نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان

2 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 اداره حفاظت محیط زیست رشتخوار، رشتخوار، استان خراسان رضوی. ایران

10.22071/gsj.2022.324206.1971

چکیده

بر روی تخته‌سنگ‌هایی نابرجا در شهر مشهد، ردپاهای فراوانی از مهره‌داران یافت شدند. به گمان فزون این تخته‌سنگ‌ها از نهشته‌های نئوژن شهرستان چناران برداشت شده اند. ردپاهای پستانداران و پرندگان شناسایی شده دربردارنده‌ی ردپای جفت‌سمان Bifidipes velox، Lamaichnum guanicoe، Pecoripeda amalphaea، Pecoripeda isp.، ردپای گوشتخواران Canipeda isp.، Felipeda isp. و رد پای پرندگان Aviadactyla isp.، Avipeda gryponyx و Fuscinapeda texana هستند. ردپاهای پرندگان بیشترین فراوانی را دارند. این نخستین گزارش از ردپاهای مهره‌داران سنوزوئیک در پهنه کپه‌داغ است و با پیدایش Lamaichnum guanicoe گسترش خانواده شتران در سرزمین ایران به دیرینگی نئوژن آشکار می‌شود و همچنین این برای نخستین بار است که سنگواره‌ی ردپای شتران از ایران گزارش می‌گردد. با بررسی این ردپاها آشکار گردید که گوناگونی مهره‌داران نئوژن و به ویژه پستانداران در کپه‌داغ چشمگیر بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات