نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

10.22071/gsj.2022.290018.1913

چکیده

سازند آسماری در لرستان به شکل آهک های متوسط تا ضخیم لایه غنی از روزن بران کف زی و بصورت صخره ساز دیده می شود. در این پژوهش چینه شناسی توالی سازند آسماری در تاقدیس چناره واقع در جنوب حوضه لرستان و تاقدیس امیران واقع در بخش میانی حوضه لرستان از نظر سنگ شناسی و ریزدیرینه شناسی مورد بررسی قرار گرفتند. ستبرای برش چناره 180 متر و برش امیران 158 متر اندازه گیری شدند. مجموعا بیش از 290 مقطع نازک از هر دو تهیه و در آزمایشگاه بررسی شد. نتایج حاصل از مطالعات فسیل شناسی بر اساس گسترش روزن بران کف زی منجر به معرفی تعداد 4 زیست زون تجمعی در هر دو برش چینه شناسی شد. از این تعداد، 3 زیست زون تجمعی مربوط به برش چناره و 1 زیست زون تجمعی مر بوط به برش تاقدیس امیران می باشد. بر این اساس سن آسماری در برش چناره الیگو-میوسن (شاتین –بوردیگالین) و در برش امیران میوسن (بوردیگالین) می باشد. بر اساس مطالعات سنگ چینه ای مرز سازند آسماری در هر دو برش چناره و امیران با سازند شهبازان هم شیب و ناپیوسته می باشد در هر دو برش مرز بالایی بصورت همشیب با رسوبات سازند گچساران دیده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات