نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 دکتری، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
شناخت تاریخچه‌ برخاستگی و چین‌خوردگی در یک ناحیه،کمک شایانی به درک تاریخچه زایش، مهاجرت و به تله‌افتادگی هیدروکربن و کاهش ریسک حفاری اکتشافی در آن منطقه دارد. مدل‌سازی‌گرمایی در امتداد برش‌ساختاری، به درک این تاریخچه و برنامه‌ریز‌‌‌ی‌های بعدی جهت اکتشاف منابع جدید،کمک فراوانی خواهد نمود. در این مقاله بااستفاده از‌خطوط لرزه‌ای بازتابی سه‌بعدی و نقشه‌های‌زمین‌شناسی، یک برش ناحیه‌ای‌‌ترازمند ترسیم و به صورت چند مرحله‌‎ای بازسازی‌ شد و با استفاده از آن و ‌مدل‌گرمایی‌ تولید شده با کمک داده‌های انعکاس ویترینایت وآپاتیت فیشن‌ترک، تاریخچه فرایش و فرسایش ناحیه‌ای بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهدکه نهشته‌های پالئوزوئیک برخلاف سری هرمز، از‌ زاگرس‌بلند‌تا دشت‌آبادان ضخامت نزدیک به هم دارند‌که نشان‌دهنده این واقعیت است که در زمان پالئوزوئیک رخدادهای زمین‌ساختی‌–‌رسوبی درسراسر‌ناحیه یکسان بوده است.داده‌های آپاتیت فیشن‌ترک زمان سرد‌شدگی سنگ‌ها را دربازه زمانی الیگوسن‌پایانی تا میوسن‌میانی و بین‌14‌تا 24میلیون سال‌ نشان می‌دهد.‌ بر‌اساس نمودار‌های تدفین، فرایش پی‌سنگ از زاگرس‌بلند به سمت دشت‌آبادان روندی‌کاهشی دارد‌که حاکی از‌آن است‌که پی‌سنگ در‌بخش شمالی برش‌ساختاری، ‌زودتر‌از بخش‌جنوبی‌ در‌‌دگرشکلی درگیر‌شده است و این درگیری بر تشکیل ساختارها، تغییر‌رخساره‌های رسوبی و الگوی فرسایش ناحیه‌ای موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
آقا نباتی، س. ا.، 1383- زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586 صفحه.
حمدی، ب.، 1395- آنالیزهای مقدماتی ژئوشیمیایی بر روی رسوبات پالئوزوئیک در هفت‌برش سطحی و چهار‌حلقه چاه‌اکتشافی، بخش دوم: انعکاس‌ویترینایت ‌(RO)‌ و مطالعات ‌پتروگرافی‌آلی (TAI)، مدیریت‌اکتشاف‌ شرکت ملی نفت ایران، گزارش شماره 89230، 132 صفحه.
سعدونی، ج.، 1397-  ژئوشیمی آلی چشمه‌های نفتی دزفول شمالی و تطابق با نفت میدان‌های اطراف، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه صنعتی امیر‌کبیر،250 صفحه.
مطیعی، ه.، 1372- زمین شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین شناسی کشور، طرح تدوین کتاب زمین شناسی ایران ، 583  صفحه.
معدنی پور، س.، یساقی، ع.، رضائیان، م.، بحرودی، ع.، اهلرز، ت.، انکلمان،ا.، 1392- شروع برخاستگی زمین ساختی کوه‌های طالش در الیگوسن آغازی بر پایه دما – زمان‌سنجی درجه حرارت کم، ماهنامه علمی – ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 101، صص73-78.
نریمانی، ح.، آزادیخواه، ا.، قرابیگلی، غ.ر.، 1397- بازسازی ساختاری (پالئوزوئیک زیرین- میوسن) ناحیه دزفول شمالی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، گزارش شماره 2456، 105  صفحه.
 
References
Abdollahie Fard, I., Braathen, A., Mokhtari, M., and Alavi, S. A., 2006- Interaction of the Zagros Fold–Thrust Belt and the Arabian-type, deep-seated folds in the Abadan Plain and the Dezful Embayment, SW Iran. Petroleum Geoscience.v. 12,p. 347-362.https://doi.org/10.1144/1354-079305-706.
Alavi, M., 2007- Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American Journal of science.v. 307,p. 1064-1095.https: /doi.org/10.2475/09.2007.02.
Bahroudi, A., and Koyi, H., 2003- Effect of spatial distribution of Hormuz salt on deformation style in the Zagros fold and thrust belt: an analogue modelling approach. Journal of the Geological Society.v. 160,p. 719-733.https://doi.org/10.1144/0016-764902-135.
Berberian, M., 1995- Master “blind” thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics.v. 241,p. 193-224.https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)00185-C.
Berberian, M., and King, G., 1981- Towards a paleogeography and tectonic evolution of Iran. Canadian journal of earth sciences.v. v.18,p. p.210-265.https://doi.org/10.1139/e81-019.
Burnham, A. K., and Sweeney, J. J., 1989- A chemical kinetic model of vitrinite maturation and reflectance. Geochimica et Cosmochimica Acta.v. 53,p. 2649-2657.https://doi.org/10.1016/0016-7037(89)90136-1.
Dahlen, F., 1984- Noncohesive critical Coulomb wedges: An exact solution. Journal of Geophysical Research: Solid Earth.v. 89,p. 10125-10133.https://doi.org/10.1029/JB089iB12p10125.
Dahlstrom, C., 1969- Balanced cross sections. Canadian Journal of Earth Sciences.v. 6,p. 743-757.https://doi.org/10.1139/e69-069.
Davis, D., Suppe, J., and Dahlen, F., 1983. Mechanics of fold-and-thrust belts and accretionary wedges. Journal of Geophysical Research: Solid Earth.v. 88,p. 1153-1172.https://doi.org/10.1029/JB088iB02p01153.
Farahzadi, E., Alavi, S. A., Sherkati, S., and Ghassemi, M. R., 2019- Variation of subsidence in the Dezful Embayment, SW Iran: influence of reactivated basement structures. Arabian Journal of Geosciences.v. 12.https://doi.org/10.1007/s12517-019-4758-5.
Fossen, H., 2011- Structural Geology, Cambridge Univercity press.‌463P.
Gavillot, Y., Axen, G. J., Stockli, D. F., Horton, B. K., and Fakhari, M. D., 2010- Timing of thrust activity in the High Zagros foldthrust belt, Iran, from (U-Th)/He thermochronometry. Tectonics.v. 29.https://doi.org/10.1029/2009TC002484.
Hessami, K., Koyi, H. A., Talbot, C. J., Tabasi, H., and Shabanian, E., 2001- Progressive unconformities within an evolving foreland fold–thrust belt, Zagros Mountains. Journal of the Geological Society.v. 158,p. 969-981. https://doi.org/10.1144/0016-764901-007.
Homke, S., Vergés, J., Garcés, M., Emami, H., and Karpuz, R., 2004- Magnetostratigraphy of Miocene–Pliocene Zagros foreland deposits in the front of the Push-e Kush arc (Lurestan Province, Iran). Earth and Planetary Science Letters.v. 225,p. 397-410.https://doi.org/10.1016/j.epsl.2004.07.002.
Homke, S., Vergés, J., Van Der Beek, P., Fernàndez, M., Saura, E., Barbero, L., Badics, B., and Labrin, E., 2010- Insights in the exhumation history of the NW Zagros from bedrock and detrital apatite fission-track analysis: evidence for a long-lived orogeny. Basin Research.v. 22,p. 659-680. https://doi.org/10.1111/j.1365-2117.2009.00431.x.
Jiménez-Munt, I., Fernàndez, M., Saura, E., Vergés, J., and Garcia-Castellanos, D., 2012- 3-D lithospheric structure and regional/residual Bouguer anomalies in the Arabia—Eurasia collision (Iran). Geophysical Journal International.‌v‌.‌190,p. 1311-1324.https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2012.05580.x.
JOGMEC, 2005- Geochemical Evaluation and Basin modeling in Zagros basin of Iran-source rock potential of the paleozoic sequence-. Vol. 1-4, National iranian oil company.
Karasözen, E., Nissen, E., Bergman, E. A., and Ghods, A., 2019- Seismotectonics of the Zagros (Iran) From Orogen-Wide, Calibrated Earthquake Relocations. Journal of Geophysical Research: Solid Earth.v. 124,p. 9109-9129.https://doi.org/10.1029/2019JB017336.
Khadivi, S., Mouthereau, F., Larrasoaña, J. C., Vergés, J., Lacombe, O., Khademi, E., Beamud, E., Melinte-Dobrinescu, M., and Suc, J. P., 2010- Magnetochronology of synorogenic Miocene foreland sediments in the Fars arc of the Zagros Folded Belt (SW Iran).‌Basin Research.v.‌22,p.‌‌918-932.https://doi.org/10.1111/j.1365-2117.2009.00.
Konert, G., Afifi, A., Al-Hajri, S., de Groot, K., Al Naim, A., and Droste, H., 2001- Paleozoic stratigraphy and hydrocarbon habitat of the Arabian plate. AAPG Bulletin.v. 83, p. 1320-1336, https://doi.org/ 10.1306/ E4FD4701-1732-11D7-8645000102C1865 D.
Koshnaw, R. I., Stockli, D. F., Horton, B. K., Teixell, A., Barber, D. E., and Kendall, J. J., 2020- Late Miocene Deformation Kinematics Along the NW Zagros Fold-Thrust Belt, Kurdistan Region of Iraq: Constraints From Apatite (U-Th)/He Thermochronometry and Balanced Cross Sections. Tectonics.v. 39,p. e2019TC005865.https://doi.org/10.1029/2019TC005865.
Le Garzic, E., Vergés, J., Sapin, F., Saura, E., Meresse, F., and Ringenbach, J., 2019- Evolution of the NW Zagros Fold-and-Thrust Belt in Kurdistan Region of Iraq from balanced and restored crustal-scale sections and forward modeling. Journal of Structural Geology.v. 124,p. 51-69.https://doi.org/10.1016/j.jsg.2019.04.006.
Lisker, F., Ventura, B., and Glasmacher, U., 2009- Apatite thermochronology in modern geology. Geological Society, London, Special Publications.v. 324,p. 1-23.https://doi.org/10.1144/SP324.1.
Molinaro, M., Leturmy, P., Guezou, J. C., Frizon de Lamotte, D., and Eshraghi, S., 2005- The structure and kinematics of the southeastern Zagros fold-thrust belt, Iran: From thin-skinned to thick-skinned tectonics. Tectonics.v. 24. https://doi.org/10.1029/2004TC001633.
Morris, P., 1977- Basement structure as suggested by aeromagnetic surveys in southwest Iran Proceedings of the Second Geological Symposium of Iran: March 1977,. Iranian Geological Institute.Tehran.
Nilfouroushan, F., Pysklywec, R., Cruden, A., and Koyi, H., 2013- Thermal-mechanical modeling of salt-based mountain belts with pre-existing basement faults: Application to the Zagros fold and thrust belt, southwest Iran. Tectonics.v. 32,p. 1212-1226.https://doi.org/10.1002/tect.20075.
Peyton, S. L., and Carrapa, B., 2013- An introduction to low-temperature thermochronologic techniques, methodology, and applications. American Association of petroleum Geologist Bulletin.v. 65,p. 15-36.http://doi.org/10.1306/13381688St653578.
Sepehr, M., and Cosgrove, J. W., 2004- Structural framework of the Zagros Fold–Thrust Belt, Iran. Marine and Petroleum Geology.v. 21,p. 829-843.https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2003.07.006.
Sherkati, S., Letouzey, J., and Frizon de Lamotte, D., 2006- Central Zagros fold-thrust belt (Iran): New insights from seismic data, field observation, and sandbox modeling. Tectonics.v. 25.https://doi.org/10.1029/2004TC001766.
Stampfli, G. M., and Borel, G., 2002- A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons. Earth and Planetary Science Letters.v. 196,p. 17-33.https://doi.org/10.1016/S0012-821X(01)00588-X.
Talebian, M., and Jackson, J., 2002- Offset on the Main Recent Fault of NW Iran and implications for the late Cenozoic tectonics of the Arabia–Eurasia collision zone. Geophysical Journal International.v. 150,p.‌422-439.https‌://‌doi.org/10.1046/j.1365-246X.2002.01711.x.
Tavani, S., Camanni, G., Nappo, M., Snidero, M., Ascione, A., Valente, E., Gharabeigli, G., Morsalnejad, D., and Mazzoli, S., 2020- The Mountain Front Flexure in the Lurestan region of the Zagros belt:‌Crustal architecture and role of structural inheritances.Journal of Structural Geology.v.‌135.https://doi.org/10.1016/j.jsg‌.2020.‌104‌0.
Torsvik, T. H., Rousse, S., Labails, C., and Smethurst, M. A., 2009- A new scheme for the opening of the South Atlantic Ocean and the dissection of an Aptian salt basin. Geophysical Journal International.v. 177,p. 1315-1333.https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2009.04137.x.
Vergés, J., Emami, H., Garcés, M., Beamud, E., Homke, S., and Skott, P., 2019- Zagros foreland fold belt timing across Lurestan to constrain Arabia–Iran collision. In: Developments in structural geology and tectonics. Vol. 3, ed.^eds. Elsevier, pp. 29-52.‌https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815048-1.00003-2.