نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین‌، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین‌، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین‌، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

کانسار اسکارنی عشوند در اثر تزریق توده نفوذی فلسیک در سنگ‌های کربناته به سن پرمین و تریاس و تبادل یونی بین آن‌ها تشکیل شده است. به‌منظور تعیین ویژگی‌های سیال کانه‌ساز، میانبارهای سیال در کانی‌های کوارتز و کلسیت زون کانی‌سازی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهد که در این کانی‌ها دو دسته میانبار سیال نوع (L+V) با شوری کم تا متوسط و گستره دمای همگن‌شدگی ۱49 تا 480 درجه سانتیگراد و نوع (V+L) با شوری کم تا متوسط و گستره دمای همگن‌شدگی 338 تا 448 درجه سانتیگراد وجود دارد که هر دو در مرحله پسرونده اسکارن ایجاد شده‌اند. خاستگاه میانبارهای سیال نوع (L+V) ماگمایی_جوی و دگرگونی و نوع (V+L) سیالات دگرگونی هستند. فرآیندهای آمیختگی هم‌دمای سیالات با شوری مختلف و رقیق‌شدگی سیالات بر اثر مخلوط شدن آب‌های جوی با سیالات ماگمایی_دگرگونی عوامل اصلی تکوین سیالات کانه‌ساز در این کانسار هستند. فشار سیالات در طول زمان تشکیل کانسنگ از کمتر از 50 تا اندکی بیش از 150 بار متغیر بوده و دمای تقریبی تشکیل کانسار بین 200 تا 360 درجه سانتیگراد بوده است. بر این اساس می‌توان عمق تشکیل کانسار اسکارن عشوند را حدود 650 متر نسبت به سطح ایستابی قدیمی تخمین زد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
غارسی، م.، رسا، ا.، یزدی، م.، 1397- بررسی کانی سازی اسکارن مزرعه، شمال اهر، با تاکید بر مطالعه میانبارهای شاری؛ مجله بلورشناسی و کانی شناسی، دوره 26، شماره1، ص. 229-244.
غفاری، س. ط.، یزدی، م.، فودازی، م.، تقی‌لو، ع.، موحدی، م.، 1391- تعیین ذخیره اسکارن پلی‌متال و طلای اندیس عشوند، نهاوند. فصلنامه زمین‌شناسی محیط زیست، دوره 17، صفحه 15-27.
موحدی، م.، یزدی، م.، بهزادی، م.، 1399 الف- کانی‌شناسی و تعیین زون‌های اسکارنی در نهشته مس-طلا-آهن عشوند نهاوند. دوازدهمین همایش زمین‌شناسی دانشگاه پیام نور، قزوین، ایران.
موحدی، م.، یزدی، م.، بهزادی، م.، 1399 ب-  کانی‌شناسی، ژئومتری و ژئوشیمی مس، طلا و آهن نهشته اسکارنی عشوند، نهاوند، ایران.بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران دانشگاه بیرجند، ایران.
موحدی، م.، یزدی، م.، بهزادی، م.، 1399 ج-  کانی‌شناسی و تفکیک زون‌های دگرسانی در نهشته مس-طلا-آهن عشوند نهاوند بر اساس داده‌های تصاویر ماهواره‌ای. بیست و هفتمین همایش ملی بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران دانشگاه بیرجند، ایران.
 
References
Ahadnejad, V., Valizadeh, M. V., Deevsalar, R., and Rezaei-Kahkhaei, M., 2011- Age and geotectonic position of the Malayer granitoids: Implication for plutonism in the Sanandaj-Sirjan zone, W Iran. NeuesJahrbuchfürGeologie und Paläontologie, Abhandlungen, 261(1): 61–75. DOI: 10.1127/0077-7749/2011/0149.
Ahmad, S. N., and Rose, A. W., 1980- Fluid Inclusions in Porphyry and Skarn Ore at Santa Rita, New Mexico. Economic Geology,75: 229-250. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.75.2.229.
Alavi, M., 1994- Tectonics of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations. Tectonophysics, 229(3) :211-238. Doi: 10.1016/0040-1951(94)90030-2.
Barnes, H. L., 1997- Geochemistry of Hydrothermal Ore Deposits. John Wiley, New York.
Beane, R. E., 1983- The Magmatic–Meteoric Transition, Geothermal Resources Council, Special Report, 13: 245–253.
Drummond, S. E., and Ohmoto, H., 1985- Chemical evolution and mineral deposition in boiling hydrothermal systems. Economic Geology, 80: 126–147.
Duan, S., Zhang, Z., Jiang, Z., Zhao, J., Zhang, Y., Li, F., and Tian, J., 2014- Geology, geochemistry, and geochronology of the Dunde iron–zinc ore deposit in western Tianshan, China. Ore Geology Reviews, 57: 441-461. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2013.08.019.
Goldstein, R. H., 2001- Fluid inclusions in sedimentary and diagenetic systems. Lithos, 55(1): 159–192. https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00044-X.
Haas, J. L., 1971- The Effect of Salinity on the Maximum Thermal Gradient of a Hydrothermal System at Hydrostatic Pressure. Economic Geology, 66: 940-946. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.66.6.940.
Hastie, A. R., Kerr, A. C., Pearce, J. A., and Mitchell, S., 2007- Classification of altered volcanic island arc rocks using immobile trace elements: development of the Th–Co discrimination diagram. Geology and geological evolution of Jamaica, 48(12): 2341-2357. DOI: 10.1093/petrology/egm062.
Kendy, G. C., 1950- Pneumatolysis and the liquid inclusion method of geologic thermometry. Economic Geology, 45: 533-547. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.45.6.533.
Lingang, X., Jingwen, M., Fuquan, Y., Hennig, D., and Jianmin, Z., 2010- Geology, geochemistry and age constraints on the Mengku skarn iron deposit in Xinjiang Altai, NW China. Journal of Asian Earth Sciences, 39: 423-440. https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2010.04.005.
Middlemost, E. A., 1994- Naming materials in the magma/igneous rock system. Earth-Science Reviews, 37(3-4): 215-224. https://doi.org/10.1016/0012-8252(94)90029-9.
Mohajjel, M., Fergusson, C. L., and Sahandi, M. R., 2003- Cretaceous–Tertiary convergence and continental collision, Sanandaj–Sirjan zone, western Iran. Journal of Asian Earth Sciences 21.4: 397-412. https://doi.org/10.1016/S1367-9120(02)00035-4
Nash, J. T., 1976- Fluid inclusion petrology-data from porphyry copper deposits and applications to exploration, US Geol. Surv. Prof. Paper 907 D 16 p.
Pearce, J. A., Harris, N, B., and Tindle, A. G., 1984- Trace element discrimination diagrams for the tectonic interpretation of granitic rocks. Journal of Petrology, 25(4): 956-983. https://doi.org/10.1093/petrology/25.4.956.
Potter, R. W., Clynne, M. A., and Brown, D. L., 1978- Freezing Point Depression of Aqueous Sodium Chloride Solution. Economic Geology, 73:  284-285. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.73.2.284.
Roedder, E., 1984- Fluid inclusions, Reviews in Mineralogy, Mineralogical Society of America, Virginia, 12: 640p.
Shand, S. J., 1943- Eruptive rocks their genesis, composition, classification, and their relation to ore-deposits with a chapter on meteorite. John Wiley and Sons, New York.
Shepherd, T., Rankin, A. H., and Alderton, D. H. M., 1985- A Practical Guide to Fluid Inclusion Studies, Blackie, London 239p.
Tale fazel, E., Mehrabi, B., Khakzad, A. and Kianpour, R., 2011- Stages and Mineralization Conditions of Dardvey Iron Skarn Based on Mineralogy and Fluid Inclusion Evidences, Sangan Area (Khorasan Razavi). Scientific quarterly journal of geosciences, 82: 139-150. Doi: 10.22071/GSJ.2011.54450.
Van den Kerkhof, A. M., and Hein, U. F., 2001- Fluid inclusion petrography. Lithos, 55: 27-47. ‏https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00037-2.
Viti, C., and Frezzotti, M. L., 2001- Transmission electron microscopy applied to fluid inclusion investigations. Lithos 55: 125-138. https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00042-6.
Whitney, D. L., and Evans, B. W., 2010-Abbreviations for names of rock-forming minerals. Am Mineral, 95(1): 185-187. https://doi.org/10.2138/am.2010.3371.
Wilkinson, J. J., 2001- Fluid inclusions in hydrothermal ore deposits. Lithos, 55:  229- 272. https://doi.org/10.1016/S0024-4937(00)00047-5.
Zamanian, H., Sameti, M., Pazoki, A., Barani, N., and Ahmadnejad, F., 2017- Thermobarometry in the Sarvian Fe-skarn deposit (Central Iran) based on garnet–pyroxene chemistry and fluid inclusion studies. Arabian Journal of Geosciences, 10(3), p.54. Doi: 10.1007%2Fs12517-016-2785-z.
Zangeneh, M., Boumeri, M., and Biabangard, H., 2017- Investigation of skarn formation using petrographic, mineral chemistry and fluid inclusion data, south west of Khaf, (southeast of Razavi Khorasan Province). Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 1: 35-48.
Zareie, R., Zamanian, H., Pazouki, A., Barani, N., and Zaal, F., 2016- Mineral chemistry and temperature condition investigations of the Sarvian Iron ore deposit (Markazi province, Delijan city). Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 3: 435-448.
Zhang, Y. G., and Frantz, J. D., 1987- Determination of homogenization temperatures and densities of supercritical fluids in the system NaCl-KCl-CaCl2- H2O using synthetic fluid inclusions. Chemical Geology, 64: 335-350. https://doi.org/10.1016/0009-2541(87)90012-X.