نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

10.22071/gsj.2022.314179.1950

چکیده

به منظور شناسایی، رده بندی و مطالعه بوم شناسی دیرینه خارداران موجود در نهشته های کرتاسه زیرین در شمال غرب کرمان، برش چینه شناسی سیریز انتخاب و نهشته های آن مورد مطالعه و نمونه برداری قرار گرفت. این نهشته ها، شامل مجموعه متنوعی از ماکروفسیل ها (خارداران، بازوپایان، دوکفه ای ها، شکم پایان، مرجان ها) و میکروفسیل ها (فرامینیفرها و استراکدها) بوده که از این میان، خارداران مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند. برای اولین بار تعداد 16 جنس و گونه از خارداران از این منطقه گزارش می شوند که تعداد 6 گونه از آنها جدید بوده و قبلا از منطقه کرمان گزارش شده و نشان دهنده اشکوب آپتین می باشند. حضور همزمان خارداران و دیگر مجموعه های فسیلی در برش سیریز نشان دهنده یک محیط پلات فرمی کم عمق با شرایط اکولوژیکی مناسب در زمان ته نشست رسوبات می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات