نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اکتشاف، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اندیس طلای اپی‌ترمال کوه لخت در کمربند آتشفشانی ارومیه دختر در استان اصفهان قرار دارد. شواهد زمین‌شناسی گویای وجود یک سیستم کانی‌سازی طلای اپی‌ترمال در این منطقه می‌باشد. پی‌جویی ژئوفیزیکی اندیس یاد شده با انجام برداشت‌های مغناطیس‌سنجی، مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در سطح محدوده انجام شده است. به منظور تخمین ژرفای منابع مغناطیسی احتمالی، پردازش واهمامیخت اویلر اعمال شد. سپس مدل‌سازی وارون سه بعدی داده‌های مغناطیسی منطقه بر اساس الگوریتم لی و الدنبرگ انجام گردید. ژرفای بیشینه خودپذیری مغناطیسی تخمین زده شده از نتایج وارون‌سازی، با ژرفای متوسط منابع مغناطیسی به دست آمده از روش واهمامیخت اویلر مطابقت نشان داد. افزون بر این، مدل‌های دو بعدی حاصل از وارون‌سازی داده‌های مقاومت‌ویژه و پلاریزاسیون القایی با مقاطع قائم مدل سه بعدی خودپذیری مغناطیسی، مقایسه شد. این مقایسه، همبستگی تغییرات میزان خودپذیری مغناطیسی را با کاهش مقاومت‌ویژه، افزایش شارژپذیری و وجود دگرسانی در سنگ ها نشان داد. همچنین ترکیب مدل تخمینی خودپذیری مغناطیسی با آنالیز ژئوشیمیایی گمانه‌های اکتشافی حفر شده در این منطقه، نشان داد که معمولاً نواحی کانی‌زایی در مرز بیشترین تغییرات خودپذیری مغناطیسی رخ داده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که احتمال کانی‌سازی طلا در مناطقی با میزان بالای تغییرات خودپذیری مغناطیسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

امینی، ب.، امینی، م .ر. و امامی، م.ه.، 1382،  نقشه زمین‌شناسی 1:100000، کجان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
حافظی، ا.، 1397، کاربرد روش ارتباط بین سلولی در مدل‌سازی پتانسیل کانی‌سازی جهت تعیین نقاط حفاری پیشاهنگ با استفاده از اطلاعات اکتشافات سطحی (موردمطالعه: اندیس مس-طلای کوه لخت) پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی معدن – اکتشاف، دانشگاه صنعتی اصفهان. 
سیف، م.، محمدزاده مقدم، م. و میرزایی، س.، 1397، شناسایی و مکان یابی اهداف و تأسیسات زیرزمینی بر پایه داده‌های مغناطیس‌سنجی با استفاده از روش‌های سیگنال تحلیلی، اویلر و وارون‌سازی سه بعدی، مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری های پدافند نوین، 9،3، صص. 359 تا 368.
نیک فرجام، م.، فراهانی، س. وهزارخانی، ا.، 1395، تخمین عمق به روش اویلر دیکانولوشن در بخش شرقی آنومالی حنار، بیرجند، کنفرانس ژئوفیزیک ایران، 17.
Abedi, M., 2020. A focused and constrained 2D inversion of potential field geophysical data through Delaunay triangulation, a case study for iron-bearing targeting at the Shavaz deposit in Iran,Physics of the Earth and Planetary Interiors, 309, 106604. doi.org/10.1016/j.pepi.2020.106604.
Abedi, M., Gholami, A., Norouzi, G. H., and Fathianpour, N., 2013. Fast inversion of magnetic data using Lanczos bidiagonalization method, Journal of Applied Geophysics. Elsevier B.V., 90, pp. 126–137. doi: 10.1016/j.jappgeo.2013.01.008.
Baranov, V., 1957. A new method for interpretation of aeromagnetic maps: pseudo-gravimetric anomalies, Geophysics. Society of Exploration Geophysicists, 22(2), pp. 359–382.
Baranov, V., and Naudy, H., 1964. Numerical calculation of the formula of reduction to the magnetic pole, Geophysics. Society of Exploration Geophysicists, 29(1), pp. 67–79.
Eldosouky, A. M., Pham, L. T., Mohmed, H., and Pradhan, B., 2020. A comparative study of THG, AS, TA, Theta, TDX and LTHG techniques for improving source boundaries detection of magnetic data using synthetic models: A case study from G. Um Monqul, North Eastern Desert, Egypt, Journal of African Earth Sciences, 170, 103940.
Hedenquist, J. W., Arribas, A., and Gonzalez-Urien, E., 2000. Exploration for epithermal gold deposits, Reviews in Economic Geology, 13(2), pp. 45–77.
Hoschke, T., 2011. Geophysical signatures of copper-gold porphyry and epithermal gold deposits, and implications for exploration. CSIRO.
Hoschke, T., and Parks, J., 2003. Geophysical Exploration of the Pajingo Epithermal System, ASEG Extended Abstracts. CSIRO, 2003(2), pp. 1–4.
Irvine, R. J., and Smith, M. J., 1990. Geophysical exploration for epithermal gold deposits, Journal of Geochemical exploration. Elsevier, 36(1–3), pp. 375–412.
Kigai, I. N., 2020. Formation Environments of Metasomatites and Ores of the Epithermal Gold–silver Deposits, Geology of Ore Deposits. 62, pp. 432–437.
Li, Y., and Oldenburg, D. W., 1996. 3-D inversion of magnetic data, Geophysics. Society of Exploration Geophysicists, 61(2), pp. 394–408.
Li, Y., and Oldenburg, D. W., 2003. Fast inversion of large-scale magnetic data using wavelet transforms and a logarithmic barrier method, Geophysical Journal International. Blackwell Publishing Ltd Oxford, UK, 152(2), pp. 251–265.
Locke, C. A., Cassidy, J., Harris, M. C., Kirkby, A., Mauk, J. L., Morrell, A. E., Rowland, J. V., and Smith, N., 2007. Geophysical characteristics of the southern Coromandel Volcanic Zone, New Zealand, and associated epithermal deposits, ASEG Extended Abstracts. Taylor & Francis, 2007(1), pp. 1–5.
Maden, N., and Akaryalı, E., 2015. Gamma ray spectrometry for recognition of hydrothermal alteration zones related to a low sulfidation epithermal gold mineralization (eastern Pontides, NE Türkiye), Journal of Applied Geophysics. Elsevier, 122, pp. 74–85.
Meng, Z., 2017. New potential data inversion to obtain the geological structures with a Laplacian kernel, International Geophysical Conference, Qingdao, China, 17-20 April 2017, doi.org/10.1190/IGC2017-068.
Menke, W., 2018. Geophysical data analysis: Discrete inverse theory. Academic press.
Modriniak, N., and Marsden, E., 1938. Experiments in geophysical survey in New Zealand. Department of Scientific and Industrial Research.
Okada, K., 2000. Geophysical exploration at Hishikari gold mine, Kagoshima, Japan, The Leading Edge. Society of Exploration Geophysicists, 19(7), pp. 744–750.
Oldenburg, D. W., and Li, Y., 1994. Inversion of induced polarization data, Geophysics. Society of Exploration Geophysicists, 59(9), pp. 1327–1341.
Oldenburg, D. W., and Pratt, D. A., 2007. Geophysical Inversion for Mineral Exploration : a Decade of Progress in Theory and Practice, Proceedings of Exploration ’07: Fifth Decennial International Conference on Mineral Exploration, (2003), pp. 61–99.
Oruç, B., and Selim, H. H., 2011. Interpretation of magnetic data in the Sinop area of Mid Black Sea, Turkey, using tilt derivative, Euler deconvolution, and discrete wavelet transform, Journal of Applied Geophysics. Elsevier B.V., 74(4), pp. 194–204. doi: 10.1016/j.jappgeo.2011.05.007.
Ransome, F. L., 1907. The association of alunite with gold in the Goldfield district, Nevada, Economic Geology. Society of Economic Geologists, 2(7), pp. 667–692.
Ravat, D., 1996. Analysis of the Euler method and its applicability in environmental magnetic investigations, Journal of Environmental and Engineering Geophysics. Society of Exploration Geophysicists, 1(3), pp. 229–238.
Ren, Z., and Kalscheuer, T., 2020. Uncertainty and Resolution Analysis of 2D and 3D Inversion Models Computed from Geophysical Electromagnetic Data, Surveys in Geophysics, 41, pp. 47–112, doi.org/10.1007/s10712-019-09567-3.
Reynolds, J. M., 2011. An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Preview. doi: 10.1071/pvv2011n155other.
Spichak, V. V., 2020.  Modern Methods for Joint Analysis and Inversion of Geophysical Data, Russian Geology and Geophysics, 61 (3), pp. 341–357.doi.org/10.15372/RGG2019092.
Taylor, B. E., 2007. Epithermal gold deposits, Mineral deposits of Canada: a synthesis of major deposit-types, district metallogeny, the evolution of geological provinces, and exploration methods: Geological Association of Canada, Mineral Deposits Division, Special Publication, 5, pp. 113–139.
Thompson, D. T., 1982. EULDPH: A new technique for making computer-assisted depth estimates from magnetic data, Geophysics. Society of Exploration Geophysicists, 47(1), pp. 31–37.
Usman, N., 2018. Automatic interpretation ofmagnetic data usingeulerdeconvolution with modified algorithm, Ph.D. thesis, Universiti Sains Malaysia.
Wang, L., Qin, K., Song, G., and  Li, G., 2019. A review of intermediate sulfidation epithermal deposits and subclassification, Ore Geology Reviews, 107, pp. 434-456.