نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان،ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

10.22071/gsj.2021.302660.1931

چکیده

شناسایی سطوح کلیدی چینه‌نگاری سکانسی، از بخش‌های مهم سرشت‌نمایی زمین شناسی مخازن هیدروکربنی است. توالی‌های کربناته منیفا- فهلیان با سن ژوراسیک بالایی-کرتاسه زیرین، مخازن هیدروکربنی مهمی در بخش شمال غربی خلیج فارس محسوب می‌شوند. در این مطالعه کارایی نمودار D-INPEFA گاما در شناسایی و تفکیک سکانس‌ها و سطوح کلیدی سکانسی در پنچ چاه کلیدی دارای مغزه در یکی از میادین نفتی خلیج فارس بررسی شده است. به این منظور، سطوح کلیدی سکانسی تفکیک شده بر اساس توصیف مغزه‌ها و بررسی مقاطع نازک میکروسکوپی، با نتایج تفسیر نمودار D-INPEFA گاما مقایسه شده است. از دیدگاه چینه‌نگاری سکانسی و بر اساس نتایج مطالعات زمین-شناسی، چهار سکانس رده سوم در توالی تیتونین بالایی-نئوکومین شناسایی و توصیف گردید. مرز سکانسی راس بخش منیفا به عنوان یک ناپیوستگی مهم توسط تغییرات گسترده رخساره‌ای در مرز زیرین و بالایی مشخص می شود. مقایسه سکانس‌ها با سطوح سکانسی تفکیک شده از طریق نمودار D-INPEFA گاما، نشان می‌دهد که این روش می‌تواند به صورت کارآمد در انطباق سکانس‌ها در محدوده یک میدان هیدروکربنی بکاربرده شود. استفاده از روش پیشنهاد شده در این تحقیق، می تواند به صورت سریع، ساده و موفقیت آمیز در شناسایی سکانس‌ها استفاده و به عنوان یک پارامتر مهم در زون بندی مخزن اعمال شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات