نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سامانه گسلی فغان، با طولی بالغ ‌بر 180 کیلومتر، متشکل از پهنه‌ای از گسل‌ها و با راستای تقریباً خاوری- باختری در مرز شمالی بلوک لوت و جنوب گسل دورونه قرار دارد. اثر عملکرد این سامانه گسلی ضمن برونزد واحدهای سنگی پالئوزوییک و مزوزوییک، موجب قطع و جابه‌جایی واحدهای کنگلومرایی- ماسه‌سنگی نئوژن و آبرفت‌های کواترنری نیز شده است. با توجه به جایگاه زمین‌ساختی سامانه گسلی فغان، تحلیل دقیق سازوکار و موقعیت محورهای تنش برآورد شده عامل گسل‌خوردگی آن داده‌های مناسب بر جنبش‌شناختی سنوزوییک پسین بلوک لوت را ارائه می‌نماید. نتایج به‌دست آمده از چنین تحلیلی در این مطالعه نشان می‌دهد که این سامانه از پهنه‌ای از گسل‌های اصلی با سازوکار غالب راستالغز راست‌بر با روند خاوری- باختری و گسله‌های کوچک‌تر چپ‌بر، راست‌بر و شیب لغز به‌صورت گسل‌های ریدل تشکیل شده است. بر همین اساس سامانه گسلی فغان و به عنوان یکی از پهنه‌های گسلی بنیادین در شمال بلوک لوت در بازه زمانی سنوزوییک پسین همانند پهنه گسلی کوه سرهنگی، موجب تقسیم‌شدگی دگرریختی بلوک لوت شده است. در نتیجه سامانه راستالغز راست‌بر گسل فغان ضمن جدا کردن ریزبلوک‌های بردسکن- کاشمر و گناباد از یکدیگر، موجب انتقال دگرریختی مابین بلوک اصلی لوت و ریزبلوک‌های حاشیه‌ای شمالی آن به‌صورت فرار درون ورقی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

آقانباتی، ع.، 1383، زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی، 586 ص.
بهروزی، ا. و علوی‌نائینی، م.، 1366، نقشه 1:100000 فیض‌آباد، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
زارع، م.، 1379، تحلیل لرزه‌زمین‌ساختی سیستم گسله دورونه و بررسی زلزله‌های، کاشمر، پژوهشگاه بین‌المللی زلزله، پژوهشنامه 1379 /1/4.
نوزعیم، ر.، 1391، تحلیل دگرریختی گستره کوه سرهنگی در شمال باختر بلوک لوت، رساله دکتری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، 300 ص.
نوزعیم، ر.، 1392، نگرشی نو بر جایگاه مرزهای بلوک لوت در بخش شمالی و معرفی ریزبلوک‌های بردسکن کاشمر و گنـاباد، دومین همایش ملی زمین‌سـاخت، سازمان زمین‌شـناسی و اکتشافـات معدنی کشور، تهران.
واعظی‌پور، م.ج.، علوی تهرانی، ن.، بهروزی، الف.، خلقی، م. ح. و علوی‌نایینی، م.، 1370، نقشه زمین‌شناسی 1:250.000 تربت حیدریه، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
Allen, M. B., Ghassemi, M. R., Shahrabi, M., and Qorashi, M., 2003. Accommodation of late Cenozoic oblique shortening in the Alborz range, northern Iran. Journal of structural geology, 25(5), 659-672.‏ doi:10.1016/S0191-8141(02)00064-0.
Allen, M., Kheirkhah, M., Emami, M.H., and Jones, S.J., 2011. Right-lateral shear across Iran and kinematic change in the Arabia–Eurasia collision zone. Geophys. Journal. International, 184, p.555–574. doi:10.1111/j.1365-246X.2010.04874.x.
Angelier, J., 1975, Sur I'analyse de measures recueillies dans des sites failles: I'utilite d'une confrontation entre les methodes dynamiques et cinematiques. C.R. Acad. Sci., Paris, D281, 1805-1808. 
Angelier, J., 1989, From orientation to magnitudes in paleostress determinations using fault slip data: Journal of Structural Geology, v. 11, no. 1, p. 37-50. doi:10.1016/0191-8141(89)90034-5.
Aydin, A., and Schultz, R.A., 1990. Effect of mechanical interaction on the development of strike-slip faults with echelon patterns. Journal of Structural Geology 12, 123–129. doi:10.1016/0191-8141(90)90053-2.
Bagheri, S., and Stampfli, G. M., 2008. The Anarak, Jandaq and Posht-e-Badam metamorphic complex in central Iran: New geological data, relationships and tectonic implications. Tectonophysics 451. doi:10.1016/j.tecto.2007.11.047.
Bott, M. H. P., 1959. The mechanics of oblique slip faulting: Geological Magazine, v. 96, no. 02, p. 109-117. doi:10.1017/S0016756800059987.
Brunet, M., Korotaev, M. V., Ershov, A. V., and Nikishin, A. M., 2003. The south Caspian basin: a review of its evolution from subsidence modeling. Sedimentary Geology 156, 119-148. doi:10.1016/S0037-0738(02)00285-3.
Calzolari, G., Della Seta, M., Rossetti, F., Nozaem, R., Vignaroli, G., Cosentino, D., and Faccenna, C., 2016. Geomorphic signal of active faulting at the northern edge of Lut Block: Insights on the kinematic scenario of Central Iran. Tectonics, 35(1), 76-102.‏ doi:10.1002/2015TC003869.
Calzolari, G., Rossetti, F., Ault, A. K., Lucci, F., Olivetti, V., and Nozaem, R., 2018. Hematite (U-Th)/He thermochronometry constrains intraplate strike-slip faulting on the Kuh-e-Faghan Fault, central Iran. Tectonophysics, 728, 41-54.‏ doi:10.1016/j.tecto.2018.01.023.
Davis, G.H., 1984. Structural Geology of Rocks and Regions. Wiley, New York. 492pp.
Deng, Q., and Zhang, P., 1984. Research on the geometry of shear fracture zones. Journal of Geophysical Research 89, 5699–5710. doi:10.1029/JB089iB07p05699.
Deng, Q., Wu, D., Zhang, P., and Chen, S., 1986. Structure and deformational character of trike-slip fault zones. Pure and Applied Geophysics 124, 203–223. doi:10.1007/BF00875726.
Eftekhar-Nezhad, J., Aghanabati, A., Hamzehpour, B., and Baroyant, V., 1976.Geological map of  Kashmar 1:250,000 : Geological survay of Iran Press.
Faulkner, D.R., Lewis, A.C., and Rutter, E.H., 2003. On the internal structure and mechanics of large strike-slip fault zones: field observations of the Carboneras fault in southeastern Spain. Tectonophysics 367, 235–251. doi:10.1016/S0040-1951(03)00134-3.
Hessami, K., Jamali, F., and Tabassi, H., 2003. Major active faults of Iran: International institute of earthquake engineering and seismology of Iran press.
Holdsworth, R.E., and Pinheiro, R.V.L., 2000. The anatomy of shallow crustal transpressional structures: insights from the Archaean Carajas Fault Zone, Amazon, Brazil. Journal of Structural Geology 22, 1105–1123. doi:10.1016/S0191-8141(00)00036-5.
Holdsworth, R.E., Stewart, M., Imber, J., and Strachan, R.A., 2001. The structure and rheological evolution of continental fault zones: a review and case study. In: Miller, J.A., Holdsworth, R.E., Buick, I.S., Hand, M. (Eds.), Continental Reactivation and Reworking Geological Society, London, Special Publication 184, pp. 115–137. doi:10.1144/GSL.SP.2001.184.01.07.
Keller, J.V.A., Hall, S.H., Dart, C.J., and McClay, K.R., 1995. The geometry and evolution of a transpressional strike-slip system: the Carboneras Fault, SE Spain. Journal of the Geological Society, London 152, 339–351. doi:10.1144/gsjgs.152.2.0339.
Kim, Y-S., Peacock, D.C.P., and Sanderson, D.J., 2004. Fault damage zones. Journal of Structural Geology 26, 503–517. doi:10.1016/j.jsg.2003.08.002.
Li, J.W., Zhou, M.F., Li, X.F., Fu, Z.R., and Li, Z.J., 2001. The Hunan-Jangxi strike-slip fault system in southern China: southern termination of the Tan-Lu fault. Journal of Geodynamics 32, 333–354. doi:10.1016/S0264-3707(01)00033-3.
Little, T.A., 1996. Faulting-related displacement gradients and strain adjacent to the Awatere strike-slip fault in New Zealand. Journal of Structural Geology 18, 321–340. doi:10.1016/S0191-8141(96)80053-8.
Ludman, A., 1998. Evolution of a transcurrent fault system in shallow crustal metasedimentary rocks: the Norumbega fault zone, eastern Maine. Journal of Structural Geology 20, 93–107. doi:10.1016/S0191-8141(97)00094-1.
Madanipour, S., Ehlers, T.A., Yassaghi, A., Rezaeian, M., Enkelmann, E., and Bahroudi, A., 2013. Synchronous deformation on orogenic plateau margins: insights from the Arabia–Eurasia collision. Tectonophysics 608, 440–451. doi: 10.1016/ j.tecto.2013.09.003.
Mandl, G., 2000. Faulting in Brittle Rocks. An Introduction to the Mechanics of Tectonic Faults. Springer, Berlin. 434pp.
Marret, R., and Allmendinger, R. W., 1990, Kinematic analysis of fault slip data, J. Struct. Geol., 12, 973-986. doi:10.1016/0191-8141(90)90093-E.
Mattei, M., Cifelli, F., Muttoni, G., Zanchi, A., Berra, F., Mossavvari, F., and Eshraghi, S. A., 2012. Neogene block rotation in central Iran: Evidence from paleomagnetic data: Geological Society of America Bulletin, v. 124, no. 5-6, p. 943-956 doi:10.1130/B30479.1.
McGrath, A.G., and Davison, I., 1995. Damage zone geometry around fault tips. Journal of Structural Geology 17, 1011–1024. doi:10.1016/0191-8141(94)00116-H.
Naimi-Ghassabian, N., Khatib, M. M., Nazari, H., and Heyhat, M. R., 2015. Present-day tectonic regime and stress patterns from the formal inversion of focal mechanism data, in the North of Central–East Iran Blocks". Journal of African Earth Sciences, 111, 113-126.‏ doi:10.1016/j.jafrearsci.2015.07.018.
Nogole Sadat, M.A.A., and Almasian, M., 1993. Tectonic map of Iran (1:1000,000). Geological survey of Iran.
Nozaem, R., Mohajjel, M., Rossetti, F., Della Seta, M., Vignaroli, G., Yassaghi, A., Salvini, F., and Eliassi, M., 2013. Post-Neogene right-lateral strike–slip tectonics at the north-western edge of the Lut Block (Kuh-e–Sarhangi Fault), Central Iran. Journal of Tectonophysics. 589. 220-233. doi:10.1016/j.tecto.2013.01.001.
Pachell, M.A., and Evans, J.P., 2002. Growth, linkage, and termination processes of a 10 km-long strike-slip fault in jointed granite: the Gemini fault zone, Sierra Nevada, California. Journal of Structural Geology 24, 1903–1924. doi:10.1016/S0191-8141(02)00027-5.
Price, R.A., and Carmichael, D.M., 1986. Geometric test for Late Cretaceous–Paleogene intracontinental transform faulting in the Canadian Cordillera. Geology 14, 468–471. doi:10.1130/0091-7613(1986)14<468:GTFLCI>2.0.CO;2.
Rispoli, R., 1981. Stress fields about strike-slip faults inferred from stylolites and tension gashes. Tectonophysics 75, T29–T36. doi:10.1016/0040-1951(81)90274-2.
Sengör, A.M.C., 1987. Tectonics of the Tethysides: orogenic collage development in a collisional setting. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 15, 213–244. doi:10.1146/annurev.ea.15.050187.001241.
Sheikholeslami, M. R., Mobayen, P., Javadi, H. R., and Ghassemi, M. R., 2021. Stress field and tectonic regime of Central Iran from inversion of the earthquake focal mechanisms. Tectonophysics, 813, 228931.‏ doi:10.1016/j.tecto.2021.228931.
Stampfli, G.M., and  Borel, G.D., 2002. A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrones. Earth and Planetary Science Letters 196, 17–33. doi:10.1016/S0012-821X(01)00588-X.
Stampfli, G.M., 2000. Tethyan oceans. In: Bozkurt E., Winchester G.A., Piper G.D.A. (Eds.), Tectonics and magmatism in Turkey and surrounding area. Geological Society of London, Special Publication, pp. 1-23.
Storti, F., Rossetti, F., Laufer, A.L., and Salvini, F., 2006. Consistent kinematic architecture in the damage zones of intraplate strike-slip fault systems in North Victoria Land, Antarctica and implications for fault zone evolution, Journal of Structural Geology 28 ,50–63. doi:10.1016/j.jsg.2005.09.004.
Swanson, M.T., 1988. Pseudotachylyte-bearing strike-slip duplex structures in the Fort Foster Brittle Zone of southernmost Maine. Journal of Structural Geology 10, 813–828. doi:10.1016/0191-8141(88)90097-1.
Sylvester, A.G., 1988. Strike-slip faults. Geological Society of America Bulletin 100, 1666–1703. doi:10.1130/0016-7606(1988)100<1666:SSF>2.3.CO;2.
Taheri, j., Shamanian, G.H., Shojai Kaveh, N., Bahremand, M., and Amir Razavi, M., 2001. Geological map of  Kashmar 1:100,000 : Geological survay of Iran Press.
Tchalenko, J.S., 1970. Similarities between shear zones of different magnitudes. Geological Society of America Bulletin 81, 1625–1640.
Umhoefer, P.J., 2000. Where are the missing faults in translated terranes? Tectonophysics 326, 23–35. doi:10.1130/0016-7606(1970)81[1625:SBSZOD]2.0.CO;2.
Vauchez, A., Pacheco-Neves, S., Caby, R., Corsini, M., Egydio-Silva, M., Arthaud, M., and Amaro, V., 1995. The Borborema shear zone system. Journal of South American Earth Sciences 8, 247–266. doi:10.1016/0895-9811(95)00012-5.
Wallace, R. E., 1951. Geometry of shearing stress and relation to faulting: The Journal of Geology, p. 118-130 doi:10.1086/625831.
Walker. R., and Jackson, J., 2004. Active tectonics and late Cenozoic strain distribution in central and eastern Iran. Tectonics, V. 23, TC5010, doi:10.1029/ 2003TC001529.
Walpersdorf, A., Manighetti, I., Mousavi, Z., Tavakoli, F., Vergnolle, M., Jadidi, A., and Sedighi, M., 2014. Present day kinematics and fault slip rates in eastern Iran, derived from 11 years of GPS data. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 119(2), 1359-1383.‏ doi:10.1002/2013JB010620.
Woodcock, N.H., and Schubert, C., 1994. Continental strike-slip tectonics. In: Hancock, P.L. (Ed.), Continental Tectonics. Pergamon Press, Oxford, pp. 251–263.