نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

4 دانشیار، دانشکده علوم زمین، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

چکیده

کانسار محمدآباد دلیجان در استان مرکزی و از نظر پهنه‌های ساختاری ایران، در پهنه ارومیه- دختر قرار دارد .کانه‌زایی چینه‌کران آهن- مس به‌صورت برشی، رگه‌ای، توده‌ای، لایه‌ای و ریزلایه‌‌ای و شامل کانه‌های اصلی هماتیت، پیریت، کالکوپیریت و مگنتیت در واحدهای آتشفشانی- رسوبی ائوسن زیرین دیده می‌شود.مقادیر، نسبت‌ها و نمودارهای مختلف عناصر کمیاب و عناصرخاکی کمیاب نشان از کانه‌زایی گرمابی با غلبه سیالات ماگمایی دارد. مقادیر δ34S کانی‌های سولفیدی ( ‰ 51/1+ _ 76/2-) حاکی از منشاء ماگمایی گوگرد می‌باشد. مقادیر δ13C (میانگین ‰ 61/3-)،δ18O ( میانگین ‰ 946/12 )، و نمودارهای مربوطه نمایانگر منشاء ماگمایی کربن، گرمابی بودن کلسیت و وجود سیال کانه‌زای عمدتاً ماگمایی می‌باشد.با توجه به شواهد بالا و قرارگیری منطقه در یک رژیم کششی منطبق بر جایگاه لبه باختری کمان ماگمایی ارومیه- دختر طی ائوسن زیرین و احتمال زیاد وجود توده ماگمایی در اعماق منطقه که علاوه بر دارا بودن پتانسیل بالای کانه‌زایی آهن و مس و تأمین‌کننده گوگرد نقش یک موتور گرمایی را برای انتقال سیالات کانه‌زا به بستر دریا داشته است، یک رخداد بروندمی-گرمابی را برای تشکیل این کانسار در واحدهای رسوبی- آتشفشانی ائوسن منطقه پیشنهاد می شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

براتی، م. و قلیپور، م.، 1393-  مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌های پایدار اکسیژن و گوگرد درکانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال‌باختر دیواندره، استان کردستان ، مجله زمین‌شناسی اقتصادی جلد ، 6 شماره 2، 257 -237. doi:10.22067/econg.v6i2.20257.
رجب‌زاده، م. ع.، پروین، ش.، موسوی‌نسب، ز.، شمسی‌پور دهکردی، ر.، 1391- بررسی کانه‌زایی کانسار هماتیتی هنشک در استان فارس با استفاده از داده‌های سنگ‌شناسی، کانی‌شناسی و زمین‌شیمیایی، پترولوژی3(11)،  19-38 .
روشنک، ر.، زراسوندی، ع. ر.، پورکاسب ، ه.، مُر ، ف.، 1396-  بررسی تراورتن‌های ارومیه- دختر شمالی و مقایسه آنها با تراورتن‌های سنندج- سیرجان شمالی با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار 18O و13C ، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین سال 27 ، شماره 106 صفحه152- 143 . doi:10.22071/gsj.2018.58235.
زینلی، م. و اسکندری، ف.، 1394- زمین‌شیمی و خاستگاه کانسار آهن محمد آباد، شمال خاور محلات، استان مرکزی، دومین کنگره بین‌المللی زمین‌شناسی کاربردی، مشهد،https://civilica.com/doc/532349 .
شرکت تلاشگران مواد معدنی کیمیا صنعت ایرانیان،  1395- گزارش پایان عملیات اکتشاف  معدن پلی متال محمدآباد دلیجان، کتابخانه سازمان صمت استان مرکزی.
صالحی، ل.، و محمدی سیانی، م.، 1392- مطالعات ژئوشیمیایی ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن در نهشته‌های تراورتن محلات (جنوب شرق اراک). زمین‌شناسی ایران، 7(27)، 31-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=218963
قاسمی، م. ر.، کریمی، ح. ر.، 1397- شرح نقشه زمین شناسی برگه 1:100000 دلیجان، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
قربانی، م.، 1387- زمین شناسی اقتصادی ذخایر معدنی و طبیعی ایران، انتشارات آرین،522 صفحه.
محمددوست، ه.، قادری، م.، حسن زاده، ج.، 1397- تغییرات ایزوتوپی گوگرد کانی‌های سولفیدی در سامانه‌های پورفیری خوشه میدوک، کمان‌ماگمایی سنوزوئیک کرمان، جنوب‌خاور ایران.  فصلنامه علمی علوم زمین، 27 (107)،  ص. 3-16 .doi: 10.22071/gsj.2017.75379.1019  .
معانی جو، م.، میرزائی، آ.، 1398- مطالعه کانسارهای فلوریت رگه‌ای باقرآباد و دره‌بادام بر پایه داده‌های عناصر خاکی کمیاب، جنوب خاور محلات، استان مرکزی.  فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین، 28 (110)،ص. 247-255Doi:10.22071/gsj.2018.88934.1146 .
 
References
Bajwah, Z. U., Seccombe, P. K., and Offler, R., 1987- Trace element distribution, Co:Ni ratios and genesis of the big cadia iron-copper deposit, new south wales, australia. Mineralium Deposita, 22(4), 292-300. doi:10.1007/BF00204522.
Barrett, T. J., Jarvis, I., and Jarvis, K. E., 1990- Rare earth element geochemistry of massive sulfides-sulfates and gossans on the Southern Explorer Ridge. Geology, 18(7), 583-586. doi:10.1130/0091-7613(1990)018<0583:Reegom>2.3.Co;2.
Cornell,  R. M., Schwertmann, H. C. U.,  2003- The Iron Oxides: Structure, Properties, Reactions, Occurences and Uses, Second Edition ,Wiley‐VCH Verlag  GmbH & Co. KGaA, DOI:10.1002/3527602097.
Dare, S. A. S., Barnes, S.-J., Beaudoin, G., Méric, J., Boutroy, E., and Potvin-Doucet, C., 2014- Trace elements in magnetite as petrogenetic indicators. Mineralium Deposita, 49(7), 785-796. doi:10.1007/s00126-014-0529-0.
Evans, A. M., 1980- An Introduction to Economic Geology and Its Environmental Impact. Wiley , New York.
Evensen, N. M., Hamilton, P. J., and O'Nions, R. K., 1978- Rare-earth abundances in chondritic meteorites. Geochimica et Cosmochimica Acta, 42(8), 1199-1212. doi:10.1016/0016-7037(78)90114-X.
Hatton, O. J., and Davidson, G. J., 2004- Soldiers Cap Group iron-formations, Mt Isa Inlier, Australia, as windows into the hydrothermal evolution of a base-metal-bearing Proterozoic rift basin. Australian Journal of Earth Sciences, 51(1), 85-108. doi:10.1046/j.1400-0952.2003.01047.x.
Helvaci, C., 1984- Apatite-rich iron deposits of the Avnik (Bingoel) region, southeastern Turkey. Economic Geology, 79(2), 354-371. doi:10.2113/gsecongeo.79.2.354.
Hitzman, M. W., and Valenta, R. K., 2005- Uranium in Iron oxide – copper – gold (IOCG) Systems. Economic Geology, v. 100, pp. 1657-1661, doi:10.2113/gsecongeo.100.8.1657.
Hoefs, J., 2004- Stable Isotope Geochemistry: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Hou, K., and Li, Y., 2014- Geochemistry and Si–O–Fe isotope constraints on the origin of banded iron formations of the Yuanjiacun Formation, Lvliang Group, Shanxi, China. Ore Geology Reviews, 57, 288-298. doi:10.1016/j.oregeorev.2013.09.018.
Hurtgen, M. T., Arthur, M. A., and Prave, A. R., 2004- The sulfur isotope composition of carbonate-associated sulfate in Mesoproterozoic to Neoproterozoic carbonates from Death Valley, California. Special Paper of the Geological Society of America, 379, 177-194. https://doi.org/10.1130/0-8137-2379-5.177.
Injoque, E. J., 2002- Fe oxide – Cu – Au deposits in Peru:  An integrated view.  In:  Porter  TM  (ed)  Hydrothermal  iron  oxide  copper – gold  and  related  deposits:  A  global  perspective,  vol  2.  PGC Publishing, Adelaide, pp 97–113.
Jach, R., and Dudek, T., 2005- Origin of a Toarcian manganese carbonate/silicate deposit from the Krížna unit, Tatra Mountains, Poland. Chemical Geology, 224(1-3), 136-152. doi:Doi:10.1016/j.chemgeo.2005.07.018.
Kato, Y., 1999- Rare Earth Elements as an Indicator to Origins of Skarn Deposits: Examples of the Kamioka Zn-Pb and Yoshiwara-Sannotake Cu(–Fe) Deposits in Japan. Resource Geology, 49(4), 183-198. doi:10.1111/j.1751-3928.1999.tb00045.x.
Küpeli, Ş., 2010- Trace and rare-earth element behaviors during alteration and mineralization in the Attepe iron deposits (Feke-Adana, southern Turkey). Journal of Geochemical Exploration, 105(3), 51-74. doi:10.1016/j.gexplo.2010.04.001.
Marshall, L. J., Oliver, N. H. S., and Davidson, G. J., 2006- Carbon  and  oxygen  isotope  constraints  on  fluid  sources  and  fluid – wall  rock  interaction  in  regional  alteration  and  iron-oxide–copper–gold  mineralisation,  eastern  Mt Isa  Block,  Australia.  Miner.  Deposita  41,  429–452.doi:10.1007/s00126-006-0069-3.
Marchig, V., Gundlach, H., Möller, P., and Schley, F., 1982- Some geochemical indicators for discrimination between diagenetic and hydrothermal metalliferous sediments. Marine Geology, 50(3), 241-256. doi:10.1016/0025-3227(82)90141-4.
Mason, B., and Moore, C., 1982- Principles of Geochemistry. Wiley, New York.
 
Nicholson, K., Nayak, V., and Nanda, J., 1997- Manganese ores of the Ghoriajhor-Monmunda area, Sundergarh District, Orissa, India: geochemical evidence for a mixed Mn source. Geological Society, London, Special Publications, 119(1), 117-121.
Niiranen, T., Mänttäri, I., Poutiainen, M., Oliver, N. H. S., and Miller, J. A., 2005- Genesis of Palaeoproterozoic iron skarns in the Misi region, northern Finland.Mineralium Deposita,40(2),192-217. doi:10.1007/s00126-005-0481-0.
Ohmoto, H., 1972- Systematics of Sulfur and Carbon Isotopes in Hydrothermal Ore Deposits. Economic Geology, 67(5), 551-578. doi:10.2113/gsecongeo.67.5.551.
Peter, J. M., and Goodfellow, W. D., 1996- Mineralogy, bulk and rare earth element geochemistry of massive sulphide-associated hydrothermal sediments of the Brunswick Horizon, Bathurst Mining Camp, New Brunswick. Canadian Journal of Earth Sciences, 33(2), 252-283. doi:10.1139/e96-021.
Pollard, P.J., 2006- An intrusion-related origin for Cu–Au mineralization in iron oxide–copper–gold (IOCG) provinces. Miner Deposita 41, 179 (2006). doi:10.1007/s00126-006-0054-x.
Porter, T. M., ed., 2000- Hydrothermal  iron  oxide  copper-gold   and   related  deposits:  A  global  perspective  : Adelaide,  South  Australia,  PGC  Publishing,  Porter  Geoconsultancy  Pty.  Ltd.,  v. 1,  350p.
Ramdohr, P., 1980- The ore minerals and their intergrowths. Akademie-Verlag, Berlin Germany.
Rollinson, Hugh R., 1993- Using geochimical data: evaluation, presentation, interpretation. 1" ed,Logman Scientific & Techinical, London, 352 p.
Sholkovitz, E. R., and Schneider, D. L., 1991- Cerium redox cycles and rare earth elements in the Sargasso Sea. Geochimica et Cosmochimica Acta, 55(10), 2737-2743. doi:10.1016/0016-7037(91)90440-G.
Stocklin, J., 1968- Structural History and Tectonic of Iran: A Review. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, USA, 52, 1229-1258.
Verdel, C., Hassanzadeh, J., Wernicke, B., and Stockli, A., 2013- The Eocene Golpaygan metamorphic core complex, Central Iran: A case history of orogen-parallel forearc rifting along an Andean-type continental margin.
Williams, P. J., and   Pollard, P. J., 2003- Australian  Proterozoic  iron  oxide –Cu-Au  deposits:  An  overview  with  new  metallogenic  and  exploration  data  from  the  Cloncurry  district,  northwest  Queensland.  Exploration   and   Mining Geology, Vol. 10, pp. 191-213 doi:10.2113/0100191.
Zang, W. S., Wu, G. G., Zhang, D., and Liu, A. H., 2004- Xinqiao iron-deposit field in Tongling, Anhui-geologic and geochemical characteristics and genesis. Geotectonica et Metallogenia, 28, 187-193.
Zheng, Y. F., and Hoefs, J., 1993- Carbon and oxygen isotopic covariations in hydrothermal calcites. Mineralium Deposita, 28(2), 79-89. doi:10.1007/BF00196332.
Zhou, J.-X., Huang, Z.-L., Lv, Z.-C., Zhu, X.-K., Gao, J.-G., and Mirnejad, H., 2014- Geology, isotope geochemistry and ore genesis of the Shanshulin carbonate-hosted Pb–Zn deposit, southwest China. Ore Geology Reviews, 63, 209-225. doi:10.1016/j.oregeorev.2014.05.012.