نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

تاقدیس قلاجه با طول حدود 60 کیلومتر و راستای شمال باختری- جنوب خاوری در شمال پهنه ساختاری لرستان و باختر کمربند چین خورده- رانده زاگرس واقع شده  است. هندسه و ساختارهای چین خورده در این پهنه توسط گسل‌های راندگی و سطوح جدایشی کنترل می‌شود. در این پژوهش برای تحلیل هندسی تاقدیس قلاجه با استفاده از اطلاعات چاه‌ها و رسم سه نیمرخ ساختاری عمود بر محور تاقدیس، محاسبه پارامترهای هندسی، به بررسی هندسه و تحلیل سبک دگرریختی تاقدیس و نقش سطوح جدایشی بر سبک چین‌خوردگی آن پرداخته شده است. ساختار این تاقدیس تحت‌تأثیر دو سطح جدایش بالایی (سازند پابده) و میانی (سازند گرو) قرار گرفته  است. سطوح جدایشی و راندگی های ژرفایی و سطحی در یال جنوب  باختری تأثیر زیادی بر هندسه چین خوردگی ایجاد کرده اند که باعث ستبر شدن سطح جدایش میانی و برگشته شدن یال جنوبی در بخش جنوب  باختری تاقدیس شده اند. در بخش های مرکزی و شمال باختری تاقدیس برگشتگی کمتر شده و لایه ها به حالت عادی تبدیل شده اند که این تغییر شیب لایه بندی با شکستگی های زیادی همراه است. تجزیه و تحلیل مشخصه های هندسی تاقدیس قلاجه نشان می‌دهدکه این تاقدیس یک چین نامتقارن و استوانه ای و از نظر فشردگی باز و از نظر کندی چین در رده نیمه زاویه‌دار قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Alavi, M., 2007. Structures of the Zagros fold-thrust belt in Iran. American journal of science. 307,1064–1095. http://dx.doi.org/10.2475/09.2007.02.
 Allen, M., and Talebian, M., 2011. Structural variation along the Zagros and the nature of the Dezful Embayment. Geological Magazine, 148, 911-924. https://doi.org/10.1017/S0016756811000318.
Bahroudi, A.,  Hemin, A., and Koyi., 2004. Tectono-sedimentary framework of the Gachsaran Formation in the Zagros foreland basin. Marine and Petroleum Geology 21.10, 1295-1310. http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.marpetgeo.2004.09.001.
Berberian, M., 1995. Master “Blind" thrust faults hidden under the Zagros folds: active basement tectonics and surface morphotectonics. Tectonophysics 241, 193–224. https://doi.org/10.1016/0040-1951(94)00185-C.
Blanc, E. P., Allen, M. B., Inger, S., and Hassani, H., 2003. Structural styles in the Zagros simple folded and folding style of the Lurestan region in the Zagros FoldeThrust Belt, Iran. J. Geol. Soc. Lond. 166, 1101-1115. http://dx.doi.org/10.1144/0016-764902-110.
Faghih, A., Samani, B., Kusky, T., Khabazi, S., and Roshanak, R., 2012. Geomorphologic assessment of relative tectonic activity in the maharlou lake basin, Zagros mountains of Iran. Journal of Geology471, 30-40. https://doi.org/10.1002/gj.1329.
Farzipour-Saein, A., Yassaghi, A., Sherkati, S., and Koyi, H., 2009. basin evolution of the Lurestan region in the Zagros fold and thrust belt", Iran, Journal of Petroleum Geology, 5-19. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.2009.00432.x.
Ghavidel-Syooki, M., 2001. Biostratigraphy and palaeogeography of Late Ordovician and Early Silurian chitinozoans from the Zagros Basin, Southern Iran. An International Journal of Paleobiology. 15, 29-39. https://doi.org/10.1080/10292380109380580.
Hessami, K., Koyi, H. A., Talbot, C. J., Tabasi, H., and Shabanian, E., 2001. Progressive unconformities within an evolving foreland fold-and-thrust belt, Zagros Mountains: Geological Society, London, Vol: 158, p: 969-981. https://doi.org/10.1144/0016-764901-007.
Homke, S., Vergés, J., Garcés, M., Emami, H., and Karpuz, R., 2004. Magnetostratigraphy of Miocene–Pliocene Zagros foreland deposits in the front of the Push-e Kush Arc (Lurestan Province, Iran): Earth and Planetary Science Letters, v. 225, p.397-410. International, v. 156, p. 506-526. http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2004.07.002.
James, G. A., and Wynd, J. G., 1965. Stratigraphic Nomenclature of Iranian Oil Consortium Agreement Area: Bulletin of the American Association of Petroleum Geologists, Vol: 49, p: 2182-2245. https://doi.org/10.1306/A663388A-16C0-11D7-8645000102C1865D.
McQuarrie, N., 2004. Crustal scale geometry of the Zagros fold-thrust belt, Iran. Journal of Structural Geology  519-535. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsg.2003.08.009.
McQuarrie, N., and Van Hinsbergen, D. J., 2013. Retrodeforming the Arabia-Eurasia collision zone: Age of collision versus magnitude of continental subduction. Geology 315-318. https://doi:10.1130/G33591.1.
Motiei, H., 1994. Geology of Iran: Stratigraphy of Zagros. Geological Survey of Iran Publication, Tehran, 583p.
Mouthereau, F., Lacombe, O., and Verges, J., 2012. Building the zagros collisional orogeny: Timing, strain, distribution and the dynamics of Arabia/Eurasia plate convergence, Tectonophysics 532-535, 27-60. http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.tecto.2012.01.022.
Poblet, J. A., and McClay, K. R., 1996. Geometry and kinematics of sin-gle layer detachment folds. AAPG Bulletin, 80, 1085-1109. https://doi.org/10.1306/64ed8ca0-1724-11d7-8645000102c1865d.
Sarkarinejad, K., Faghih, A., and Grasemann, B., 2008. Transpressional deformations within the Sanandaj-Sirjan Metamorphic Belt (Zagros Mountains, Iran). Journal of Structural Geology, 30, 818-826. http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jsg.2008.03.003.
Sherkati, S., Letouzey, J., and Frizon de Lomotte, D., 2006. Central Zagros fold-thrust belt Iran: New insights from seismic data, field observation, and sandbox modeling. Tectonics TC4007. https://doi.org/10.1029/2004TC001766.
Szabo, F., and Kheradpir, A., 1978. Permian and Triassic stratigraphy, Zagros basin, south-west Iran. Journal of Petroleum Geology, 1, 2, 57-82. https://doi.org/10.1111/j.1747-5457.1978.tb00611.x.
Tavani, S., Parente, M., Puzone, F., Corradetti, A., Gharabeigli, Gh., Valinejad, M., Morsalnejad, D., and Mazzoli, S., 2018. The seismogenic fault system of the 2017 Mw 7.3 Iran–Iraq earthquake: constraints from surface and subsurface data, cross-section balancing, and restoration: Solid Earth, 9, 821–831. https://doi.org/10.5194/se-9-821-2018, 2018. 
Vernant, P., Nilforoushan, F., Hatzfeld, D., Abbassi, M.R., Vigny, C., Masson, F., Nankali, H.R., Martinod, J., Ashtiany, A., Bayer, R., Tavakoli, F., and Chéry, J., 2004. Present-day deformation and plate kinematics in the Middle East constrained by GPS measurements in Iran and northern Oman. Geophys. J. Int. 157, 381–398. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2004.02222.x.