نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه دامغان

10.22071/gsj.2021.283800.1902

چکیده

سازند دلیچای با سنگ شناسی مارن خاکستری – آبی با میان لایه های آهکی به ضخامت ۷۸ متر در برش چینه شناسی آهوانو در شمال دامغان مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین سن و انجام زیست چینه نگاری از حضور میوسپور Klukisporites variegatus و از فراوانی گونه Callialasporites dampieri که از گونه های شاخص ژوراسیک میانی می باشد و وجود داینوفلاژله های شاخص باژوسین پسین مانندCribroperidinium crispum Total Range Biozone ، باتونین- کالووین پیشین Dichadogonyaulax sellwoodii Interval Biozone و کالووین پیشین- میانیCtenidodinum continuum Interval Biozone و همچنین روزنبران بنتیک و پلانکتون شامل زون Lenticulina varians-Ophtalmidium Assemblage zoneو Globigerina bathoniana Taxon range zone که تایید کننده سن باژوسین پسین تا کالووین بالایی ؟ است استفاده شد. ﺷﺒﺎهﺖ مجموعه فونای ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻧﺪ دﻟﻴﭽﺎﯼ در منطقه مورد مطالعه (پالینومورف ها ، روزنبران و دوکفه ای و رادیولر) ﺑﺎ نقاط مختلف ایران (البرز مرکزی و البرز شرقی و غربی ، بینالود و منطقه جنوب ایران ) و دیگر نقاط جهان (ﻣﻨﺎﻃﻖ اروﭘﺎﯼ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ وﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺗﺘﻴﺲ و....) تایید کننده ارتباط دریایی و تبادل مجموعه فونا بین مناطق ذکر شده در طول ژوراسیک میانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات