نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان ایران

4 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

10.22071/gsj.2021.259045.1861

چکیده

اندیس طلای اپی‌ترمال کوه لخت در کمربند آتشفشانی ارومیه دختر در استان اصفهان قرار دارد. شواهد زمین‌شناسی حاکی از وجود یک سیستم کانی‌سازی طلای اپی‌ترمال در این منطقه می‌باشد. پی جویی ژئوفیزیکی اندیس مزبور با انجام برداشت‌های مغناطیس‌سنجی، مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در سطح محدوده انجام شده است. به منظور تخمین عمق منابع مغناطیسی احتمالی، پردازش واهمامیخت اویلر اعمال شد. سپس مدل‌سازی وارون سه بعدی داده‌های مغناطیسی منطقه بر اساس الگوریتم لی و الدنبرگ انجام گردید. عمق بیشینه خودپذیری مغناطیسی تخمین زده شده از نتایج وارون‌سازی، باعمق متوسط منابع مغناطیسی به دست آمده از روش واهمامیخت اویلر مطابقت دارد. علاوه بر این، مدل‌های دو بعدی حاصل از وارون‌سازی داده‌های مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون القایی با مقاطع قائم مدل سه بعدی خودپذیری مغناطیسی، مقایسه شد. این مقایسه، همبستگی تغییرات میزان خودپذیری مغناطیسی را با کاهش مقاومت‌ویژه، افزایش شارژپذیری و مناطق دگرسان‌شده نشان داد. همچنین ترکیب مدل تخمینی خودپذیری مغناطیسی با آنالیز ژئوشیمیایی گمانه‌های اکتشافی حفر شده در این منطقه، نشان داد که معمولاً نواحی کانی‌زایی در مرز بیشترین تغییرات خودپذیری مغناطیسی رخ داده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که احتمال کانی‌سازی طلا در مناطقی با میزان بالای تغییرات خودپذیری مغناطیسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات