نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 استادیار، گروه سنجش از دور، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

10.22071/gsj.2022.302632.1935

چکیده

نهشته‌های گذر سازند پابده به سازند آسماری در برش چینه‌شناسی خاویز واقع در شمال شرق بهبهان مورد مطالعه قرار گرفت. در پژوهش حاضر نهشته‌های بخش فوقانی سازند پابده متشکل از شیل و میان لایه‌هایی از سنگ آهک خاکستری آرژیلی به ضخامت حدود 66 متر و بدنبال آن نهشته‌های بخش تحتانی سازند آسماری به ضخامت حدود21 متر شامل سنگ آهک کرم رنگ و متوسط لایه رس‌دار مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه این مطالعه، 33 گونه متعلق به 15 جنس از نانوفسیل‌های‌آهکی شناسایی شد. بر‌اساس حوادث زیستی ثبت شده و تجمعات فسیلی همراه، بیوزون‌های‌ Sphenolithus pseudoradians Zone, Ericsonia subdisticha Zone, Helicosphaera reticulata Zone, Sphenolithus predistentus Zone, Sphenolithus distentus Zone‌‌‌ تعیین شد. زون‌های مورد مطالعه با زون‌های‌CNO4/CNO5 -CNE20 از زون‌بندی Agnini et al. (2014) همخوانی دارد. بر‌اساس زون‌های زیستی معرفی شده، سن بخش فوقانی سازند پابده در برش مورد مطالعه پریابونین-روپلین پیشین و سن بخش تحتانی سازند آسماری روپلین پسین-چاتین پیشنهاد می‌شود. در این مطالعه، مرز بین دو سازند پابده و سازند آسماری به طور پیوسته است که مبین رسوبگذاری مداوم در گذر این دو سازند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات