تحلیل الگوهای دگرشکلی بر اساس آرایه‌های رگه‎ای سیگموییدال در پهنه برشی بهلگرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران.

10.22071/gsj.2021.277344.1895

چکیده

پهنه برشی بهلگرد در حاشیه شمالی کوهستان باقران، توسط گسل‎های جنوب بیرجند و بهلگرد فلیش‎های ائوسن را از توالی افیولیتی کرتاسه و رسوبات کواترنری جدا می‌کند. در ارزیابی دگرشکلی این پهنه، از آرایه‌های رگه‌ای سیگموییدال به‏عنوان نشانگرهای واتنش استفاده شده ‎است. بر پایه هندسه این آرایه‌ها، معادلات ریاضی و نمودارهای R-θ' فراسنج‌های واتنش برآورد شدند. میانگین مقادیر واتنش برشی (γ)، تغییرحجم (∆) و همگرایی در عرض پهنه (K) به‌ترتیب 45/0، 26/0- و 85/0 می‌باشند. ترسیم بیضی‌های واتنش در نمودار لگاریتمی Flinn در محدوده پهن‌شدگی قرار گرفته‎اند که گویای عملکرد همزمان برش ساده و تراکم در منطقه است و کاهش حجم تا 30% را نشان می‌دهند. همچنین در پهنه برشی بهلگرد مقدار °45>'θ و کلیواژها در جهت عمود بر بازشدگی رگه‌ها ایجاد شده‌اند که با ویژگی‌های الگوی برش ساده تراکمی مطابقت دارند. فراسنج‌های واتنش افقی در الگوی ترافشارشی مقادیر مشابهی با الگوی برش ساده تراکمی دارند. برپایه فراسنج همگرایی محاسبه شده (39/0)، پهنه برشی بهلگرد در رده پهنه‎های با درجه همگرایی کم قرار می‌گیرد که مقدارکوتاه‌شدگی در آن 21% برآورد می‎شود. روند محور ISA1 در الگوی ترافشارشی N138 است که هم‌راستا با جهت‎گیری محور چین بوشاد می‌باشد همچنین این الگو در تحلیل ساختارهای کوچک مقیاس در منطقه الگویی موفق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات