کانه‌زایی، ژئوشیمی و مطالعات میانبارهای سیال در رگه‌های سیلیسی منطقه ساریخانلو، شمال‌غرب مشگین‌شهر(شمال‌غرب ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی- دانشکده علوم طبیعی- دانشگاه تبریز- تبریز ایران

2 مرکز تحقیقات علوم پایه دانشگاه تبریز

3 استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22071/gsj.2021.253954.1856

چکیده

محدوده ساریخانلو در شمال‌غرب مشگین‌شهر قرار دارد. واحد‌های آذرین منطقه شامل توالی‌های آذرآواری پالئوسن-ائوسن و واحد‌های آتشفشانی آندزیت-بازالتی است. واحد‌های سنگی منطقه سرشت کالک‌آلکالن پتاسیم بالا تا شوشونیتی و ماهیت متاآلومینوس دارند، که در موقعیت تکتونیکی بالا آمدگی پس از برخورد تشکیل شده‌اند. فعالیت سیستم گرمابی در این منطقه منجر به تشکیل رگه‌ها و کلاهک‌های سیلیسی و انواع دگرسانی‌های پروپیلیتیک، فیلیک، سیلیسی و آرژیلیک (شامل حد واسط و پیشرفته) شده است. کانه‌های فلزی تشکیل شده در کانسار ساریخانلو شامل پیریت، طلای آزاد، آرسنوپیریت و انواع اکسید-های آهن و به مقدار جزئی مالاکیت است که طی چهار مرحله کانه‌زایی تشکیل شده‌اند. عیار طلا در بیشتر نمونه‌های سطحی این کانسار در حد ppb650-300 می‌باشد که به شکل طلای آزاد همرشد با پیریت یا در پیریت‌های نسل دوم میزبانی می‌شود. مطالعات میانبارهای سیال نشان داد که دمای همگن‌شدن در رگه‌های سیلیسی بین oC 175 تا 355 است که با توجه به فشار پایین میانبارهای سیال (اغلب کمتر از40 بار) می‌تواند نشانگر دمای به دام افتادن سیال باشد. شوری میانبارهای سیال بین 2/0 تا 3 درصد وزنی معادل نمک طعام است. شرایط فیزیکوشیمیایی سیال کانه‌زا و مجموعه کانی‌های دگرسانی و سنگ میزبان آتشفشانی نشانگر شباهت کانسار ساریخانلو با کانسارهای اپی‌ترمال سولفیداسیون پایین می-باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات