اثر فسیل سیرکول‌ایکنوس و سایر اثر فسیل های پاره سازند پنجم سازند میلا در برش تویه-دروار، البرز خاوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه دامغان، دامغان

10.22071/gsj.2021.285607.1903

چکیده

سازند میلا در برش منطقه تویه-دروار در باختر دامغان از پنج پاره سازند تشکیل شده است. پاره سازند پنجم شامل توالی شیل های آهکی، سنگ آهک و شیل های سبز زیتونی است. اثر فسیل های یافت شده در این پاره سازند شامل Cruziana problematica، Gordia isp، Helminthopsis abeli، Helminthopsis tenuis، Palaeophycus striatus، Planolites beverleyensis، Psammichnites gigas، Scolicia strozzii، Treptichnus pedum و Circulichnis montanus است. اثرفسیل Circulichnis montanus در افق های بالایی پاره سازند پنجم فراوان است و ساختمان لوله ای شکل و گرد دارد. این اثر فسیل به عنوان ساختمان تغذیه ای توسط جانوران کرمی اثرساز با بدن انعطاف پذیر و با رفتار تکاملی پیشرفته تر ایجاد شده است. این اثرفسیل در رخساره های تکراری نهشته های ریز دانه گسترش دارد و به نظر می رسد، با واحدهای سنگی حدواسط نهشته های توربیدایتی ارتباط داشته یاشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات