نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

رخداد معدنی تریان در پهنه ایران مرکزی و در فاصله 120 کیلومتری شمال‌باختر زنجان قرار دارد. کانه‎زایی سرب و روی در این رخداد معدنی به‌صورت لامینه‌ای و عدسی‌شکل هم‌روند با لایه‌بندی واحدهای ماسه‎سنگی خاکستری رنگ سازند قرمز بالایی رخ داده است. کانه‌زایی اغلب در اطراف و درون قطعات فسیل‌های گیاهی رخ داده و دارای بافت‌های دانه‌پراکنده، جانشینی، شبه‌لامینه‌ای، سیمان بین دانه‌ای، فرامبوئیدال و رگه- رگچه‌ای می‌باشد. افق ماسه‌سنگی کانه‌دار در تریان حدود 350 متر درازا و 1 متر پهنا داشته و دارای سه پهنه‎ قرمز اکسیدان، پهنه شسته‌شده و پهنه احیایی کانه‌دار است. گالن، اسفالریت، پیریت و آرسنوپیریت کانی‎شناسی اصلی ماده معدنی را در رخداد معدنی تریان‎ تشکیل می‏دهند. سروزیت و گوتیت در اثر فرایندهای برون‌زاد و هوازدگی تشکیل شده‌اند. مقایسه الگوی عناصر کمیاب و کمیاب خاکی در نمونه‌های کانه‌دار و ماسه‌سنگ‌های بدون کانه‌زایی بیانگر تهی‌شدگی در میزان این عناصر در نمونه‌های کانه‌دار است. با توجه به ویژگی‌هایی مانند محیط تکتونیکی، محیط تشکیل، سنگ میزبان، وجود بقایای فسیل‌های گیاهی، ژئومتری، بافت و کانی‌شناسی ماده معدنی و دگرسانی، رخداد معدنی تریان در دسته کانسارهای مس با میزبان رسوبی تیپ Redbed قرار گرفته و قابل مقایسه با دیگر کانسارهای مس و سرب- روی تیپ Redbed در محور آوج- زنجان- تبریز- خوی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
امینی‌آذر، ر. و  قدیرزاده، ا.، 1382- نقشه زمین‌شناسی مقیاس 1:100000 هشترود. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
حقیقی، آ.، نباتیان، ق.، کوهستانی، ح.، عظیم‌زاده، ا. م. و زهدی، ا.، 1398- کانه‌زایی، کانی‌شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال‌غرب زنجان. مجله زمین‌شناسی اقتصادی، جلد 11، شماره 3، ص 359 تا 386. https://doi.org/10.22067/ECONG.V11I3.68921.
خدابنده، ع. ا.، امینی‌آذر، ر. و امامی، م.ه.، 1377- نقشه زمین‌شناسی مقیاس 1:100000 میانه. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
رجب‌پور، ش.، عابدینی، ع.، علیپور، ص. و ذاکری، ل.، 1394- بررسی کانی‌سازی و منشاء مس چینه‌سان در منطقه چشمه‌کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی. مجله زمین‌شناسی اقتصادی، جلد 5، شماره 1، صص 49 تا 63. https://doi.org/10.22067/ECONG.V5I1.22907.
رجب‌زاده، ع.، کوهستانی، ح.، مختاری، م. ع. ا و زهدی، ا.، 1399- کانه‌زایی، ساخت، بافت و خاستگاه کانسار سرب- روی و مس با میزبان رسوبی چهرآباد، شمال‌باختر زنجان. مجله زمین‌شناسی اقتصادی، جلد 12، شماره 2، صص 177 تا 202. https://doi.org/10.22067/ECONG.V12I2.74819.
سپهری‌راد، ر. و فتحی‌جو، د.، 1390- گزارش پی‌جویی مس رسوبی در جنوب زنجان. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
شکوری نکو، ن.، 1397- زمین‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار سرب و روی ساری‌کند، شمال‌غرب زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان.
عنایتی کولایی، س.، یزدی، م. و مختاری، م. ع. ا.، 1395- زمین‌شناسی، کانه‌نگاری و ژنز کانه‌زایی مس چینه‌سان در منطقه تازه‌کند، شمال‌خاور تبریز. فصلنامه علوم زمین، شماره 99، 
ص 195 تا 208. https://doi.org/10.22071/GSJ.2016.40911.
قاسملو، آ.، کوهستانی، ح.، مختاری، م.ع. ا. و زهدی، ا.، 1398- کانسار مس حمزه‌لو: کانه‌زایی مس با میزبان رسوبی تیپ Redbed در سازند قرمز بالایی، شمال‌باختر زنجان. مجله زمین‌شناسی کاربردی پیشرفته، جلد 9، شماره 4، ص 482 تا 497. https://doi.org/10.22055/AAG.2020.29873.1999.
کبودمهری، ن.، 1399- زمین‌شناسی، زمین‌شیمی و خاستگاه کانه‌زایی سرب- روی با سنگ میزبان رسوبی تُریان، شمال‌باختر زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان.
ملکی‌کهنگی، م.، 1396- کانی‌شناسی، ژئوشیمی و کانی‌سازی مس رسوبی در منطقه حلب، زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
مهدوی، ا.، راستاد، ا. و حسینی برزی، م.، 1390- کانی‌شناسی، ساخت و بافت و نحوه تشکیل رخداد مس رسوبی- دیاژنتیک مارکشه، تیپ Redbed، در سازند سرخ گردو به سن ژوراسیک، جنوب ایران مرکزی. فصلنامه علوم زمین، شماره 81، ص 81 تا 92.  .https://doi.org/10.22071/GSJ.2011.54370.
میرحسینی، س. ع.، 1398- زمین‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار مس و سرب- روی قزلجا، شمال‌غرب زنجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان.
 
References
Adkins, A. R., 1993- Geology of the Montanore stratabound Cu-Ag deposit, Lincoln and Sanders Counties, Montana. Belt Symposium III, Program and Abstracts, Whitefish, Montana, USA.
Aehnelt, M., Hilse, U., Pudlo, D., Heide, K. and Gaupp, R., in press. On the origin of bleaching phenomena in red bed sediments of Triassic Buntsandstein deposits in Central Germany. Geochemistry. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2020.125736
Alderton, D. H. M., Pearce, J. A. and Potts, P. J., 1980- Rare earth element mobility during granite alteration: evidence from south-east England. Earth and Planetary Science Letters, 49(1): 149–165. https://doi.org/10.1016/0012-821X(80)90157-0
Annels, A. E., 1989- Ore genesis in the Zambian Copper belt, with particular reference to the northern sector of the Chambishi basin. In: R.W. Boyle, A.C. Brown, C.W. Jefferson, E.C. Jowett and R.V. Kirkham (Editors), Sediment-hosted Stratiform Copper Deposits. Geological Association of Canada, Special Paper 36, Canada, pp. 427–452.
Avila-Santos, W., 1990- Origin of the copper at Corocoro, Bolivia. In: L. Fontbote, G.C. Amstitz, M. Cardozo, E. Cedillo and J. Frutos (Editors), Stratabound Ore Deposits of the Andes. Springer-Verlag, Berlin, pp. 659–670.
Azaraien, H., Shahabpour, J. and Aminzadeh, B., 2017- Metallogenesis of the sediment-hosted stratiform Cu deposits of the Ravar Copper Belt (RCB), Central Iran. Ore Geology Reviews, 81(1): 369–395. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2016.09.035
Azizi, H., Hosseinzadeh, M. R., Moayyed, M. and Siahcheshm, K., 2018- Geology and geochemistry of the sediment-hosted stratabound red bed-type Cu-Pb (Zn-Ag) mineralization in the Dozkand-Moshampa area, NW Zanjan, Iran. Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen (Journal of Mineralogy and Geochemistry), 195(2): 123–143. DOI: 10.1127/njma/2018/0101.
Ballato, P., Cifelli, F., Heidarzadeh, G., Ghassemi, M. R., Wickert, A., Hassanzadeh, J., Dupont-Nivet, G., Balling, P., Sudo, M., Zeilinger, G., Schmitt, A., Mattei, M. and Strecker, M., 2016- Tectono-sedimentary evolution of the northern Iranian Plateau: insights from middle–late Miocene foreland basin deposits. Basin Research, 29(12):417–446. https://dx.doi.org/10.1111/bre.12180.
Brown, A. C., 1984- Alternative sources of metals for stratiform copper deposits. Precambrian Research, 25(1-3): 61–74. https://doi.org/10.1016/
0301-9268(84)90024-X
Brown, A. C., 2003- Redbeds: Source of metals for sediment-hosted stratiform copper, sandstone copper, sandstone lead, sandstone uranium vanadium deposits. In: D.R. Lentz (Editor), Geochemistry of sediments and sedimentary rocks: evolutionary considerations to mineral deposit forming environments. Geological Association of Canada, GeoText, Canada, pp. 121–133.
Cox, D. P., Lindsey, D. A, Singer, D. A. and Diggles, M. F., 2007- Sediment-hosted copper deposits of the world-deposit models and database. U.S. Geological Survey, Canada, Open-file report 03-107, 50 pp. http://pubs.usgs.gov/of/2003/of03-107.
Cox, D. P., Lindsey, D. A., Singer, D. A., Moring, B. C. and Diggles, M. F., 2003- Sediment-hosted copper deposits of the world-deposit models and database. U.S. Geological Survey, Canada, open-file report 03-107, 53 pp. http://pubs.usgs.gov/of/2003/of03-107.
Dokuz, A., Tanyolu, E. and Genc, S., 2005- A mantle and a lower crust derived bimodal suite in the Yusufeli Artvin area, NE Turkey: Trace element and REE evidence for subductionrelated rift origin of Early Jurasic Demirkent intrusive complex. International Journal of Earth Sciences, 95(3): 370–394. 
https://doi.10.1007/s00531-005-0046-6.
Durieux, C. G. and Brown, A. C., 2007- Geological context, mineralization, and timing of the Juramento sediment-hosted stratiform copper-silver deposit, Salta district, northwestern Argentina. Mineralium Deposita, 42(8): 879–899. DOI:10.1007/s00126-007-0138-2.
Flint, S. S., 1989- Sediment-hosted stratabound copper deposits of the Central Andes. In: R.W. Boyle, A.C. Brown, C.W. Jefferson, E.C. Jowett and R.V. Kirkham (Editors), Sediment-hosted stratiform copper deposits. Geological Association of Canada, Special Paper 36, Canada, pp. 371–400.
Folk, R. L., 1980- Petrology of sedimentary Rocks. Austin, Texas, Hemphill, 159 pp.
Garlick, W. S., 1989- Mineralization controls and source of metal in the Lufillian fold belt, Shaba (Zaire), Zambia and Angola: A discussion. Economic Geology, 84(4): 966–968. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.84.4.966.
Hayes, T. S., Cox, D. P., Piatak, N. M. and Seal, R. R., 2015- Sediment-hosted stratabound copper deposit model. U.S. Geological Survey, Virginia, 147 pp. https://pubs.usgs.gov/sir/2010/5070/m/.
Hitzman, M., Kirkham, R., Broughton, D., Thorson, J. and Selley, D., 2005- The sediment-hosted stratiform copper ore system. In: J.W. Hedenquist, J.F.M. Thompson, R.J. Goldfarb and J.P. Richards (Editors), One Hundered Anniversary volume. Economic Geology, Littleton, pp. 609–612. 
http://dx.doi.org/10.2113/gsecongeo.100.4.613.
Jowett, E. C., Rydzewski, A. and Jowett, R. J., 1987- The Kupferschiefer Cu-Ag ore deposits in Poland: A reappraisal of the evidence of their origin and presentation of a new genetic model. Canadian Journal of Earth Sciences, 24(10): 2016–2037. https://doi.org/10.1139/e87-192.
Kirkham, R. V., 1996- Sediment-hosted copper. In: O.R. Eckstrand, W.D. Sinclair and R.I. Thorpe (Editors), Geology of Canadian Mineral Deposit Types. Geological Association of Canada, Canada, pp. 223–240.
Love, L. G. and Brockley, H., 1973- Peripheral radial texture in framboids of poly-framboidal pyrite. Fortschritte der Mcneralogie, 50(3): 264–269.
MacIntyre, T. J., 2005- Fault-controlled hydrocarbon-related bleaching and sediment-hosted copper mineralization of the Jurassic Wingate sandstone at the Cashin Mine, Montrose County, Colorado. Unpublished M.Sc. Thesis, Colorado School of Mines, Colorado, United State, 360 pp.
Maghfouri, S., Rastad, E., Borg, G., Hosseinzadeh, M. R., Movahednia, M., Mahdavi, A. and Mousivand, F., 2020- Metallogeny and temporal–spatial distribution of sediment-hosted stratabound copper (SSC-type) deposits in Iran; implications for future exploration. Ore Geology Reviews, 127, 103834.  
https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103834.
Oszczepalski, S., 1999- Origin of the Kupferschiefer polymetallic mineralization in Poland. Mineralium Deposita, 34(5-6): 
599–613. DOI: 10.1007/s001260050222.
Rajabpour, S., Abedini, A., Alipour, S., Lehmann, B. and Jiang, S. Y., 2017- Geology and geochemistry of the sediment-hosted Cheshmeh-Konan Redbed-type copper deposit, NW Iran. Ore Geology Reviews, 86: 154–171. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.02.013.
Rose, A. W., 1976- The effect of cuprous chloride complexes in the origin of red-bed copper and related deposits. Economic Geology, 71(6): 1036–1048.
 https://doi.org/10.2113/gsecongeo.71.6.1036.
Rushton, J. C., Wagner, D., Pearce, J. M.,  Rochelle, C. A. and Purser, G., 2020- Red-bed bleaching in a CO2 storage analogue: Insights from Entrada Sandstone fracture-hosted mineralization. Journal of Sedimentary Research, 90(1): 48–66. https://doi.org/10.2110/jsr.2020.4.
Sadati, S. N., Yazdi, M., Mao, J., Behzadi, M., Adabi, M. H., Lingang, X., Zhenyu, C. and Moktari, M. A. A., 2016- Sulfide mineral chemistry investigation of sediment-hosted stratiform copper deposits, Nahand-Ivand area, NW Iran. Ore Geology Reviews, 72(1): 760–776. https://doi.org/10.1016/
j.oregeorev.2015.09.018.
Sun, S. S. and McDonough, W. F., 1989- Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: Implications for mantle composition and processes. 
In: A.D. Saunders and M.J. Norry (Editors), Magmatism in the Ocean Basins. Geological Society of London, Special Publication 42, London, pp. 313–345.
Taylor, S. and McLennan, S., 1985- The continental crust: Its composition and evolution. Blackwell, Oxford, 312 pp.
Thompson, R. N., 1982- Magmatism of the British Tertiary province. Scottish Journal of Geology, 18(1): 49–107. https://doi.org/10.1144/sjg18010049.
Thorson, J. P., 2004- Paradox Basin sandstone-hosted copper deposits generated by two episodes of basinal fluid expulsion. 36th Denver Annual Meeting, Geological Society of America, Denver, USA.
Torres-Ruiza, J., Pesquera, A., Gil-Crespo, P. P. and Delgado, A., 2020- Exotic Cu-mineralization in Triassic red beds from Navas de San Juan (Jaén, Spain). Ore Geology Reviews, 119, 103399. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2020.103399.
Walker, T. R., 1989- Application of diagenetic alterations in red beds to the origin of copper in stratiform copper deposits. In: R.W. Boyle, A.C. Brown, W. Jefferson, E.C. Jowett and R.V. Kirkham (Editors), Sediment-hosted stratiform copper deposits. Geological Association of Canada, Special Paper 36, Canada, pp. 85‒96.
Wang, Q., Wyman, D. A., Xu, J. F, Zhao, Z. H., Jian, P., Xiong, X. L., Bao, Z. W., Li, C. F. and Bai, Z. H., 2006- Petrogenesis of Cretaceous adakitic and shoshonitic igneous rocks in the Luzong area, Anhui province (Eastern China): Implications for geodynamics and Cu-Au mineralization. Lithos, 89(3–4): 424–446.https://doi:10.1016/j.lithos.2005.12.010.
Whitney, D. L. and Evans, B. W., 2010- Abbreviations for names of rock-forming minerals. American Mineralogist, 95(1): 185–187. https://doi.org/10.2138/am.2010.3371. 
Woodward, K. H., Kaufman, W. H., Schumacher, O. L. and Talbott, L. W., 1974- Stratabound copper deposits in Triassic sandstone of Sierra Nacimiento, New Mexico. Economic Geology, 69(1): 108‒120. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.69.1.108.
Xie, D.,  Yao, S.,  Cao, J.,  Hu, W., Wang, X. and Zhu, N., 2021- Diagenetic alteration and geochemical evolution during sandstones bleaching of deep red-bed induced by methane migration in petroliferous basins. Marine and Petroleum Geology, 127: 104940. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2021.104940.