نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

چکیده

سازند دلیچای با سنگ‌شناسی مارن خاکستری – آبی با میان‌لایه‌های آهکی با ستبرای ۷۸ متر در برش چینه‌شناسی آهوانو در شمال دامغان مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین سن و انجام زیست‌چینه‌نگاری از حضور میوسپور Klukisporites variegatus و از فراوانی گونه Callialasporites dampieri که از گونه‌های شاخص ژوراسیک میانی است و وجود داینوفلاژله‌های شاخص باژوسین پسین مانند Cribroperidinium crispum Total Range Biozone، باتونین- کالووین پیشین Dichadogonyaulax sellwoodii Interval Biozone و کالووین پیشین- میانیCtenidodinum continuum Interval Biozone  و همچنین روزن‌بران بنتیک و پلانکتون شامل زون Lenticulina varians-Ophtalmidium Assemblage zone و lobigerina bathoniana Taxon range zone که تأییدکننده سن باژوسین پسین تا کالووین بالایی ؟ است استفاده شد. ﺷﺒﺎهت مجموعه فونای ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻧﺪ دﻟﻴﭽﺎﯼ در منطقه مورد مطالعه (پالینومورف‌ها، روزن‌بران و دوکفه‌ای و رادیولر) ﺑﺎ نقاط مختلف ایران (البرز مرکزی و البرز خاوری و باختری، بینالود و منطقه جنوب ایران) و دیگر نقاط جهان 
(ﻣﻨﺎﻃﻖ اروﭘﺎﯼ ﺷﻤﺎل باختری و ﺷﻤﺎل باختر ﺗﺘﻴﺲ و....) تأییدکننده ارتباط دریایی و تبادل مجموعه فونا بین مناطق یاد شده در طول ژوراسیک میانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آقانباتی، ع.، 1371، معرفی رویداد زمین‌شناسی ساختی کیمبرین میانی (ژوراسیک میانی)، فصلنامه علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی کشور، صفحات 5-2.
آقانباتی، س. ع.، 1377، چینه‌شناسی ژوراسیک ایران، جلد اول، چاپ اول (355 ص)، انتشارات سازمان زمین‌شناسی ایران، تهران.
حداد توکلی، ا.، 1384، پالینواستراتیگرافی سازند کشف‌رود در برش قلعه سنگی شرق مشهد، شمال شرق ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 120 ص.
ده‌بزرگی، ا.، 1383، پالینواستراتیگرافی سازند کشف‌رود در برش سنجدک جنوب شرق مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 129 ص.
ده‌بزرگی، ا.، 1392، پالینولوژی و پالئواکولوژی رسوبات ژوراسیک میانی (سازند دلیچای و بغمشاه)، شرق سمنان (منطقه جام)، پایان‌نامه دکتری، دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران، 320ص. 
ده‌بزرگی، ا.، هاشمی‌یزدی، ف . و سجادی، ف.، 1397، پالینواستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی پل دختر، البرز مرکزی، رسوب‌‍شناسی کاربردی، بهار و تابستان 1397، شماره 11، دوره 6.
سجادی، ف. و درمنکی فراهانی، س.، 1396، پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی نهشته‌های ژوراسیک میانی در جنوب شرقی مراغه، براساس پالینومورف‌های خشکی، مجله علمی- پژوهشی پژوهش‌های چینه‌نگاری و رسوب‌شناسی، (2) :64-41.  10.22108/JSSR.2017.21622.
شاهسونی، م.، 1382، پالینواستراتیگرافی، پالینوفاسیس و محیط دیرینه سازند چمن بید در برش جاجرم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 109 ص.
صباغیان، ج.، 1388، پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در کوه راهبند مهدی‌شهر، البرز مرکزی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده زمین‌شناسی، دانشگاه تهران.
محمدخانی،خ. و زارعی، ا.، 1397، پالینواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش درجزین در شمال سمنان، مجله علمی و پژوهشی چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی، دوره ۳۴، شماره ۴.  10.22108/JSSR.2019.112088.1062.
نادریان، م.، زارعی، ا. و یوسفی، س.، 1398الف، زیست‌چینه‌نگاری سازند دلیچای در برش پریخان در غرب شاهرود بر مبنای پالینومورف‌ها و روزن‌داران، رخساره‌های رسوبی، بهمن ۹۸،  10.22067/SED.FACIES.V13I1.84527062.
نادریان، م.، زارعی، ا. و یوسفی، س.، 1398ب، تحلیل محیطی سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی پریخان در غرب شاهرود بر مبنای داده‌های پالینومورف و فرامینیفرها و میکروفاسیس، رسوب‌شناسی کاربردی، بهار و تابستان ۹۸، شماره 13، 10.22084/PSJ.2020.20779.1230.
نادریان، م.، زارعی، ا. و محمدخانی، خ.، 1399،  تفسیر محیط رسوبی سازند دلیچای بر مبنای مطالعات پالینولوژیکی و میکروفاسیس در برش درجزین در استان سمنان، فصلنامه علوم زمین، پاییز 99، شماره 137، 10.22071/GSJ.2020.205415.1716.
نویدی‌ایزد، ن.، 1392، پالینواستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه‌شناسی دیکتاش، شمال شرق سمنان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه تهران، 197 صفحه.
هاشمی‌یزدی، ف.، 1394، پالینولوژی و پالئواکولوژی سازند دلیچای در حوضه البرز مرکزی- شرق و سازند هجدک در شرق ایران مرکزی، پایان‌نامه دکتری، دانشکده زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، 388 صفحه.
Abdel Mohsen, S.A., 1990. The Middle Jurassic microflora from EI Maghara No. 4 borehole, northen Sinai, Egypt. Journal African Earth Science, 11: 207-216.10.1016/0899-5362(90)90089-W.
Arjang, B., 1975. Mikroflora der räto-jurassischen Ablagerungen des Kermaner Beckens (Zentral-Iran). Palaeontographica, Abteilung B, 152: 85-148.
Arkell, W.J. 1956. Jurassic Geology of the world. . 806 pp.; Edinburgh (Oliver and Boyd)( https://www.cambridge.org/core/journals/geological-magazine/article/abs/jurassic-geology-of-the-world-by-w-j-arkell-1956-oliver-and-boyd-edinburgh-pp-806-28-tables-102-textfigures-46-plates-price-5-5s/F6765A0F71B5891469D2413FD9399D67).
Batten, D.J., and Koppelhus, E., 1996. Biostratigraphic significance of uppermost Triassic and Jurassic miospores in Northwest Europe; In: J. Jansonius and D.C. Mc. Gregor (eds.), Palynology: Principles and Applications. -American Association of Stratigraphic Palynologists Foundation 2,795-806.
Beisel, A.L., Zanin, Yu.N., Zamirailova, A.G., Lebedeva, N.K., Levchuk, L.K., Levchuk, M.A., Meledina, S.V., Nikitenko, B.L., Shurygin, B.N., and Yan., P.A. 2002. Reference section for the upper Jurassic and Callovian in northern west Siberia; Russian Geology and Geophysics. Vol. 43, No. 9, pp. 811–825. (http://www.ipgg.sbras.ru/ru/science/publications/publ-jurassic-paleogeography-of-the-west-siberian-sedimentary-046975).
Bellen, R.C. VAN, Dunnington, H.V., Wetzei, R., and Morton, D, M., 1960. Lexique stratigraphique international. 3. Asie. Fascicule 10 a, Iraq. Paris.
BouDagher-Fadel, M.K., Banner, F.T.,  and Whittaker, J.E. 1997. Early Evolutionary History of Planktonic.Foraminifera, British Micropalaeontological Society Publication Series, Chapman and Hall, 269p. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(99)80038-2.
Filatoff, J., 1975. Jurassic palynology of the Perth Basin, Western Australia. Palaeontographica, Abteilung B, 154(1-4): 1-113.
https://www.schweizerbart.de/papers/palab/detail/154/72175/Jurassic_palynology_of_the_Perth_Basin_Western_Australia
Filatoff, J., and Price P.L., 1988. A pteridacean spore lineage in the Australian Mesozoic. In: Jell, P.A. & Playford, G. (eds.): Palynological and palaeobotanical studies in honour of Basil E. Balme. Memoirs of the Association of Australasian Palaeontologists, 5: 89-124.
Jefferies, R.P.S., and Minton, P., 1965. The mode of life of two Jurassic species of Posidonia (Bivalvia). Palaeontology 8(1):156-185. https://www.biodiversitylibrary.org/permissions/
Hallam, A., 1978. Eustatic cycles in the Jurassic. Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 23, 1–32.Haug, E., 1892. Les chaines subalpines entre gap at Digne. Bull.Carte geol. Fr. 3(21), 1-197, pl. 1-4, 1907, Traite de geologie, 1.paris.
Helby, R.,  Morgan, R., and Partridge A.D., 1987. A palynological zonation of the Australian Mesozoic. In: Jell, P.A. (ed): Studies in Australian Mesozoic palynology. Association of Australasian Palaeontologists, Memoir, 4: 1-94.
Ghasemi-Nejad, E., Sabbaghiyan, H., and Mosaddegh, H., 2012. Paleobiogeographic implications of late Bajocian-late Callovian (Middle Jurassic) dinoflagellate cysts from the Central Alborz Mountain, northern Iran. Journal of Asian Earth Sciences, 43: 1-10. DOI:10.1016/j.jseaes.2011.08.006.
Kalantari, A., 1969. Foraminifera from the middle Jurassic-Cretaceous successions of KopperDagh region (N.E. IRAN). National Iranian Oil Company, Publication no.3.298p.
Kaminski, M. A., Gradstein, F. M., Berggren, W. A., Geroch, S., and Beckmann, J. P., 1988. Agglutinated foraminiferal assemblages from Trinidad: taxonomy, stratigraphy and paleobathymetry. Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, 41: 155–228. 
Kling, S.A., 1978. Radiolaria, in Haq, B.U., and Boersma, A., eds., Introduction to Marine Micropaleontology: New York, Elsevier, p. 203-244. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-31078-9_118.
Lentin, J.K., and Williams, G.L., 2004. Index of fossil dinoflagellates. American Association of Stratigraphic Palynologists Contributions Series 42, 909 pp. https://doi.org/10.1016/j.revmic.2018.09.003.
Liu, Z.S., 2003. Triassic and Jurassic sporopollen assemblage from the Kuqa Depression, Tarim Basin of Xinjiang, NW China. Palaeon tologia Sinica 190, New Series a 14, 1–244. DOI:10.1007/s12549-017-0279-y.
Mafi, A., Ghasemi-Nejad, E., Ashouri, A., and Vahidi-Nia, M., 2013. Dinoflagellate cysts from the Upper Bajocian-Lower Oxfordian of the Dalichai Formation in Binalud Mountains (NE Iran): their biostratigraphical and biogeographical significance. Arabian Journal of Geosciences, Online paper. DOI:10.1007/s12517-013-0976-4.
McKellar, J.L., 1998. Late Early to Late Jurassic palynology, biostratigraphy and palaeogeography of the Roma Shelf area, northwestern Surat Basin, Queensland, Australia (Including phytogeographic - palaeoclimatic implications of the Callialasporites dampieri and Microcachryidites Microfloras in the Jurassic - Early Cretaceous of Australia: an overview assessed against a background of floral change and true polar wander in the preceding late Palaeozoic - early Mesozoic). Ph.D. thesis, Brisbane (Queensland), University of 
Queensland, 620 p.
Poulsen, N.E., and Riding, J.B., 2003. The Jurassic dinoflagellate cyst zonation of Subboreal Northwest Europe. In: Ineson, J.R. and Surlyk, F. (eds). The Jurassic of Denmark and Greenland. Geological Survey of Denmark and GreenlandBulletin, 1:115-144. DOI:10.34194/geusb.v1.4650.
Riding, J.B., 1984. Dinoflagellate cyst range-top biostratigraphy of the uppermost Triassic to lowermost Cretaceous of northwest Europe. Palynology 8, 195–210. DOI:10.1080/01916122.1984.9989277.
Riding, J.B., 1987. Dinoflagellate cyst stratigraphy of the Nettleton Bottom Borehole (Jurassic: Hettangian to Kimmeridgian), Lincolnshire, England. Proceedings of the Yorkshire Geological Society, 46, 231-66.
Riding, J.B., and Thomas, J.E., 1992. Dinoflagellate cysts of the Jurassic System. In: Powell, A.J. (ed), A stratigraphic index of dinoflagellate cysts. British Micropalaeontological Society Publications Series. Chapman and Hall, London: 7-97. 
Robin, C., Gorican, S., Guillocheau, F., Razin, P., Dromart, G., and Mosaffa, H., 2011.  Mesozoic deep-water carbonate deposits from the southern Tethyan passive margin in Iran (Pichakun nappes, Neyriz area): biostratigraphy, facies sedimentology and sequence stratigraphy, From: LETURMY, P. & ROBIN, C. (Eds) Tectonic and Stratigraphic Evolution of Zagros and Makran during the Mesozoic–Cenozoic. Geological Society, London, Special Publications, 330, 179–210. DOI:10.1144/SP330.10.
Seyed-Emami, K., 2003. Triassic in Iran. Facies. 48: 91–106. DOI:10.1007/BF02667532
Sultan, I. Z. and Solaiman, H.A., 1978. Palynostratigraphie du Bathonian – Callovian du puits no. 3 de Barga, Sinai nord, Egypte. Revue Micropalaeontologie, 20: 222- 229.
Traverse, A., 2007. Paleopalynology. Topics in Geobiology, second ed. Springer, Dordrecht, The Netherlands, 813 pp.
Tripathi, A., and Ray, A., 2005. Palynostratigraphy of the Dubrajpur Formation (Early Triassic to Early Cretaceous), Rajmahal Basin, India. Palynology, 30: 133-149. https://doi.org/10.2113/gspalynol.30.1.133.
Vigran, J.O. and Thush, B., 1975. Illustration of Norwegian microfossils. Illustration and distribution of the Jurassic palynomorphs of Norway. Royal Norwegian Council of Science and Industrial Researches (NTNF), Continental shelf Division 65: 1-55.
Wever, P., Baudin, F., Azéma, J. and Fourcade, E., 1995. The Ocean Basins anil Mareins, volume 8: The Tethys Ocean, edited by A E. M. Naim et al. Plenum Press, New York. 1995. Patrick De W., Baudin, F., Azéma, J. and Fourcade, Eric. 1995. The Ocean Basins anil Mareins, volume 8: The Tethys Ocean, edited by A E. M. Naim et al. Plenum Press, New York. 1995.
   https://geologie.mnhn.fr/PDW/De%20Wever%20Baudin%20Azema%201995%20Plenum.pdf.
Woollam, R., and Riding, J.B., 1983. Dinoflagellate cyst zonation of the English Jurassic. Institute of Geological Sciences Report 83/2. DOI:10.34194/geusb.v1.4650.
Wynd, J.G., 1965. Biofacies of the Iranian Oil Consortium Agreement area: Iranian Oil Operating Companies, Geological and Exploration Division, Report 1082, 89 pp.
Zarei, E., 2017. Palynofacies analysis and paleoenviromental interpretation of the Dalichai Formation, northeast of Semnan, Geopersia, 7(1).DOI: 10.22059/GEOPE.2017.224223.648291.