نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران

2 دانشکده زمین شناسی، دانشکاه تهران، تهران، ایران

10.22071/gsj.2022.308944.1941

چکیده

در پژوهش حاضر برای نخستین بار، حضور اندیس های کرومیتیت انبانه ای در بخش های افیولیتی شهر مریوان گزارش می شود. اندیسهای کرومیتیت همراه با سنگ های افیولیتی نوع دونیت و هارزبورژیت بوده و اغلب با فابریک توده ای گرانولار در جنوب غرب شهر مریوان رخنمون دارند. شیمی کانی کروم-اسپینل در سه اندیس کرومیتیتی مورد مطالعه در این منطقه نشان می دهد که میزان عدد کروم برای دو ذخیره، عددی بالا (میانگین 85/0) با میزان TiO2 بسیار پایین (01/0) و برای ذخیره دیگر میزان عدد کروم پایین (76/0) و با میزان میانگین TiO2 بیشتر (05/0) است. این موضوع نشان می دهد که اندیس های کرومیتیت و به تبع آن مجموعه افیولیتی در دو خاستگاه متفاوت ژئوتکتونیکی ش تکوین یافته اند. تشکیل این اندیس ها و سنگ های میزبان در پاسخ به واگرایی سریع پوسته اقیانوسی و سپس حرکت همگرایی صفحات تکتونیکی و بسته شدن اقیانوس تتیس جوان صورت گرفته است. همچنین طیف وسیعی از گابروها شامل گابرو درشت بلور، ملاگابرو و میکروگابرو در سه منطقه شمال غرب کامیاران ، شرق سروآباد و جنوب‌غرب مریوان، میزبان کانی های ایلمنیت، مگنتیت و تیتانیت هستند. ترکیب شیمیایی کانی ایلمنیت نشان می دهد که متوسط میزان درصد وزنی TiO2 از کامیاران به سمت سروآباد و سپس مریوان افزایش می یابد. با توجه به شواهد بافتی و شیمی کانی، کانه زایی تیتانیوم در نتیجه اکسایش ماگما و تشکیل قطرات سیال غیرقابل آمیزش غنی از آهن و تیتانیوم، پس از تبلور پلاژیوکلاز صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات