کاربرد ژئوشیمی در تشخیص کانی شناسی اولیه و چینه شناسی سکانسی نهشته های آپتین در برش کوه میش، حوضه زاگرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حوضه‌های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد، گروه حوضه‌های رسوبی و نفت، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

3 معاونت امور اکتشاف، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

10.22071/gsj.2021.298502.1927

چکیده

در این مطالعه ویژگی های ژئوشیمیایی رسوبات سازند داریان از منظر کانی شناسی اولیه و کاربرد داده های ژئوشیمیایی استخراج شده از عناصر فرعی( Fe, Mn, Na, Sr) در تشخیص سطوح چینه ای مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات پتروگرافی منجر به شناسایی 13 ریز رخساره شد که دریک پلتفرم کربنات نوع رمپ در چهار نوع محیط رسوبی از رمپ داخلی، رمپ میانی، رمپ خارجی و بخش عمیق حوضه رسوب کرده اند. سه سکانس رسوبی رده سوم که در مجموع 6 دسته رخساره را در بر می گیرند بر اساس توزیع عمودی رخساره، تغییرات نمودار گامای سطحی، الگوهای برانباش رخساره ها، و تغییرات رو به بالا در پاراسکانسها شناسایی شد. ژئوشـیمی عناصـر اصلـی و فرعـی بیانگـر کانی شناسـی اولیـه آراگونیتـی بـرای کربناتهـای سـازند داریان میباشـد. ترسیم نسبت Sr/Ca درمقابل Mn ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ دﯾﺎژﻧﺰ در یک ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﺎژﻧﺰی نیمه ﺑﺴﺘﻪ با نسبت متوسط تبادل آب به سنگ (W/R) است.نغییرات مقادیر عناصر آهن و منگنز با توزیع رخساره های رسوبی، توالی های رسوبی و مرزهای چینه ای، در کربنات های سازند داریان در ارتباط بوده و پیک منحنی عناصر مذکور بر سطوح حداکثر غرقابی منطیق است. می توان بر اساس تغییرات میزان عناصر فرعی سطوح سطوح چینه ای را مشخص کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات