها نشانه طیف تفریق کم و عدم تنوع ترکیبی ماگماهای سازنده آنهاست. ناهنجاری‌های منفی Nb، Ti و P  و مثبت Sr و Cs در نمودارهای عنکبوتی، تعلق این سنگ‌ها را به سری­های ماگمایی کالک­آلکالن نشان می‌دهد. غنی‌شدگی عناصر خاکی نادر سبک نسبت به سنگین‌ها ( میانگین(LaN/LuN=20، از ویژگی­های این سنگ‌ها می‌باشد. سنگ‌های مورد مطالعه، به محیط پس از برخورد تعلق داشته و ماهیت سنگ­های وابسته به کمان ماگمایی قاره­ای را نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آقانباتی، س . ع.، 1383- زمین­شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 ص.
ارژنگ­نژاد، ف.، 1391- پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه­ آتشفشانی شاه­خیرالله (غرب سرچشمه، کرمان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش زمین شناسی، 130 ص.   
بحرینی، م.، شاکراردکانی، ع.، درگاهی، س.، 1391- پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده­های نیمه­عمیق جنوب­غرب رفسنجان، ششمین همایش زمین­شناسی دانشگاه پیام­نور کرمان، 6 ص. 
خلیلی­مبرهن، ش.، 1390- آتشفشان­شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان بیدخوان واقع در جنوب بردسیر، استان کرمان، رساله دکتری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 254 ص.   
درگاهی، س.، 1386- ماگماتیسم پس از تصادم میوسن در گستره سرچشمه- شهربابک، شمال­غرب کرمان، بررسی داده­های ایزوتوپی تحلیل پتروژنتیکی و الگوی ژئودینامیکی توده­های گرانیتوئیدی و نقش ماگماتیسم آداکیتی درتوسعه­ کانی­زایی مس، رساله دکتری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، 310ص. 
درویش­زاده، ع.، 1370- زمین شناسی ایران، نشریه­ دانش روز، دانشگاه تهران، 910 ص.
سهیلی، م.، 1374- نقشه زمین شناسی سیرجان (مقیاس 250000/1)، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور .
شفیعی، ب.، 1387- الگوی فلززایی کمربند مس پورفیری کرمان و رهیافت اکتشافی آن. رساله­ی دکتری،دانشگاه شهید باهنر کرمان، 257 ص.
عطاپور، ح.، آفتابی، ع.، 1388- ژئوشیمی و متالوژنی سنگ­های کلسیمی-قلیایی، شوشونیتی و آداکیتی در ارتباط با کانسارسازی مس-مولیبدن پورفیری و رگه‌ای در کمربند آتشفشانی نفوذی دهج ساردوئیه، استان کرمان، فصلنامه علوم زمین، سال 18، شماره 72، ص 161-172. Doi : 10.22071/gsj.2010.57168 .
علیرضایی، ع.، آلیانی، ف.، مرادیان شهربابکی، ع.، 1391- بررسی سنگ­نگاری، ویژگیهای ژئوشیمیایی و محیط تکتونوماگمایی توده گرانیتوئیدی میزبان کانسار مس پورفیری میدوک، شهربابک- کرمان، مجله­ پترولوژی، سال سوم، شماره 11، پاییز 1391، ص 441-454.
قدمی، غ.، 1387- پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز توده­های گرانیتوئیدی ولکانیک و ساب ولکانیک (آداکیتی) شمال­غرب شهربابک، استان کرمان، رساله دکتری، دانشگاه شهید باهنر کرمان،334 ص. 
نیک­تبار، م.، مرادیان­شهربابکی، ع.، احمدی­پور، ح.، 1394- بررسی کانی­شناسی و ژئوشیمی گرانیتوئیدهای منطقه لاله­زار، مجله­ پترولوژی، سال 23، شماره چهارم، زمستان 1394، ص 803-818 .  
وحدتی­دانشمند، ف.، 1369-  نقشه­ زمین­شناسی 1:250000 رفسنجان، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
 
References
Batchelor, R.A. and Bowden, P., 1985- Petrogenetic interpretation of granitoid rock series using multi-cationic parameters.Chemical geology, 48(1-4),43-55.DOI: 10.12691/jgg-6-2-4.
Boynton, W. V., 1984 - Cosmochemistry of the rare earth elements: meteorite studies, in rare earth element geochemistry. Elsevier, Amsterdam.
Cas, R. A. F. and Wright, J. V., 1987- Volcanic successions, modern and ancient,geological approach toprocesses, products and successions, Chapman and Hall, No,528.
Chekani Moghadam, M., Tahmasbi, Z., Ahmadi-Khalaji, A., Santos, J.F., 2018- Petrogenesis of Rabor-Lalehzar magmatic rocks (SE Iran): Constraints from whole rock chemistry and Sr-Nd isotopes, Geochemistry, 78(1), 58-77, DOI: 10.1016/j.chemer.2017.11.004.
Cox, K.J., Bell T.D. and Pankhurst, R.J., 1979- The interpretation of igneous rocks. Allen and Unwin, London. 450 p.
Dargahi, S., Arvin, M., Pan,.Y. and Babaei. A., 2010- Petrogenesis of post-collisional A-Type granitoids from The Urumieh–Dokhtar magmatic assemblage, Southwestern Kerman, Iran: Constraints on the Arabian–Eurasian Continental collision.Lithos. 115(1), 190-204. DOI: 10.1016/j.lithos.2009.12.002.
Dimitrijevic, M.D., 1973- Geology of Kerman region. Geol. Surv. Iran, Yu/52, 334p.
 
Fisher, R.V. and Schmincke , H.U., 1984- Pyroclastic rocks.Spring-verlag, 472P.
Hassanzadeh, J., 1993- Metallogenic and tectono-magmatic events in the SE sector of the Cenozoic active continental Margin of Iran (Shahr e Babak area, Kerman province), Ph.D. Thesis, Univ. CLA. USA, 204p.
Hole, M. J., Saunders, A. D., Marriner, G. F. and Tarney, J., 1984- Subduction of pelagic sediments: implications for Tte origin of Ce-anomalous basalts from the Mariana Islands. Journal of the Geological Society 141, no. 3: 453-472.
Irvine, T.N. and Baragar, W.R.A., 1971- A guide to the chemical classification of the Common volcanic rocks. Can. J. Earth. Sci, 8: 523-548, https://doi.org/10.1139/e71-055.
Karsli, O., Dokuz, A., Kandemir, R., Aydin, F., Alyıldız, C., 2019- Adakite-like parental melt generation by partial fusion of juvenile lower crust, Sakarya Zone, NE Turkey: A far-field response to break-off of the southern Neotethyan oceanic lithosphere, Lithos, 338-339: 58-72, doi.org/10.1016/j.lithos.2019.03.029.
Krauskopf, K. and Bird, D., 1995- Surface chemistry: the solution-mineral interface. Introduction to geochemistry (Ed MG-HI Editions) Mc Graw-Hill International Editions, Earth Sciences and Geology Series p: 135-163.
Li, B., Jiang, S.Y., Zhang, Q., Zhao, H.X. and Zhao, K.D., 2016- Geochemistry, geochronology and Sr–Nd–Pb– Hf isotopic compositions of Middle to late Jurassic syenite-granodiorites- dacite in south China: petrogenesis and tectonic implications, Gondwana Research, 35: 217-237, https://doi.org/10.1016/j.gr.2015.05.006.
Li, Q., Zhao, K.D., Lai, P.C., Jiang, S.Y. and Chen, W., 2018- Petrogenesis of Cretaceous Volcanic-Intrusive Complex from the giant Yanbei Tin Deposit, South China: Implication for Multiple Magma Sources, Tin Mineralization, and Geodynamic Setting, Lithos, 296-299, 163-180, DOI: 10.1016/j.lithos.2017.11.006.
Machado, A., Lima E. F., Chemale, J. F., Morta, D., Oteiza, O., Almeida, D. P . M., Figueiredo,  A., Urrutia, J. L., 2005- Geochemistry constraints of Mesozoic-Cenozoic calc-alkaline  magmatism in the South Shetland arc, Antarctica. J. South Amer. Earth Sci. 18:407-425, https://doi.org/10.1016/j.jsames.2004.11.011.
Maeno, F., Nakada, S., Yoshimoto, M., Shimano, T., Hokanishi, N., Zaennudin, A., Iguchi, M., 2019- A sequence of a plinian eruption preceded by dome destruction at Kelud volcano, Indonesia, on February 13, 2014, revealed from tephra fallout and pyroclastic density current deposits, Journal of Volcanology and Geothermal Research 382, 24–41, https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2017.03.002.
Mazhari, S.A., Klötzli, U. and Safari, M., 2019- Petrological investigation of Late Cretaceous magmatism in Kaboodan area, NE Iran: Evidence for an active continental arc at Sabzevar zone, Lithos, 348-349, article 105183, https://doi.org/10.1016/j.lithos.2019.105183.
Miyabuchi, Y., Iizuka, Y., Hara, C., Yokoo, A., Ohkura, T., 2018-The September 14, 2015 phreatomagmatic eruption of Nakadake first crater, Aso Volcano, Japan: Eruption sequence inferred from ballistic, pyroclastic density current and fallout deposits, Journal of Volcanology and Geothermal Research, 351, 41-56, DOI: 10.1016/j.jvolgeores.2017.12.009.
Muller, D. and Groves, D.I., 1997- Potassic igneous and associated gold-copper Mineralization. Springer-Verlage, 241pp.
Nelson, S. T. and Montana, A., 1992- Seive-textured plagioclase in volcanic rocks produced by rapid   decompression: American Mineralogist. 77, 1242-1249.
Pearce, J. A., 1983- Role of the sub-continental lithosphere in magma genesis at active continental margins. In: Continental basalts and mantle xenoliths (Eds. Hawkesworth, C. J. and Norry, M. J.). Shiva, Nantwich,p:230-  249.
Shafiei, B., Haschke, M. and Shahabpour, J., 2009- Recycling of orogenic arc crust triggers porphyry Cu mineralization in Kerman Cenozoic arc rocks, southeastern Iran. Mineralium Deposita, 44, 265–283, DOI:10.1007/s00126-008-0216-0.
Sun, S. and MCDonough, W.F., 1989- Chemical and isotopic systematic of Ocean Basalts: Implications for mantle composition and processes. In: Sounders, A. D., Norry, M. J.   (Eds.), Magmatism in the ocean basins.Geological society, special publication, 42, 313- 345.
Whitney, D.L. and Evans, B.W., 2010- Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95, 185–187, https://doi.org/10.2138/am.2010.3371.
Winchester, J.A. and Floyd, P. A., 1977- Geochemical discrimination of different magma series and their differentiation products using immobile elements. Chemical geology, 20:325-43.
Winter, J. D., 2001-An introduction to Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall. 697pp.