نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22071/gsj.2022.317171.1961

چکیده

تاقدیس قلاجه با طول حدود60 کیلومتر و راستای شمال باختری-جنوب‌خاوری در شمال پهنه ساختاری لرستان و باختر کمربند چین‌خورده-رانده زاگرس واقع شده‌است. هندسه و ساختارهای چین‌خورده در این پهنه توسط گسل‌های راندگی و سطوح جدایشی کنترل می‌شود. در این پژوهش جهت تحلیل هندسی تاقدیس قلاجه با استفاده از اطلاعات چاهها و ترسیم سه نیمرخ ساختاری عمود بر محور تاقدیس، محاسبه پارامترهای هندسی، به بررسی هندسه و تحلیل سبک دگرریختی تاقدیس و نقش سطوح جدایشی بر سبک چین‌خوردگی آن پرداخته شده است. ساختار این تاقدیس تحت تاثیر دو سطح جدایش بالایی(سازند پابده) و میانی(سازند گرو) قرار گرفته‌است. سطوح جدایشی و راندگی‌های عمقی و سطحی در یال جنوب‌باختری تاثیر زیادی بر هندسه چین‌خوردگی ایجاد کرده‌اند که باعث ضخیم‌شدن سطح جدایش میانی و برگشته شدن یال جنوبی در قسمت جنوب‌باختری تاقدیس شده‌اند. در قسمت‌های مرکزی و شمال باختری تاقدیس برگشتگی کمتر شده و لایه‌ها به حالت عادی تبدیل شده‌اند که این تغییر شیب لایه‌بندی با شکستگی‌های زیادی همراه است. تجزیه و تحلیل مشخصه‌های هندسی تاقدیس قلاجه نشان می دهدکه این تاقدیس یک چین نامتقارن و استوانه‌ای و از نظر فشردگی باز و از نظر کندی چین در رده نیمه‌زاویه دار قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات