نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده معدن، عمران و شیمی، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

پهنه برشی بهلگرد در حاشیه شمالی کوهستان باقران، توسط گسل‎های جنوب بیرجند و بهلگرد فلیش‎های ائوسن را از توالی افیولیتی کرتاسه و رسوبات کواترنری جدا می‌کند. در ارزیابی دگرشکلی این پهنه، از آرایه‌های رگه‌ای سیگموییدال به‏عنوان نشانگرهای واتنش استفاده شده ‎است. بر پایه هندسه این آرایه‌ها، معادلات ریاضی و نمودارهای R-θ' فراسنج‌های واتنش برآورد شدند. میانگین مقادیر واتنش برشی (γ)، تغییرحجم (∆) و همگرایی در عرض پهنه (K) به‌ترتیب 45/0، 26/0- و 85/0 می‌باشند. ترسیم بیضی‌های واتنش در نمودار لگاریتمی Flinn در محدوده پهن‌شدگی قرار گرفته‎اند که گویای عملکرد همزمان برش ساده و تراکم در منطقه است و کاهش حجم تا 30% را نشان می‌دهند. همچنین در پهنه برشی بهلگرد مقدار °45>'θ و کلیواژها در جهت عمود بر بازشدگی رگه‌ها ایجاد شده‌اند که با ویژگی‌های الگوی برش ساده تراکمی مطابقت دارند. فراسنج‌های واتنش افقی در الگوی ترافشارشی مقادیر مشابهی با الگوی برش ساده تراکمی دارند. برپایه فراسنج همگرایی محاسبه شده (39/0)، پهنه برشی بهلگرد در رده پهنه‎های با درجه همگرایی کم قرار می‌گیرد که مقدارکوتاه‌شدگی در آن 21% برآورد می‎شود. روند محور ISA1 در الگوی ترافشارشی N138 است که هم‌راستا با جهت‎گیری محور چین بوشاد می‌باشد همچنین این الگو در تحلیل ساختارهای کوچک مقیاس در منطقه الگویی موفق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

کتابنگاری
احمدی‌کمیجانی، ن.، 1398 - تعیین رابطه بین رانش و کوتاه‌شدگی به کمک بازسازی حوضه، جهت تعیین میزان تغییرات نرخ همگرایی، دانشگاه بیرجند، رساله دکتری، 220ص.
خطیب، م. م. و زرینکوب، م. ح.، 1383 - تحلیل هندسی و جنبشی برگواره‌ها و برگه‌های راندگی در افیولیت- ملانژ جنوب بیرجند، هشتمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، شاهرود، انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود، https://civilica.com/doc/18450
خطیب، م. م.، 1368 - تحلیل ساختاری کوه‌های جنوب بیرجند، دانشگاه تربیت مدرس، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، 188ص.
خلیل‌زاده بجند، ب.، 1386 - تحلیل هندسی و جنبشی پهنه برشی بوشاد (افیولیت ملانژ جنوب بیرجند)، دانشگاه بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، 154ص.
نعیمی قصابان، ن.، خطیب، م. م.، قاسمی رزوه، ط.، نظری، ح. و هیهات، م. ر.، 1395 – تحلیل هندسی، جنبشی و تعیین متغیرهای واتنش بر پایه رگه‎های کششی سیگموییدال در پهنه برشی بوشاد، فصلنامه علوم زمین، شماره 100، ص. 46-37، https://www.magiran.com/paper/1577535
یساقی، ع.، 1398 - مبانی دگرشکلی در زمین‎ساخت، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 405ص. http://pub.modares.ac.ir/article-1-69-fa.html
 
 
 
References
Baird, G. B. and Hudleston, P., 2007- Modeling the influence of tectonic extrusion and volume loss on the geometry, displacement, vorticity, and strain compatibility of ductile shear zones. Journal of Structural Geology, Vol. 29, pp. 1665–1678, http://dx.doi.org/10.1016/j.jsg.2007.06.012.
Bhattacharyya, P. and Hudleston, P., 2001- Strain in ductile shear zones in the Caledonides of northern Sweden: a three-dimensional puzzle. Journal of Structural Geology, Vol. 23, pp. 1549e1565, https://doi.org/10.1016/S0191-8141(01)00020-7.
Coward, M. P., 1976- Strain within ductile shear zones. Tectonophysics, Vol. 34, pp. 181–197, https://doi.org/10.1016/0040-1951(76)90095-0.
Davis, G.H., Reynolds, S.J. and Kluth, Ch.F., 2012- Structural geology of rocks and regions. J. Wiley and Sons press, 861 p. https://ir1lib.org/dl/2054071/36c594.
Eftekhar Nezhad, J., Ohanian, T., Tatevosian, S., Manouchehri, M., Afaghi, A., Hosseini, Z., Qomashi, A., Afsharian Zadeh, A. and Etemadi, N., 1986- Geological Map of Birjand, Scale: 1:100,000, Geological Survey of Iran, Tehran, http://dge.mshdiau.ac.ir/images/download/geologymap/Downlodmap/birjand%20map.jpg.
Flinn, D. 1962- On folding during three-dimensional progressive deformation. Quarterly Journal of the Geological Society of London, Vol. 118, pp. 385-433, https://doi.org/10.1144/gsjgs.118.1.0385.
Fossen, H. and Tikoff, B., 1998- Extended models of transpression and transtension, and application to tectonic settings. Geological Society, London, Special Publications, Vol. 135, pp. 15–33, http://refhub.elsevier.com/S0012-8252(17)30027-2/rf0230.
Fossen, H. and Tikoff, B., 1993- The deformation matrix for simultaneous simple shearing, pure shearing, and volume change, and its application to transpression/transtension tectonics. Journal of Structural Geology, Vol. 15, pp. 413–422, https://doi.org/10.1016/0191-8141(93)90137-Y.
Krantz, R.W., 1995- The transpressional strain model applied to strike-slip, oblique-convergent and oblique-divergent deformation. Journal of Structural Geology, Vol. 17, pp. 1125–1127, https://doi.org/10.1016/0191-8141(94)00129-N.
Lisle, R. J., 2013- Shear zone deformation determined from sigmoidal tension gashes. Journal of Structural Geology, Vol. 50, pp. 35-43, https://doi.org/10.1016/j.jsg.2012.08.002.
Lister, G. S. and Snoke, A. W., 1984- S-C mylonites. Journal of Structural Geology, Vol. 6, pp. 617–638, https://doi.org/10.1016/0191-8141(84)90001-4.
Nicholson, R. and Pollard, D., 1985- Dilation and linkage of echelon cracks. Journal of Structural Geology, Vol. 7, pp. 583-590, https://doi.org/10.1016/0191-8141(85)90030-6.
Passchier, C.W., 1986- Flow in natural shear zones - the consequences of spinning flow regimes. Earth and Planetary Science Letters, Vol. 77, pp. 70–80, https://doi.org/10.1016/0012-821X(86)90133-0.
Ramberg, H., 1975- Particle paths, displacement and progressive strain applicable to rocks. Tectonophysics, Vol. 28, pp. 1–37, https://doi.org/10.1016/0040-1951(75)90058-X.
Ramsay, J. G. and Graham R.H., 1970- Strain variation in shear belts. Canadian Journal of Earth Sciences, Vol. 7, pp. 786-813, https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/e70-078.
Ramsay, J.G. and Huber, M.I., 1983- The techniques of modern structural geology. Volume1: Strain analysis. Academic Press, London, 307 p, https://ir1lib.org/dl/3169418/63e0dd?dsource=recommend.
Ramsay, J. G., 1980- Shear zone geometry: a review. Journal of Structural Geology, Vol. 2, pp. 83–99, https://doi.org/10.1016/0191-8141(80)90038-3.
Sanderson, D. and Marchini, R.D., 1984- Transpression. Journal of Structural Geology, Vol. 6, pp. 449–458, https://doi.org/10.1016/0191-8141(84)90058-0.
Sibson, R. H., 1977- Fault rocks and fault mechanisms. Journal of the Geological Society, Vol. 133, pp. 191–213, https://doi.org/10.1144/gsjgs.133.3.0191.
Simpson, C. and De Paor, D. G., 1993- Strain and kinematic analysis in general shear zones. Journal of Structural Geology, Vol. 15, pp. 1-20, https://doi.org/10.1016/0191-8141(93)90075-L.
Tikoff, B. and Fossen, H., 1993- Simultaneous pure and simple shear: the unified deformation matrix. Tectonophysics, Vol. 217, pp. 267–283, https://doi.org/10.1016/0040-1951(93)90010-H.
Walker, R. and Khatib, M. M., 2006- Active faulting in the Birjand region of NE Iran: Tectonics, Vol. 25, TC4016, https://doi.org/10.1029/2005TC001871.
Wilson, G. and Cosgrove, J. W., 1982- Introduction to Small-scale Geological Structures. Allen and Unwin, London. 128 p, https://ir1lib.org/dl/2124123/1ff46a.
Zarrinkoub, M. H., Pang, K. N., Chung, S. L., Khatib, M. M., Mohammadi, S. S., Chiu, H. Y. and Lee, H. Y., 2012- Zircon UPb age and geochemical constraints on the origin of the Birjand ophiolite, Sistan suture zone, eastern Iran. Lithos, Vol. 154, pp. 392–405, https://doi.org/10.1016/j.lithos.2012.08.007.