نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

چکیده

ناحیه ساوه-رزن با روند نزدیک به EW، میزبان کانه زایی های مس (±طلا)، در شمال‌باختر کمان ماگمایی ارومیه-دختر (با روند NW) می باشد. این ناحیه با تغییر روند ساختاری-چینه ای، از شمال باختر به خاوری-باختری بیشترین واکنش را به میدان های تنش حاصل از پهنه‌ برشی ناحیه ای نسبت به دیگر نواحی کمان ماگمایی ارومیه-دختر، از خود نشان می‌دهد. پهنه  برشی راست‌گرد در این ناحیه، همچنین باعث ایجاد فضای لازم برای جایگیری توده‌های نیمه ژرف، اغلب با ترکیب دیوریتی و بافت پورفیری تا میکروگرانولار در زمان الیگومیوسن در ژرفای کم و درون سنگ‌های آتشفشانی ائوسن شده است. این سامانه های نفوذی، با ایجاد انواع دگرسانی گرمابی مرتبط با توده (پروپیلیتیک، آرژیلیک حدواسط-پیشرفته و فیلیک‌)، منجر به تمرکز شماری از کانه‏زایی های مس-طلا با ویژگی های مشابه، به‌صورت رگه‌های ‌کوارتزی-سولفیدی-برشی گرمابی در حواشی خود و در امتداد شکستگی‌های فرعی با روند خاوری-باختری تا شمال‌خاور-جنوب باختر شده  است. از دیگر ویژگی‌های مشترک این کانه زایی ها، می توان به دمای همگن شدگی بین C° 200-350، دامنه شوری 6-28%  وزنی معادل نمک طعام، سیالات حاوی گاز CO2 و فاز مایع آبگون با حضور سولفیدهایی همچون پیریت، کالکوپیریت، بورنیت، کالکوسیت و سولفوسالت‌ها و نسبت طلا به نقره بیشتر(1<) می توان اشاره نمود. این ویژگی‌‌ها بیشترین شباهت را با ذخایر اپی‌ترمال نوع حدواسط مرتبط با توده  های نفوذی پورفیری که در کمان‌های ماگمایی کالکوآلکالن تشکیل می شوند، دارند و این ناحیه را به عنوان یک هدف مناسب به منظور اکتشاف ذخایر پنهان مس- طلا پورفیری، معرفی می نماید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اقبالی، م. ع.، 1384، مطالعات زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی پتانسیل مس چاقو (جنوب غرب کرج)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
اقلیمی، ب. و مصوری، ف.، 1379، نقشه زمین شناسی 1:100000خیارج، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
امامی، م.ه.، 1379، ماگماتیسم در ایران. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، صفحه 608.
امینی، ب.، 1993، نقشه زمین شناسی1:100000 تهران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
بلورچی، م.، 1357، نقشه زمین شناسی1:100000 اوج، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
بهار فیروزی، خ.، شفیعی، ع.ر.، 2009، نقشه زمین شناسی1:100000 رباط کریم، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
دالوند، م.، یزدی، م.، خاکزاد، ا.، اسدی هارونی، ه.، 1394، زمین شناسی اقتصادی، پتروگرافی و مینرالوگرافی اندیس مس آفتاب رو، شهرستان ساوه (استان مرکزی)، ششمین همایش ملی زمین‌شناسی محیط زیست، تهران.
دهقان نیری، ر.، عابدی، م.، نوروزی، غ.ح.، 1397، تعیین هاله‌های دگرسانی محدوده نارباغی شمالی با استفاده از آنالیز ژئوشیمیایی، کنفرانس ملی مدل‌سازی در مهندسی معدن و علوم وابسته، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین. 
دوروزی، ر. و وثوقی عابدینی، م.، 1388، بررسی نقش تفریق ماگمایی و آلایش پوسته ای در ایجـاد سـنگ‌های ولکـانیکی ائوسن جنوب و جنوب شرق بوئین زهرا، فصلنامه زمین شناسی ایران، شماره دهم.
دولتشاهی، س.، زمانیان، ح.، کریم زاده ثمرین، ع.، شائویانگ، ی.، 1398، مجله پترولوژی،10-38، ص79-98.
رجب پور، ش.، 1394، کانی‌شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی کانسار مس ولکانیکی کوه‌پنگ ساوه، بخش میانی پهنه فرورانش ارومیه-دختر،رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 1970، داده‌های شدت کل میدان مغناطیس هوابرد کل کشور.
سهندی، م.ر.، دلاور، س.ت.، صادقی، م.، جعفری، ع.، موسوی، س.ع.، 1385، نقشه زمین‌شناسی رقومی 1:1000000 ایران، گروه ژئومتیکس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
صالحی، ز.، فرامرزی، ن.س.، مسعودی، ف.، رضوی، س.م.ح.، 1393، ویژگی های سیالات کانه ساز در کانسار مس، نقره و طلای جارو (جنوب شرق اشتهارد-کرج)، مجله ژئوشیمی، سال دوم، شماره 3.
عرفان، الف.ر.، طباطبائی، س.ح.، منصوری اصفهانی، م.، اسدی هارونی، ه.، 1393، ویژگی‌های ژئوشیمیایی اندیس پلی متال آفتاب‌رو، ششمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، تهران.
علائی مهابادی، س.، 1379، نقشه زمین شناسی1:100000 رزن، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
علائی مهابادی، س.، 1379، نقشه زمین شناسی1:100000 نوبران، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
عمیدی، س،. شهرابی، م. و ناوی، ی،. 1384، نقشه زمین شناسی1:100000زاویه، سازمان زمین شناسی کشور.
فضلی، ن.، 1394، زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار اپی ترمال نارباغی شمالی، شمال شرق ساوه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس .  201 ص.
فضلی،ن.، قادری، م.، لنتز، د.، لی، ج.، 1398، زمین شناسی، دگرسانی، کانه زایی و ژئوشیمی کانسار اپی ترمال نقره- مس نارباغی شمالی، شمال خاور ساوه، فصلنامه علوم زمین، شماره 112، صفحه  13 تا 2.
فیروزبخت، م.س.، قادری، م.، تاج الدین، ح.، 1397، زمین شناسی و کانی سازی در کانسار فلزات پایه (-طلا) لک، جنوب بوئین‌زهرا، دهمین انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه اصفهان، اصفهان.
قاعدامینی هارونی، م.، باقری، ه.، اسدی هارونی، ه.، مختاری، ا.ر.، آیتی، ف.، 1393، تعیین شرایط تشکیل اندیس مس علیشار (استان مرکزی)، با استفاده از داده های کانه نگاری و سیالات درگیر، مجله پترولوژی، 6-21، ص 1-18.
قلمقاش، ج.،1377، نقشه زمین شناسی1:100000 ساوه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
گوهری، ح.، مهرپرتو، م.، باباخانی، ع.، 1386، بررسی کانی شناسی، بافت و مطالعه میانبارهای سیال رگه مس-طلادار لوئین واقع در شمال-غرب ساوه، پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد.
 مهدوی زفرقندی، م.، 1357، مطالعه زمین‌شناسی و پترولوژی سنگ‌های آذرین ناحیه شمال ابیانه - بین کاشان و نطنز (ایران مرکزی)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم.  120 ص.
مهدی زاده، س.، یوسفی، م.، هاشم امامی، م. ه، نوایی، ا.، 1374، نقشه زمین شناسی1:100000 کرج، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
یوسفی، س.، 1396، کانی شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار مس زرندیه، شمال شرق ساوه، دانشگاه صنعتی شاهرود.
یوسفی، م،1380، نقشه زمین شناسی1:100000 اشتهارد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
Agard, P., Omrani, J., Jolivet, L., Whitechurch, H., Vrielynck, B., Spakman, W., Monie, P., Meyer, B., and Worlet, R., 2011. Zagros orogeny; a subduction-dominated process. Geological Magazine, v. 148, p. 692–725.https://doi.org/10.1017/s001675681100046x.
Alavi, M., 1994. Tectonic of the Zagros orogenic belt of Iran: new data and interpretations:Tectonophysics, v. 229, p. 211-239. https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)90030-2.
Albinson, T., Norman, D.I., Cole, D., and Chomiak, B.A., 2001. Controls on formation of low sulfidation epithermal deposits in Mexico: constraints from fluid inclusion and stable isotope data. New Mines and Discoveries in Mexico and Central America. pp.1–32.
Allen, M., Jackson, J., and Walker, R. 2004. Late Cenozoic reorganization of the Arabia Eurasia collision and the comparison of short-term and long-term deformation rates. Tectonics, 23, TC2008, doi:10.1029/ 2003TC001530.
Allen, M.B., and Armstrong, H.A., 2008. Arabia-Eurasia collision and the forcing of mid-Cenozoic global cooling: Palaeo-geography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 265, 52-58, doi: 10.1016/j .palaeo.2008.04.021.
Arribas, Jr., A., 1995. Characteristics of high-sulfidation epithermal deposits, and their relation to magmatic fluid. Mineral. Assoc. Canada Short Course Series 23, 419–454.
Azizi, H., Chung, S. L., Tanaka, T., Asahara, Y., 2011. Isotopic dating of the Khoy metamorphic complex (KMC); northwestern Iran: a significant revision of the formation age and magma source. Precambrian Research 185 (3-4), 87-94.https://doi.org/10.1016/j.precamres.2010.12.004.
Caillat, C., Dehlavi, P., and Martel Jantin, B., 1978. Géologie de la région de Saveh (Iran): contribution à l’étude du volcanisme et du plutonisme tertiaires de la zone de l’Iran central. Minéralogie.Université Scientifique et Médicale de Grenoble, 1978. Français. https://doi.org/10.2113/gssgfbull.s7-xxiv.4.777.
Chiu, H.Y., Chung, S.L., Zarrinkoub, M.H., and Mohammadi, S.S., 2013. Zircon U-Pb age constraints from Iran on the magmatic evolution related to Neo-Tethyan subduction and Zagros orogeny. Lithos 162–163, 70–87. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2013.01.006.
Echavarria, L., Nelson, E., Humphrey, J., Chavez, J., Escobedo, L., and Iriondo, A., 2006. Geologic evolution of the Caylloma epithermal vein district, southern Peru. Econ. Geol. 101, 843–863.
Groves, D.I., Bierlein, F.P., 2007. Geodynamic settings of mineral deposit systems, Journal of the Geological Society, v. 164, p. 19-30.
Hassanzadeh, J., and Wernicke, B.P., 2016. The Neotethyan Sanandaj-Sirjan zone of Iran as an archetype for passive margin-arc transitions. Tectonics, 35(3), pp.586-621. https://doi.org/10.1002/2015tc003926.
Hassanzadeh, J., Stockli, D. F., Horton, B. K., Axen, G. J., Stockli, L. D., Grove, M., Schmitt, A. K., and Walker, J. D., 2008. U-Pb zircon geochronology of late Neoproterozoic–Early Cambrian granitoids in Iran: Implications for paleogeography, magmatism, and exhumation history of Iranian basement: Tectonophysics, v. 451, p. 70-96. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2007.11.062.
Hedenquist, J.W., 2015. Porphyry copper potential in Mexico: Transitions from epithermal lithocaps to veins and tops of porphyry deposits. AIMMGM Presentation, Acapulco October, Extended abstract, 1–8.
Heidari, S.M., Daliran, F., Paquette, J.L., and Gasquet, D., 2015. Geology, timing and genesis of the high sulfidation Au (–Cu) deposit of Touzlar, NW Iran. Ore Geology Reviews. 65, 460-486. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.05.013.
Heinrich, C.A., 2007. Fluid-fluid interactions in magmatic-hydrothermal ore formation. Rev. Mineral. Geochem. 65, 363–387. https://doi.org/10.1515/9781501509407-012.
Hessami, K., Jamali, F., and Tabassi, H. 2003. Major Active Faults of Iran, Scale 1:2500000. International Institute of Earthquakes Engineeringand Seismology.
Horton, B.K., Hassanzadeh, J., Stockli, D.F., Axen, G.J., Gillis, R.J., Guest, B., Amini, A., Fakhari, M.D., Zamanzadeh, S.M., and Grove, M., 2008. Detrital zircon provenance of Neoproterozoic to Cenozoic deposits in Iran: Implications for chronostratigraphy and collisional tectonics: Tectonophysics, v. 451, p. 97–122. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2007.11.063.
Kaya, S., Dehlavi, B., and Martel, A., 1987. Geologic Map of Saveh Scale [1:250000]”, State Geological and Mineral Exploration, Vol. 39, Issue 6, pp. 44-45.
Khodaparast, S., Madanipour, S., Nozaem, R., Hessami, Kh., 2020. Structural evidence on strike slip Kinematic inversion of the Kushk-eNosrat Fault zone, Central Iran., Geopersia 10 (1), 2020, PP. 195-209, DOI: 10.22059/GEOPE.2020.291450.648508.
Kokh, M.A., Akinfiev, N.N., Pokrovski, G.S., Salvi, S., and Guillaume, D., 2017. The role of carbon dioxide in the transport and fractionation of metals by geological fluids. Geochim. Cosmochim. Acta 197, 433–466.https://doi.org/10.1016/j.gca.2016.11.007.
Madanipour, S., Yassaghi, A., Ehlers, T.A., Enkelmann, E., 2018. Tectonostratigraphy, structural geometry and kinematics of the NW Iranian Plateau margin: insights from the Talesh Mountains, Iran. Am. J. Sci. 318, 208–245.
Moritz, R., Ghazban, F., and Singer, B.S., 2006. Eocene gold ore formation at Muteh, Sanandaj–Sirjan tectonic zone, Western Iran: A result of late-stage extension and exhumation of metamorphic basement rocks within the Zagros Orogen: Economic Geology, v. 101, p. 1497-1524.https://doi.org/10.2113/gsecongeo.101.8.1497.
Morley, C.K., Kongwung, B., Julapour, A., Abdolghafourian, M., Hajian, M., Waples, D., Warren, J., Otterdoom, H.,Srisuriyon, K., and Kazemi, H., 2009. Structural development of a major late Cenozoic basin and transpressional belt incentral Iran: The Central Basin in The Qom– saveh area. Geosphere, Volume 5, 4: 325–362.https://doi.org/10.1130/ges00223.1.
Muntean, J.L., Kesler, S.E., Russell, N., Polanco, J., 1990. Evolution of the Monte Negro acid sulfate Au–Ag deposit, Pueblo Viejo, Dominican Republic–important factors in grade development. Econ. Geol. 85, 1738–1758. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.85.8.1738.
Murakami, H., Seo, J.H., and Heinrich, C.A., 2010. The relation between Cu/Au ratio and formation depth of porphyry-style Cu–Au ± Mo deposits. Miner. Deposita 45, 11–21.https://doi.org/10.1007/s00126-009-0255-1.
Nouri, F., Azizi, H., Stern, R.J., Asahara, Y., Khodaparast, S., Madanipour, S., Yamamoto, K., 2018. Zircon U-Pb dating, geochemistry and evolution of the Late Eocene Saveh magmatic complex, Central Iran: partial melts of sub-continental lithospheric mantle and magmatic differentiation. Lithos 314–315. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2018.06.013.
Petersen, U., and Vidal, C.E., 1996. Magmatic and tectonic controls of the nature and distribution of copper deposits in Peru. In: Camus, F., Sillitoe, R.H., Petersen, R. (Eds.), Andean Copper Deposits: New Discoveries, Mineralization, Styles and Metallogeny. Society of Economic Geologists. Special Publication, pp. 1–18.https://doi.org/10.5382/sp.05.01.
Pirajno, F., 2009. Hydrothermal processes and mineral systems. Hydrotherm. Process. Mineral Syst. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8613-7.
Pirouz, M., Avouac, J.-P., Hassanzadeh, J., Kirschvink, J. L., and Bahroudi, A., 2017. Early Neogene foreland of the Zagros, implications for the initial closure of the Neo-Tethys and kinematics of crustal shortening. Earth Planet. Sci. Lett. 477, 168–182. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2017.07.046. 
Rajabpour, Sh., Behzadi, M., Jiang, Sh-Y., Rasa, I., Lehmann, B., and Ma, Y., 2017. Sulfide chemistry and sulfur isotope characteristics of the Cenozoic volcanic-hosted Kuh-Pang copper deposit, Saveh county, northwesterncentral Iran. Ore Geology Reviews 86 (2017) 563–583.https://www.researchgate.net/publication/314175070.
Richards, J., Wilkinson, D., and Ulrich, T., 2006. Geology of the Sari Gunay epithermal gold deposit, northwest Iran: Economic Geology, v. 101, n. 8, p.https://doi.org/10.2113/gsecongeo.101.8.1455.
Richards, J.P., 2015.Tectonic, magmatic, and metallogenic evolution of the Tethyan orogen: From subduction to collision: Ore Geology Reviews, v. 70, p. 323–345. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2014.11.009.
Searle, M.P., Simpson, R.L., Law, R.D., Parrish, R.R., and Waters, D.J., 2003. The structural geometry, metamorphic and magmatic evolution of the Everest Massif, High Himalaya of Nepal-South Tibet. J. Geol. Soc. Lond., 160, 345-366.https://doi.org/10.1144/0016-764902-126.
Stel, H., 1986. The effect of cyclic operation of brittle and ductile deformation on metamorphic assemblage in cataclastites and mylonites: Pageoph, v.124, p. 298-307.https://doi.org/10.1007/bf00875729.
Stockli, D.F., Hassanzadeh, J., Stockli, L.D., Axen, G., Walker, J.D., Dewane, T.J., 2004. Structural and geochronological evidence for oligo-miocene intra-arc low-angle detachment faulting in the Takab-Zanjan area, NW Iran, Geological Society of America Abstracts with Programs, v. 36, n. 5, p. 319.
Stocklin, J., 1968. Structural history and tectonics of Iran-a review: Am. Assoc. Petr. Geol. Bull., v. 52, no. 7, p. 1229–1258
Tosdal, R. M., and Munizaga, F., 2003. Lead sources in Mesozoic and Cenozoic Andean ore deposits, north-central Chile (30 – 34°S). Mineral.Deposita, 38: 234 – 250.https://doi.org/10.1007/s00126-002-0307-2.
Verdel, C., Wernicke, B. P., Hassanzadeh, J., and Guest, B., 2011. A Paleogene extensional arc flare-up in Iran, Tectonics, v. 30, TC3008, p.19. https://doi.org/10.1029/2010tc002809.
Wang, L., Qin, K.Z., Song, G.X., and Li, G.M., 2019.  A revew of intermediate sulfidation epithermal deposits andsubclassification. Ore Geology Reviews 107 (2019) 434–456.https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.02.023.